Usmernenie k informačným požiadavkám a posudzovaniu chemickej bezpečnosti

SPRIEVODCA 

Toto usmernenie predkladá informačné požiadavky v rámci nariadenia REACH s ohľadom na vlastnosti látok, expozíciu, použitie a opatrenia na manažment rizík v kontexte hodnotenia chemickej bezpečnosti. Je súčasťou sérií usmerňovacích dokumentov, ktoré majú zainteresovaným stranám pomôcť s prípravou na plnenie povinností v rámci nariadenia REACH.

Toto usmernenie zahŕňa:

 • získanie dostupných informácií o vnútorných vlastnostiach látok, ktoré sa majú registrovať,
 • hodnotenie týchto informácií porovnaním s požiadavkami nariadenia REACH,
 • zistenie chýbajúcich údajov a
 • získanie ďalších informácií potrebných na doplnenie chýbajúcich údajov.

Toto usmernenie predkladá informačné požiadavky v rámci nariadenia REACH s ohľadom na vlastnosti látok, expozíciu, použitie a opatrenia na manažment rizík v kontexte hodnotenia chemickej bezpečnosti. Je súčasťou sérií usmerňovacích dokumentov, ktoré majú zainteresovaným stranám pomôcť s prípravou na plnenie povinností v rámci nariadenia REACH.

Toto usmernenie sa skladá z dvoch väčších častí: stručného usmernenia (časť A až F) a podporného porovnávacieho usmernenia (kapitoly R.2 až R.20). 

Figure 1: Structure of the Guidance

Obrázok 1: Štruktúra usmernenia

Účelom stručného usmernenia je podpora procesov potrebných na splnenie informačných požiadaviek o vnútorných vlastnostiach látok, ktoré sa majú registrovať a v prípade potreby vykonať hodnotenie bezpečnosti chemikálií. Patria sem procesy získavania informácií, procesy oboznamovania (komunikácie) a procesy hodnotenia. Účelom porovnávacieho usmernenia je poskytnúť hĺbkové odborné a technické poradenstvo. Prepojenia medzi stručným usmernením a podporným porovnávacím usmernením sú znázornené na obrázku 1.

  Figure 2: Overall process related to information requirements and chemicals safety assessment under REACH.

Obrázok 2: Celkový proces spojený s informačnými požiadavkami a hodnotenie bezpečnosti chemikálií v rámci nariadenia REACH.

Obrázok 2 znázorňuje prehľad celkového procesu získania a hodnotenia existujúcich informácií o vnútorných vlastnostiach látky vrátane identifikácie potrieb na tvorbu nových údajov. Opisuje aj proces hodnotenia chemickej bezpečnosti dodatočne vyžadovaný pre látky vyrábané/dovážané v množstvách viac ako 10 ton za rok.

Obrázok 3 znázorňuje spojitosť krokov v celkovom procese a jednotlivých prvkov usmernenia. 

 Figure 3: Relationship between the process steps and the guidance elements

Obrázok 3: Vzťah medzi krokmi procesu a prvkami usmernenia

 

Usmernenie k informačným požiadavkám a posudzovaniu chemickej bezpečnosti

 

 

Časť A

Časť A poskytuje úvod k usmerneniu pre výkon hodnotenia chemickej bezpečnosti a prípravu správy o chemickej bezpečnosti pre látky vyrábané alebo dovážané v množstve 10 ton za rok alebo viac (kapitola A.1)1. Zahŕňa prehľad určených výstupov a hlavného obsahu hodnotenia bezpečnosti chemikálií (Chemicals Safety Assessment, CSA), ako aj celkový prístup k príprave nákladovo efektívnych rozhodnutí počas iteračného procesu vykonávania CSA a sprievodcu k rôznym prvkom tohto usmernenia. Kapitola A.2 objasňuje hlavné fakty potrebné na pochopenie procesu prípravy hodnotenia chemickej bezpečnosti. Komunikácia a úlohy v rámci dodávateľského reťazca súvisiace s hodnotením chemickej bezpečnosti sú uvedené v kapitole A.3. Kapitola A.4 podrobnejšie opisuje podmienky, v akých môže účastník potrebovať výkon CSA v rámci nariadenia REACH.

 

Časť B

Časť B obsahuje stručné usmernenie k hodnoteniu nebezpečenstva. Zahŕňa informačné požiadavky o vnútorných vlastnostiach látky v rámci nariadenia REACH vrátane zhromažďovania informácií, prístupov bez testovania a tzv. "integrované stratégie testovania" pre získavanie dôležitých a potrebných informácií o každom koncovom bode. Časť B obsahuje aj stručné usmernenie k tomu, ako sa charakterizujú nebezpečenstvá vrátane (ak je to možné) odvodenia hodnôt DNEL a PNEC. Každý z odsekov v časti B zodpovedá dôkladnejšiemu usmerneniu obsiahnutému v kapitolách R.2 až R.10.

Patria sem:

 • fyzikálno-chemické vlastnosti v odseku R.7.1.
 • Určenie odvodených hladín, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) (alebo iných kvalitatívnych či polokvantitatívnych meradiel potenciálu látky) v kapitole R.8 a zodpovedajúcich kapitolách o integrovaných stratégiách testovania pre dôležité koncové body pre ľudské zdravie (odseky R.7.2 až R.7.7 v kapitole 7a). Tieto odseky v kapitole R.7 obsahujú aj informácie o tom, ako odvodiť vhodnú informáciu pre klasifikáciu a označenie látky. Avšak samotné usmernenie o klasifikácii a označovaní sa nachádza na inom mieste. Pozri aktuálnu prílohu VI k smernici 67/548 a budúce Usmernenie ku klasifikácii, baleniu a označovaniu vzťahujúce sa na budúci systém GHS.
 • Určenie predpokladaných koncentrácií, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom (PNEC) v kapitole R.10 a zodpovedajúcich kapitolách o integrovaných stratégiách testovania pre dôležité koncové body pre životné prostredie (odseky R.7.8 až R.7.11 v kapitole R.7b a R.7c). Tieto odseky v kapitole R.7 tiež zahŕňajú informácie o tom, ako odvodiť informácie vhodné pre klasifikáciu a označenie látky. Samotné pravidlá o klasifikácii a označovaní sa však nachádzajú na inom mieste. Pozri aktuálnu prílohu VI k smernici 67/548 a budúce Usmernenie ku klasifikácii, baleniu a označovaniu vzťahujúce sa na budúci systém GHS. Odsek 7.13 v kapitole 7c poskytuje usmernenie týkajúce sa jednotlivých prístupov hodnotenia pre uhľovodíky a kovy.
 • Celkový rámec pre splnenie informačných požiadaviek o vnútorných vlastnostiach látok (kapitola R.2), usmernenie k zberu dostupných informácií (kapitola R.3), hodnotenie informácií (kapitola R.4), usmernenie k odstúpeniu na základe expozície a testovaniu spustenom podľa expozície, ako aj iných úpravách požiadaviek na informácie (kapitola R.5), podrobné usmernenie o prístupoch bez testovania (kapitola R.6). 
Časť C

Časť C obsahuje stručné usmernenie, ako zhodnotiť, či je látka perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT), alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB). Podrobné usmernenie o hodnotení PBT a VPvB vrátane charakterizovania emisií je zahrnuté v kapitole R.11.

 
Časť D

Časť D – Rámec na posúdenie expozície (19/10/2016)

V časti D sa stanovujú zásady posudzovania expozície na určenie podmienok bezpečného používania pri všetkých použitiach látky registrovanej podľa nariadenia REACH. Časť D sa vzťahuje na expozíciu životného prostredia, pracovníkov a spotrebiteľov.

V kapitole D.2 sa opisuje, čo by mal registrujúci vedieť o vlastnostiach a životnom cykle svojich látok, aby mohol určiť metódu a zodpovedajúci rozsah posúdenia expozície.

Kapitola D.3 sa zameriava na charakterizáciu používania, poskytuje zásady tvorby expozičných scenárov (ES) a načrtáva hlavné určujúce prvky, ktoré zohrávajú rolu v úrovniach expozície pracovníkov, spotrebiteľov a životného prostredia, a poskytuje poradenstvo k spôsobu zhromažďovania informácií o podmienkach používania.

V kapitole D.4 je prehľad odvodzovania odhadov expozície a uvoľňovania.

V kapitole D.5 sa stručne vysvetľuje charakterizácia rizík, ktorá potenciálne spúšťa iterácie počiatočného expozičného scenára. Sú v nej aj úvahy o kombinovanej expozícii a zohľadnení neistoty. Viac informácií o charakterizácii rizík je uvedených v časti E tohto usmernenia.

