Usmernenia k nariadeniu REACH

Nasledovný zoznam obsahuje všetky usmernenia, ktoré sú alebo budú k dispozícii na tejto internetovej stránke. Na vyvíjaní týchto dokumentov sa podieľali mnohé zúčastnené strany (priemysel, členské štáty a mimovládne organizácie) v rámci projektov spravovaných Komisiou. Tieto dokumenty majú za cieľ zjednodušiť zavádzanie nariadenia REACH popísaním osvedčených metód na splnenie všetkých povinností.

Niektoré z týchto dokumentov boli alebo budú preložené do úradných jazykov EÚ. Preklady sú k dispozícii na tejto webovej stránke: jazyk vyberte v pravom hornom roku stránky.

Usmernenia k registrácii

 

Referenčný názov:
Usmernenia k registrácii
Popis:
Tento dokument popisuje, kedy a ako treba registrovať látku v rámci nariadenia REACH.
 

prevziať celý dokument PDF ( Aktualizované 08/2021 )
 
Appendix for nanoforms
prevziať celý dokument PDF ( 01/2022 )
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti
Referenčný názov:
IR&CSA Guidance
Popis:
Toto usmernenie predkladá informačné požiadavky v rámci nariadenia REACH s ohľadom na vlastnosti látok, expozíciu, použitie a opatrenia na manažment rizík v kontexte hodnotenia chemickej bezpečnosti.
 
Viac informácií
Usmernenia k požiadavkám pre látky vo výrobkoch

 

Referenčný názov:
Usmernenia pre výrobky
Popis:
Tento dokument pomáha výrobcom a dovozcom výrobkov identifikovať, či majú v rámci nariadenia REACH povinnosti, hlavne s ohľadom na registráciu a oznamovanie podľa článku 7 a s ohľadom na komunikáciu v rámci dodávateľského reťazca výrobkov podľa článku 33.
 
prevziať celý dokument PDF (19/10/2017)
Usmernenia v kocke
prevziať celý dokument PDF
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov

 

Referenčný názov:
Usmernenie ku kartám bezpečnostných údajov
Popis:
V tomto usmernení sú uvedené informácie o otázkach, ktoré je potrebné zohľadniť pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov (KBÚ), podrobnosti o požiadavkách na informácie, ktoré sa majú zaradiť do každého oddielu KBÚ, a to najmä podrobnosti o zmenách vyplývajúcich z jednotlivých revízií prílohy II k nariadeniu REACH a o prechodných obdobiach na realizáciu týchto zmien. Sú v ňom uvedené aj všeobecné informácie o tom, pre ktoré látky a zmesi je potrebné predložiť karty bezpečnostných údajov a kto ich má predložiť.
 
 
prevziať celý dokument PDF (07/04/2021)
Usmernenia v kocke
prevziať celý dokument PDF
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia k vedeckému výskumu a vývoju a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD)

 

Referenčný názov:
Usmernenia k PPORD
Popis:
Tento dokument popisuje špecifické ustanovenia v rámci nariadenia REACH pre látky vyrobené, dovezené alebo používané v rámci vedeckého výskumu a vývoja a technologicky orientovaného výskumu a vývoja (PPORD).
 
prevziať celý dokument PDF  (Aktualizované 28/11/2017)
Usmernenia v kocke
prevziať dokument PDF  (21/11/2017)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia pre následných užívateľov

 

Referenčný názov:
Usmernenia pre následných užívateľov
Popis:
Tento dokument popisuje úlohy a povinnosti následných užívateľov a dáva im rady o tom, ako sa pripraviť na implementáciu pre nariadenie REACH.
 
prevziať celý dokument PDF ( Aktualizované 21/10/2014 )
Usmernenia v kocke
prevziať celý dokument PDF
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia pre prípravu dokumentácie prílohy XV o identifikácii látok vzbudzujúcich veľké obavy

 

Referenčný názov:
Usmernenia k identifikácii látok SVHC
Popis:
Tento dokument popisuje, ako môžu orgány (príslušné orgány členských štátov alebo Agentúra) pripraviť dokumenty prílohy XV pre identifikáciu látky vzbudzujúcej veľké obavy. 
 
prevziať celý dokument PDF [EN] (12/02/2014)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia pre identifikáciu a pomenovávanie látok v rámci nariadenia REACH a CLP
Referenčný názov:
Usmernenia k identifikácii látok
Popis:
V tomto dokumente sa opisuje postup, ako identifikovať a pomenovať látku podľa nariadení REACH a CLP.
prevziať celý dokument PDF (01/06/2017)
Usmernenia v kocke
prevziať celý dokument PDF
Appendix for nanoforms
prevziať celý dokument PDF (1/2022)

Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenie k prílohe V

 

Referenčný názov:
Usmernenie k prílohe V
Popis:
Tento dokument popisuje výnimky z registračnej povinnosti v súlade s čl. 2 ods. 7 písm. b) nariadenia REACH.
 
prevziať celý dokument PDF (28/11/2012)
Usmernenia pre monoméry a polyméry

 

