Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Tu nájdete informácie o biocídnych výrobkoch autorizovaných na trhu EÚ/EHP v súlade so smernicou o biocídnych výrobkoch (smernica 98/8/ES) alebo nariadením o biocídnych výrobkoch (nariadenie (EÚ) č. 528/2012).

Všetky biocídne výrobky obsahujúce schválené účinné látky sa hodnotia z hľadiska bezpečnosti a účinnosti pred tým, ako sa budú môcť predávať v EÚ. Výrobky, ktoré boli na trhu pred rokom 2000, sa však môžu naďalej predávať, kým orgány vyhodnocujú účinné látky, ktoré obsahujú.

Ako vyhľadávať

Biocídne výrobky môžete vyhľadávať prostredníctvom:

obchodného názvu výrobku,

typu výrobku,

účinnej látky vo výrobku (vrátane možnosti vyhľadávania podľa účinných látok, o ktorých je známe, že sa majú nahradiť),

údajov o povolení (napríklad držiteľ povolenia alebo číslo povolenia),

podrobných informácií o výrobku, napríklad informácií o použití, napríklad cieľový organizmus a spôsob aplikácie výrobku, alebo bezpečnostné upozornenia a vyhlásenia o nebezpečnosti).

Typy autorizácií výrobkov

K dispozícii sú informácie z troch typov povolení:

Zjednodušené autorizácie: Tieto biocídne výrobky majú priaznivejší environmentálny profil alebo profil vplyvu na zdravie ľudí a zvierat, a preto sa riadia jednoduchším postupom. Autorizácia sa uverejňuje spolu so súvisiacimi oznámeniami o uvedení biocídneho výrobku na trh.

Autorizácie Únie: Tieto biocídne výrobky sa môžu uvádzať na trh v celej EÚ/EHP a vo Švajčiarsku.

Vnútroštátne autorizácie: Tieto biocídne výrobky sú autorizované v konkrétnych krajinách EÚ. Autorizácia sa uverejňuje spolu so súvisiacimi vzájomnými uznaniami v ostatných členských štátoch, v ktorých bol biocídny výrobok povolený na trh.

Spôsob prezentácie informácií

Biocídne výrobky sa uvádzajú ako skupiny autorizácií, klastre výrobkov, v ktorých sa uvádzajú vzájomné uznania (rozšírenie vnútroštátnej autorizácie výrobku na iné trhové oblasti) s ich referenčnými autorizáciami. To vám umožní sledovať všetky oblasti trhu, na ktorých je uvedený konkrétny výrobok, ako aj všetky obchodné názvy, pod ktorými sa výrobok uvádza na trh. Výrobky autorizované podľa rovnakého autorizačného postupu pre biocídne výrobky majú svoje vlastné klastre.

Princíp zoskupovania produktov sa uplatňuje aj pri vyhľadávaní. To znamená, že v tabuľke výsledkov sa zobrazujú klastre výrobkov, ktoré obsahujú aspoň jednu autorizáciu, ktorá spĺňa kritériá vyhľadávania. Ak teda budete vyhľadávať napríklad podľa stavu autorizácie „authorized“ (autorizované), vyhľadáte všetky klastre výrobkov, v ktorých aspoň jedna autorizácia obsahuje tento špecifický stav.

Tabuľka výsledkov obsahuje informácie o úrovni klastra výrobku, zatiaľ čo ďalšie informácie o jednotlivých autorizáciách výrobkov možno nájsť v informačnom prehľade o výrobku. Každý výrobok má osobitný informačný prehľad, v ktorom sa nachádzajú informácie o uplatniteľných obchodných názvoch, dokumentoch a držiteľoch autorizácie podľa jednotlivých autorizácií výrobku vrátane histórie posudzovania výrobku. Informačný leták je dostupný prostredníctvom ikony s obrázkom oka v tabuľke s výsledkami.

Porovnať biocídne výrobky

Ak chcete vidieť vlastnosti, môžete porovnať až štyri výrobky, napríklad účinné látky vo výrobku, ich koncentrácie, informácie o používaní výrobku a výstražné a bezpečnostné upozornenia.

Väčšina informácií v nástroji na porovnávanie pochádza zo súhrnu charakteristických vlastností výrobku (SPC). Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je dostupné len pre výrobky, ktoré sú povolené od roku 2016. Výrobky so zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku predložené pred 1. januárom 2016 budú obsahovať len obmedzené informácie v porovnávacom nástroji: obchodné názvy, oblasť trhu, účinná látka (bez koncentrácie) a typ výrobku.

Výsledky exportovania

Výsledky biocídneho výrobku môžete exportovať do štandardných formátov webovej stránky agentúry ECHA (XLS, CSV a XML). Exportované výsledky sú usporiadané podľa autorizácie výrobku, napr. každá autorizácia bude uvedená v samostatnom riadku.

Stĺpec „target organism“ (cieľový organizmus) v exportovanom súbore je kombináciou troch polí: bežného názvu, vedeckého názvu a vývojového štádia, napríklad: potkan (Rattus norvegicus) dospelé jedince.

Upozorňujeme, že z dôvodu technických obmedzení sa v súčasnosti zobrazuje len obmedzený počet zrušených a neplatných povolení. Budú sa postupne zverejňovať.

Zoznam na prevzatie (výňatok z R4BP2)

Nižšie uvedený súbor na stiahnutie obsahuje tie autorizácie výrobkov v súlade so smernicou 98/8/ES (smernica o biocídnych výrobkoch) a nariadením (EÚ) č. 528/2012 (nariadenie o biocídnych výrobkoch), ktoré boli vyňaté z IT systému R4BP2 dňa 1. septembra 2013.

Upozorňujeme, že ďalej uvedený zoznam na stiahnutie vychádza z údajov dostupných v systéme R4BP2 k 1. septembru 2013. Tieto údaje nemusia byť úplné ani celkom aktuálne.

Prevziať súbor XLS [XLS]

Biocidal Products je dočasne nedostupný.