Postup pri podaní žiadosti a hodnotení

Na predloženie žiadosti o kontrolu chemickej podobnosti používajú spoločnosti elektronické nástroje. Žiadosti predkladajú agentúre ECHA cez register R4BP 3 ako súbor IUCLID. V prípade spoločných žiadostí sa jeden zo žiadateľov najprv obráti na agentúru prostredníctvom jej asistenčného pracoviska, aby získal číslo spoločnej žiadosti.

Grafický prehľad postupu podania žiadosti o kontrolu chemickej podobnosti

Kroky

Postup podania žiadosti má niekoľko krokov. Každý krok sa musí dokončiť predtým, ako sa žiadosť posunie k nasledujúcemu kroku. Je dôležité, aby žiadateľ splnil všetky príslušné lehoty, inak bude žiadosť priebežne zamietnutá.

 

Obrázok

Spoločná žiadosť: jeden zo žiadateľov sa obráti na agentúru, aby získal číslo spoločnej žiadosti.

 
Obrázok

Individuálna žiadosť: Žiadateľ podá žiadosť prostredníctvom registra R4BP 3.

Spoločné žiadosti: Všetci žiadatelia podávajú svoje žiadosti.

 
Obrázok

Agentúra skontroluje, či žiadosti a údaje boli predložené v správnom formáte a cez R4BP 3 pošle faktúru na zaplatenie poplatkov.

 
Obrázok

Žiadateľ uhradí agentúre súvisiace poplatky v lehote 30 dní od dátumu vystavenia faktúry.

 
Obrázok

Agentúra prijme žiadosť a začne hodnotiť chemickú podobnosť.

 
Obrázok

Ak sú na vykonanie hodnotenia potrebné ďalšie informácie, agentúra si chýbajúce informácie vyžiada od žiadateľa. Agentúra zároveň žiadateľovi určí lehotu na poskytnutie týchto informácií.

 
Obrázok

Žiadateľ má možnosť vyjadriť svoje pripomienky k výsledku hodnotenia do 15 dní.

 
Obrázok

Agentúra poskytne konečný výsledok.

 

Účastníci

Hlavnými účastníkmi v procese predkladania dokumentácie sú:

Žiadatelia

Povinnosťou žiadateľov je poskytnúť dokumentáciu so všetkými relevantnými informáciami súvisiacimi s kontrolou chemickej podobnosti a poskytnúť doplňujúce informácie, ak o ne agentúra požiada. Žiadatelia sú zodpovední za kvalitu údajov vo svojej dokumentácii.

ECHA

Agentúra je zodpovedná za zabezpečenie, aby boli informácie v dokumentácii v správnom formáte. Agentúra vykoná aj hodnotenie kontroly chemickej podobnosti a zabezpečí, aby proces predloženia žiadosti prebehol v plánovaných časových rámcoch.
 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)