Referenčný názov:
Usmernenia k polymérom
Popis:
Tento dokument popisuje špecifické ustanovenia pre polyméry a monoméry v rámci nariadenia REACH.
 
prevziať celý dokument PDF ( Aktualizované 21/02/2023 )
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia k zdieľaniu údajov 

 

Referenčný názov:
Usmernenia k zdieľaniu údajov
Popis:
V tomto dokumente sa opisujú zásady a mechanizmy, ktoré sa týkajú spoločného využívania údajov podľa nariadenia REACH. Sú v ňom uvedené rady a praktické odporúčania, ktoré majú pomôcť spoločnostiam splniť povinnosti, pokiaľ ide o spoločné využívanie údajov a podieľanie sa na nákladoch. V súvislosti so spoločným využívaním údajov sa v dokumente uvádzajú aj otázky, ktoré sa týkajú dôverných obchodných informácií, práv duševného vlastníctva a práva hospodárskej súťaže.
 
prevziať celý dokument PDF (01/12/2022)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia k príprave žiadosti o autorizáciu

 

Referenčný názov:
Usmernenia k žiadosti o autorizáciu
Popis:
Tento dokument popisuje prípravu žiadosti o autorizáciu a poskytuje rady k analýze alternatív a k plánu náhrady. Popisuje tiež, ako tretie strany môžu pripraviť a odovzdať informácie o alternatívach.
 
prevziať celý dokument PDF ( Aktualizované 01/2021 )
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia k sociálno-ekonomickej analýze – Autorizácia

 

Referenčný názov:
Usmernenia k sociálno-ekonomickej analýze – Autorizácia
Popis:
Tento dokument pomáha žiadateľom o autorizáciu pri príprave sociálno-ekonomickej analýzy.
 
prevziať celý dokument PDF ( Aktualizované 09/12/2011 )
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia k medziproduktom

 

Referenčný názov:
Usmernenia k medziproduktom
Popis:
Tento dokument popisuje, kedy a ako sa dajú použiť špecifické ustanovenia pre registráciu medziproduktov v rámci nariadenia REACH.
 
prevziať celý dokument PDF ( Aktualizované 01/2023 )
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac [PDF]
Usmernenie k oznamovaniu informácií o rizikách a bezpečnom používaní chemických látok
Referenčný názov:
Usmernenie k oznamovaniu rizík
Opis:
Tento usmerňovací dokument majú používať predovšetkým príslušné orgány členských štátov pri informovaní o rizikách chemikálií, najmä v súvislosti s nariadením REACH.
 
prevziať celý dokument PDF [en] (12/2010)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenie k odpadom a regenerovaným látkam

 

Referenčný názov:
Usmernenie k odpadom a regenerovaným látkam
Popis:
V tomto dokumente sa opisujú podmienky, za ktorých právne subjekty regenerujúce látky z odpadov môžu využiť výnimku stanovenú v článku 2 ods. 7 písm. d) nariadenia REACH a podrobne sa venuje povinnosti podieľať sa na výmene informácií v dodávateľskom reťazci tak, ako je to uvedené v hlave IV nariadenia REACH.  
 
prevziať celý dokument PDF (06/2010)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia k určovaniu priorít pre hodnotenie

 

Toto usmernenie je už neaktuálne a bolo odstránené z webovej stránky agentúry ECHA. Nahradili ho súčasné a aktualizované informácie, ktoré sú dostupné na webových stránkach agentúry ECHA v časti Hodnotenie, priamo prostredníctvom týchto prepojení: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation a http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Usmernenia k hodnoteniu dokumentácie a látok

 

Toto usmernenie je už neaktuálne a bolo odstránené z webovej stránky agentúry ECHA. Nahradili ho súčasné a aktualizované informácie, ktoré sú dostupné na webových stránkach agentúry ECHA v časti Hodnotenie, priamo prostredníctvom týchto prepojení: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation a http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Usmernenia pre prípravu dokumentácie prílohy XV pre obmedzenia

 

Referenčný názov:
Usmernenia k prílohe XV pre obmedzenia
Popis:
Tento dokument popisuje, ako môžu orgány (príslušné orgány členských štátov alebo Agentúra na žiadosť Komisie) pripraviť dokumenty prílohy XV pre návrh obmedzení v rámci nariadenia REACH. 
 
prevziať celý dokument PDF [EN] (06/2007)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Usmernenia k sociálno-ekonomickej analýze – Obmedzenia

 

Referenčný názov:
Usmernenia k sociálno-ekonomickej analýze – Obmedzenia
Popis:
Tento dokument pomáha príslušným orgánom členských štátov a agentúre (na základe požiadavky Komisie) pri príprave a využívaní sociálno-ekonomickej analýzy pri vypracúvaní súboru prílohy XV pre Obmedzenia. Okrem toho pomáha zúčastneným stranám pri príprave sociálno-ekonomickej analýzy alebo pri poskytovaní informácií, ktoré prispejú k vypracovaniu takejto analýzy.
 
prevziať celý dokument PDF [EN] ( Aktualizované 05/2008 )
Dodatok: Výpočet nákladov na dodržiavanie predpisov. [EN]
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac