Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Príloha III – zoznam

Príloha III – zoznam

Agentúra ECHA zostavila zoznam látok, ktoré pravdepodobne spĺňajú kritériá stanovené v prílohe III k nariadeniu REACH. Cieľom je pomôcť registrujúcim zistiť, či sa na nich vzťahujú znížené minimálne požiadavky na informácie alebo sa od nich vyžadujú úplné informácie podľa prílohy VII.

Zoznam bol vytvorený s využitím verejne dostupných databáz obsahujúcich experimentálne údaje, ako aj pomocou výsledkov modelu (Q)SAR. Označenia pre nebezpečné toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti látky spolu s informáciami o použitiach a inými dostupnými relevantnými informáciami sa majú porovnať s kritériami uvedenými v prílohe III.

Skutočnosť, že látka sa v tomto zozname nenachádza, nemusí nevyhnutne znamenať, že nie sú splnené kritériá podľa prílohy III. Podobne, ak je látka zaradená do tohto zoznamu, registrujúci môže naďalej využívať výhody spojené so zníženými požiadavkami na informácie, pokiaľ je to odôvodnené.

Upozorňujeme, že zoznam neslúži ako nástroj na klasifikáciu, zobrazujú sa v ňom len označenia, ktoré vzbudzujú obavy. Napríklad skutočnosť, že látka je označená ako „Suspected mutagen" (Podozrivá, že je mutagén) neznamená, že agentúra ECHA ju považuje za klasifikovaný mutagén. Predtým ako sa stanoví potreba klasifikácie, majú sa vziať do úvahy všetky dôkazy.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Lead chromate

EC / List no.: 231-846-0 CAS no.: 7758-97-6
Information source
# Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for carcinogenicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Carc. 1B # Harmonised classification for reprotoxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Repr. 1A # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: STOT RE 2 # Suspected mutagen: The outcome in CTA assay is positive according to ISSCTA; equivocal mutagenicity data according to ISSSTY

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2