Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Biocídne účinné látky

Biocídne účinné látky

V zozname sú uvedené tie kombinácie účinnej látky/typu výrobku, v súvislosti s ktorými bola predložená žiadosť o schválenie podľa smernice 98/8/ES alebo nariadenia (EÚ) č. 528/2012, vrátane existujúcich účinných látok zaradených do kontrolného programu a nových účinných látok.

Ak bola účinná látka schválená, uvádza sa odkaz na príslušný právny akt. V stĺpci Údaje je odkaz na informačný materiál o každej látke, prepojený s hodnotiacou správou a ďalšími údajmi, ktoré nemajú dôverný charakter, ak existujú.

Výraz „prebieha hodnotenie“ signalizuje, že účinná látka ešte nie je schválená. Predpokladom na zaradenie do zoznamu je podanie žiadosti, čo ale neznamená, že ECHA prijala žiadosť, ani že žiadosť bola validovaná (prijatá ako úplná) hodnotiacimi príslušnými orgánmi členských štátov (MSCA).

Ak si chcete overiť, ktoré kombinácie látky/typu výrobku sú zaradené do kontrolného programu, pozrite si časť I prílohy II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1062/2014.

V tabuľkovom prehľade sa nachádza zoznam všetkých kombinácií účinných látok/typov výrobkov, pre ktoré bola predložená žiadosť o schválenie podľa smernice 98/8/ES (BPD) alebo nariadenia (EÚ) č. 528/2012 (BPR), vrátane existujúcich účinných látok zaradených do kontrolného programu a nových účinných látok, ako aj už schválených látok a tých, ktorých žiadosti sa momentálne spracúvajú („prebieha hodnotenie“).

Informácie v tabuľkách sa poskytujú len na informačné účely a z časových dôvodov nemusia byť celkom presné. Za využívanie týchto informácií v tabuľke zodpovedá výhradne používateľ. ECHA nepreberá žiadnu zodpovednosť za spôsob použitia informácií uvedených v tabuľke.

Last updated 16-novembra-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1