Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Základnou zásadou v nariadení o biocídnych výrobkoch ((EÚ) č. 528/2012 (BPR)) je, že biocídny výrobok musí byť autorizovaný pred tým, ako ho možno sprístupniť na trhu alebo použiť v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vo Švajčiarsku. Uskutočňuje sa to v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch. Najprv sa vyhodnotí účinná látka a za predpokladu splnenia kritérií sa potom schváli v špecifickom type výrobku. Druhým krokom je autorizácia každého výrobku, ktorý pozostáva zo schválenej účinnej látky (látok), obsahuje ju alebo ju vytvára. Táto stránka sa týka prvého kroku.

Údaje na tejto stránke sú zamerané na účinnú látku/typ výrobku. Odzrkadľuje sa to vo všetkých vyhľadávacích filtroch a vo výsledkoch vyhľadávania. V nasledujúcej tabuľke sa následne uvádzajú informácie podľa kombinácie účinnej látky/typu výrobku. Z dôvodu účinnosti sa pojem účinná látka používa zameniteľne s pojmom kombinácia účinnej látky/typu výrobku.

Databáza obsahuje účinné látky v programe preskúmania, účinné látky, ktoré nie sú zahrnuté v kontrolnom programe, ako aj látky uvedené v prílohe I k nariadeniu o biocídnych výrobkoch. Viac informácií o kategorizácii účinných látok nájdete na stránke Schvaľovanie účinných látok.

Ďalšie informácie o vyhľadávaniach, ktoré môžete vykonávať, a o tom, ako sa predkladajú informácie, sa dozviete v ďalšej časti.

Ako vyhľadávať

Informácie o biocídnych účinných látkach si môžete prezerať dvomi spôsobmi:

— podľa konkrétnej účinnej látky a kombinácie typu výrobku (použite kartu Search (Vyhľadať)) a

- ako súhrn všetkých žiadostí o typ výrobku, ktoré boli predložené pre danú účinnú látku (záložka Summary (Súhrn)).

Na karte Search (Vyhľadať) môžete vyhľadávať pomocou týchto informácií:

- Podrobné informácie o účinnej látke: identifikátory látky, typ výrobku, kandidát na náhradu.
(Predvolený stav poľa Candidate for substitution (Látka, ktorá sa má nahradiť)) je „under assessment“ („v štádiu posudzovania“) a tento stav nemusí nevyhnutne znamenať, že sa predpokladá, že účinná látka je látka, ktorá sa má nahradiť. Za predpokladu, že účinná látka je alebo nie je identifikovaná ako potenciálna látka, ktorá sa má nahradiť, stav na stránke pre šírenie informácií sa primerane zmení na „áno“ alebo „nie“.)

Schvaľovacie údaje: napríklad stav žiadosti o schválenie, stupeň posudzovania v procese schvaľovania, platnosť udeleného schválenia.

- Súvisiace autorizované biocídne výrobky (obchodný názov biocídneho výrobku).

Spôsob prezentácie informácií

Tabuľka výsledkov obsahuje informácie o účinnej látke, napríklad dátum začiatku a konca schválenia, hodnotiaci príslušný orgán a stav schválenia alebo hodnotenia. Názov látky je odkaz na informačnú stránku o látke (Infocard), na ktorej sú zhrnuté informácie o látke zo všetkých regulačných kontextov spravovaných agentúrou ECHA.

Údaje o účinných látkach sa zbierajú z registra biocídnych výrobkov (R4BP 3). Zahŕňa informácie o účinných látkach, pre ktoré bola predložená žiadosť o schválenie konkrétneho typu biocídneho výrobku podľa smernice BPR alebo smernice o biocídnych výrobkoch (smernice 98/8/ES). Upozorňujeme, že krok validácie v R4BP 3 musí byť úspešne vykonaný, aby sa aktívne látky mohli šíriť alebo aby sa zobrazil najnovší stav v procese podávania žiadostí.

Ďalšie informácie o konkrétnom schválení účinnej látky sa nachádzajú v informačnom letáku (dostupnom prostredníctvom ikony s obrázkom oka v tabuľke s výsledkami). Informačný leták obsahuje podrobné informácie o najnovších údajoch o schválení vrátane príslušných dokumentov, súvisiacich autorizovaných biocídnych výrobkov a prehľad všetkých zmien týkajúcich sa schválenia účinnej látky.

V tabuľke výsledkov je viditeľný aj počet súvisiacich autorizovaných biocídnych výrobkov. Tento počet predstavuje počet klastrov výrobkov (skupín autorizácií) obsahujúcich danú účinnú látku.

Na karte Summary (Zhrnutie) je uvedený zoznam všetkých žiadostí týkajúcich sa typu výrobku, ktoré boli predložené pre danú účinnú látku, bez ohľadu na to, či bolo schválenie udelené alebo zamietnuté. Stav schválenia kombinácie účinnej látky a typu výrobku je opísaný ikonou. Keď umiestnite myš nad ikonu, uvidíte stav žiadosti o schválenie, krok hodnotenia, ak prebieha proces schvaľovania, a môžete získať prístup k informačnému listu o účinnej látke.

Výsledky exportovania

Výsledky týkajúce sa účinnej látky môžete exportovať do štandardných formátov webovej stránky agentúry ECHA (XLS, CSV a XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

Last updated 06 decembra 2023. Database contains 938 active substance-product type and Annex I records for which approval has been sought.
Active substance details
Active substance identifiers
Product-type:
Regulatory categorisation
Approval data
Administrative identifiers
Validity of approval
Start date
End date
Approval identifiers
Related authorised biocidal products
No results were found
 
Annex I Substance (+)-Tartaric acid 201-766-0 87-69-4 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 63
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-propanecarboxylate (d-Tetramethrin) 214-619-0 1166-46-7 PT18 icon PT18 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate 642-968-2 78617-58-0 PT19 icon PT19 01/06/2023 31/05/2033 France
Approved Link to the factsheet 1
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexa- hydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychro- meno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one (Rotenone) 201-501-9 83-79-4 PT17 icon PT17 United Kingdom
Cancelled application Link to the factsheet
(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 PT19 icon PT19 Austria
No longer supported Link to the factsheet 12
Annex I Substance (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 18
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT09 icon PT09 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT12 icon PT12 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT06 icon PT06 Austria
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT13 icon PT13 United Kingdom
No longer supported Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT08 icon PT08 01/02/2010 31/01/2020 Germany
Expired Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT18 icon PT18 01/10/2016 30/09/2026 Germany
Approved Link to the factsheet 5
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT02 icon PT02 Poland
No longer supported Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 807-421-6 260359-57-7 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;
1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy- late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin)
687-634-7 231937-89-6 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT08 icon PT08 01/06/2015 31/05/2025 Belgium
Approved Link to the factsheet 79
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT18 icon PT18 01/06/2020 31/05/2030 Belgium
Approved - Other updates in progress
-
Link to the factsheet 88
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT02 icon PT02 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT06 icon PT06 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT09 icon PT09 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT10 icon PT10 Spain
No longer supported Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT11 icon PT11 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT12 icon PT12 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT13 icon PT13 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea (Hexaflumuron) 401-400-1 86479-06-3 PT18 icon PT18 01/04/2017 30/09/2024 Greece
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) 252-615-0 35554-44-0 PT03 icon PT03 Germany
No longer supported Link to the factsheet
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT07 icon PT07 01/12/2016 30/11/2026 Finland
Approved Link to the factsheet 1
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT08 icon PT08 01/04/2010 30/11/2030 Finland
Approved Link to the factsheet 962
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT09 icon PT09 01/06/2015 31/05/2025 Finland
Approved Link to the factsheet
1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Empenthrin) 259-154-4 54406-48-3 PT18 icon PT18 Belgium
Not approved Link to the factsheet
1R-trans phenothrin 247-431-2 26046-85-5 PT18 icon PT18 01/09/2015 31/08/2025 Ireland
Approved Link to the factsheet 34
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT02 icon PT02 Denmark
Cancelled application - Commission decision (participant withdrawal)
-
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT04 icon PT04 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT06 icon PT06 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT11 icon PT11 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT12 icon PT12 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT13 icon PT13 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) 219-768-5 2527-58-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiper-onyl ether (Piperonyl butoxide/PBO) 200-076-7 51-03-6 PT18 icon PT18 01/07/2018 30/06/2028 Greece
Approved Link to the factsheet 25
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile (DBDCB) 252-681-0 35691-65-7 PT06 icon PT06 01/01/2018 31/12/2027 Czech Republic
Approved Link to the factsheet

Export search results to: