Žiadosť o informácie

Informácie o dostupných testoch a štúdiách

Žiadateľ, ktorý zamýšľa vykonávať testy alebo štúdie na stavovcoch pre svoje žiadosti o autorizáciu podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch, je povinný podať žiadosť o informácie agentúre ECHA cez register R4BP 3. Účelom žiadosti o informácie je určiť, či už boli dané testy alebo štúdie predložené podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch alebo predchádzajúcej smernice o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh. Žiadosť o informácie nie je povinná v prípade údajov z testov na iných zvieratách ako stavovcoch.

Bez splnenia tejto požiadavky nie je možné agentúre ECHA predložiť na vyriešenie spor týkajúci sa spoločného využívania údajov (zo štúdií na stavovcoch alebo na iných zvieratách), a to ani v prípade, keď perspektívny žiadateľ už pozná vlastníka/vlastníkov údajov alebo už s ním/s nimi začal rokovania.

Ak boli takéto testy alebo štúdie predložené, agentúra ECHA poskytne žiadateľovi kontaktné údaje o predkladateľovi údajov. Tieto údaje sa získajú z dokumentácie predloženej podľa predchádzajúcej smernice o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch. Agentúra ECHA neposkytne informácie o jednotlivých testoch ani štúdiách.

Ochrana údajov/používanie údajov následnými žiadateľmi

Po uplynutí príslušnej lehoty na ochranu údajov môže agentúra ECHA umožniť, aby na údaje uvedené v pôvodnej žiadosti odkazovali aj následní žiadatelia.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)