Služba kontroly chemickej podobnosti

Spoločnosti môžu požiadať ECHA o vykonanie kontroly chemickej podobnosti ich účinnej látky v prípadoch, ak ešte nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o schválení účinnej látky. To môže nastať, ak sa účinná látka hodnotí podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (nariadenie (EÚ) č. 528/2012, ďalej len „BPR") vrátane prípadov, ak bola dokumentácia o účinnej látke predložená podľa smernice o biocídnych výrobkoch 98/8/ES alebo ak spoločnosti doteraz nepredložili žiadosť o schválenie účinnej látky.

Kontrola chemickej podobnosti je hodnotenie podobné posúdeniu technickej ekvivalencie opísanému v článku 54 BPR. Vykonáva sa však výhradne v súvislosti s identifikáciou látky a chemickým zložením účinnej látky pochádzajúcej z jedného zdroja s cieľom určiť ich podobnosť, pokiaľ ide o chemické zloženie rovnakej látky pochádzajúcej z iného zdroja.

Kontrola chemickej podobnosti sa odlišuje od posúdenia technickej ekvivalencie podľa článku 54 BPR, pretože rozhodnutie o schválení účinnej látky ešte nebolo prijaté, a preto nie je doteraz stanovený oficiálny referenčný zdroj účinnej látky.

Služba je navrhnutá pre tieto situácie:

a. Individuálne žiadosti: Porovnanie jedného alternatívneho zdroja biocídnej účinnej látky, ktorá bola predložená na posúdenie podľa smernice o biocídnych výrobkoch 98/8/ES alebo nariadenia (EÚ) č. 528/2012 o biocídnych výrobkoch, pre ktorú však zatiaľ nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o schválení, so zdrojom opísaným v dokumentácii predloženej na posúdenie tejto biocídnej účinnej látke.

b. Spoločné žiadosti: Porovnanie dvoch alebo viacerých zdrojov rovnakej účinnej látky s ohľadom na perspektívne spoločnú žiadosť o schválenie účinnej látky podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012.

Služba kontroly chemickej podobnosti je doplnková služba, ktorú poskytuje ECHA, s ktorou sa nepočítalo v BPR a ktorá je dobrovoľná. So službou je spojený poplatok v závislosti od rozsahu posúdenia, ktoré sa má vykonať, ako sa vymedzuje v rozhodnutí riadiacej rady ECHA 31/2013.

Spoločnosti, ktoré chcú požiadať o kontrolu chemickej podobnosti, musia podať žiadosť ECHA prostredníctvom R4BP 3. 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)