Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) je priemyselne vyrábaná chemikália, ktorá sa používa od 60. rokov 20. storočia. Väčšinou sa využíva pri výrobe plastov, pridáva sa však do živíc a aj do termopapiera.

BPA sa využíva ako monomér pri výrobe polykarbonátového plastu. Medzi výrobky z polykarbonátového plastu patria rôzne druhy bežného spotrebného tovaru, ako napríklad opakovane použiteľný plastový stolový riad a fľaše na nápoje, športové vybavenie, CD a DVD nosiče.

Epoxidové živice obsahujúce BPA sa používajú ako nátery na vnútornú stranu vodovodného potrubia a ako vnútro konzerv určených na potraviny a nápoje s cieľom zvýšiť ich životnosť a zabrániť, aby potraviny a nápoje získali kovovú príchuť.

BPA sa tiež používa ako farebná vývojka v termopapieri na tlač pokladničných blokov a cestovných a parkovacích lístkov.

Ako sa uskutočňuje kontrola používania bisfenolu A

Obmedzené používanie v termopapieri

V decembri 2016 sa Európska komisia rozhodla v EÚ obmedziť BPA v termopapieri. Tento zákaz nadobudne účinnosť v roku 2020, poskytujúc výrobcom, dovozcom a používateľom termopapiera čas postupne ho prestať používať a nájsť alternatívu.

V dôsledku obmedzenia budú musieť výrobcovia papiera nahradiť BPA inými farebnými vývojkami. Jednou z možných náhrad, o ktorej sa uvažuje v rámci odvetvia, je chemická látka bisfenol S (BPS). Boli však vyjadrené obavy, že môže spôsobovať rovnaké zdravotné problémy ako BPA. S cieľom zaistiť, aby nebola jedna nebezpečná chemikália nahradená druhou, v prípade BPS v súčasnosti prebieha hodnotenie látky a Európska komisia tiež požiadala agentúru ECHA, aby dôkladnejšie preskúmala používanie BPS ako náhrady za BPA v termopapieri.

ECHA požiadala zástupcov odvetvia, aby poskytli ročné aktualizácie o používaní BPS a ďalších alternatívnych vývojok v EÚ ako náhrady za BPA pri výrobe termopapiera. Viac informácií o množstve alternatív použitých pri výrobe termopapiera nájdete v dokumente uvedenom nižšie.

Klasifikovaný ako toxický pre ľudskú reprodukciu

Bisfenol A je klasifikovaný v EÚ ako látka s toxickými účinkami na našu reprodukčnú schopnosť. Všetci výrobcovia, dovozcovia alebo dodávatelia BPA musia do 1. marca 2018 klasifikovať a označiť zmesi obsahujúce BPA ako látky poškodzujúce reprodukciu zaradené v kategórii 1B. Znamená to, že spoločnosti budú lepšie informované o potenciálnych nebezpečných účinkoch a spôsobe ochrany pracovníkov.

Identifikovaný ako endokrinný disruptor pre ľudské zdravie a životné prostredie

Bisfenol A bol v januári 2017 zaradený do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) kvôli jeho vlastnostiam poškodzujúcim reprodukciu. Výbor členských štátov agentúry ECHA podporil v júni 2017 francúzsky návrh dodatočne identifikovať bisfenol A ako látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy aj kvôli jeho vlastnostiam narúšajúcim endokrinný systém, ktoré pravdepodobne majú závažné účinky na ľudské zdravie, ktoré vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako karcinogénne, mutagénne látky alebo látky poškodzujúce reprodukciu. V januári 2018 bol podľa návrhu Nemecka zápis BPA aktualizovaný s cieľom zohľadniť ďalší dôvod na zaradenie do zoznamu kandidátskych látok z dôvodu jeho vlastností narúšajúcich endokrinný systém, ktoré majú nepriaznivé účinky na životné prostredie.

Obmedzené použitie v materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami

BPA bol od 1. júna 2011 zakázaný v dojčenských fľašiach v celej EÚ. V Belgicku, vo Švédsku a v Dánsku je zakázaný aj v ostatných materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami určenými pre dojčatá a deti mladšie ako tri roky. Francúzsko zakázalo BPA vo všetkých obaloch potravín, nádobách a potrebách pre domácnosť. BPA je povolené používať v EÚ v materiáloch, ktoré sú v kontakte s potravinami, existuje však maximálne povolené množstvo, ktoré sa môže z materiálu uvoľňovať. Úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa práve nachádza v procese opätovného posúdenia rizík pre verejné zdravie súvisiacich s prítomnosťou BPA v potravinách. 

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v januári 2018 schválil návrh Komisie na zníženie špecifického migračného limitu (SML) uplatniteľného na plasty, povrchové nátery a laky na kovy a iné kontaktné zdroje BPA z 0,6 mg/kg na 0,05 mg/kg. Zároveň sa v ňom zakazuje používať bisfenol A v plastových fľašiach a obaloch obsahujúcich potraviny pre dojčatá a deti mladšie ako tri roky.

Limity v hračkách

V súčasnosti existuje v EÚ limit, pokiaľ ide o množstvo BPA, ktoré sa môže uvoľňovať z hračiek pre deti mladšie ako tri roky a hračiek, ktoré si deti môžu vkladať do úst. Tento migračný limit je v súčasnosti 0,1 mg/l BPA. Od 26. novembra 2018 sa však bude uplatňovať nižší limit 0,04 mg/l.