V kapitole D.6 sú podrobnosti o štruktúre a požiadavkách na prípravu správy o chemickej bezpečnosti vrátane obsahu, ktorý je začlenený do tohto usmernenia zo zastaranej časti F.

Kapitola D.7 poskytuje poradenstvo na vypracovanie ES pre oznámenie, ktoré sa pripája ku karte bezpečnostných údajov (KBÚ). V prílohe D-1 je zoznam kapitol na štruktúrovanie správy o podmienkach použitia v rámci použitých scenárov (tak v správe o chemickej bezpečnosti (CSR), ako aj v ES na oznámenie).

Časť D poskytuje tiež odkazy na podrobnejšie usmernenie k posúdeniu expozície, najmä pokiaľ ide o opisy použitia, zhromažďovanie informácií o prevádzkových podmienkach a opatreniach manažmentu rizík a o odhadovanie expozície. Týka sa to:

 • stručného všeobecného opisu identifikovaných použití a formulovania krátkeho názvu expozičného scenára (kapitola R.12);
 • opatrení manažérstva rizík a prevádzkových podmienok na prípravu expozičných scenárov vrátane usmernenia k spôsobu určenia účinnosti opatrení manažmentu rizík a k využitiu knižnice manažérstva rizík pôvodne vytvorenej počas vypracovania tohto usmernenia (kapitola R.13);
 • odhadu expozície na pracovisku (kapitola R.14);
 • posúdenia expozície spotrebiteľov vrátane uvoľňovania z výrobkov (kapitola R.15);
 • posúdenia expozície životného prostredia počas životného cyklu látky vrátane uvoľňovania v štádiu odpadu (kapitola R.16);
 • V kapitole R.18 je usmernenie k odhadom expozície v súvislosti so štádiom odpadu v životnom cykle látky.
 • V kapitole R.20 sa vysvetľujú základné termíny nevyhnutné na pochopenie tohto usmernenia.

Upozorňujeme, že uvedené usmernenie k formátu ES je už zastarené. Aktualizovaný formát ES sa nachádza v praktických príkladoch a vo vzoroch expozičných scenárov:

Balík ESCom bol vyvinutý v súvislosti s plánom CSR/ES a poskytuje elektronický formát na výmenu informácií obsiahnutých v ES medzi systémami IT.

Nástroj agentúry ECHA na posúdenie chemickej bezpečnosti a na prípravu správy o chemickej bezpečnosti Chesar vytvorí expozičný scenár na oznámenie v súlade so všetkými uvedenými iniciatívami.

Je vecou registrujúceho, aký formát expozičného scenára sa rozhodne použiť, pokiaľ obsah tohto expozičného scenára vyhovuje požiadavkám stanoveným v prílohe I k nariadeniu REACH.

 

Časť E

Časť E obsahuje usmernenie k charakterizácii rizík. V charakterizácii rizík sa spájajú informácie o nebezpečenstvách a expozícii v pomere charakterizácie rizík alebo v kvalitatívnej charakterizácii rizík. Oba typy informácií obsahujú neistotu, ktorú je potrebné zhodnotiť v záujme rozhodnutia o odolnosti odhadu rizík. Analýza neistoty je ďalej spresnená v kapitole R.19. Časť E obsahuje aj usmernenie ku kvalitatívnej charakterizácii rizík vzhľadom na látky, ktoré nemajú medzné hodnoty.

Časť F

Upozorňujeme, že časť F je už zastaraná. Obsah zastaranej časti F bol zrevidovaný a včlenený do aktualizovanej časti D (kapitoly D.6 a prílohy D-1).

Časť G

Upozorňujeme, že časť G Usmernenia k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti je už zastaraná, a preto bola z webovej stránky agentúry ECHA odstránená. Informácie z uvedenej časti boli aktualizované a presunuté do dvoch vhodnejších usmernení, ktoré boli nedávno revidované. Týka sa to predovšetkým:

 - informácií o rozšírení karty bezpečnostných údajov a spôsobe, ako účastníci v rámci dodávateľského reťazca oznamujú a uplatňujú informácie týkajúce sa expozičného scenára, ktoré boli aktualizované a zahrnuté do dodatku 2 k revidovanému Usmerneniu k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov ,

- informácií o tom, ako následný užívateľ používa úpravu meradla pri posúdení, či vykonáva činnosť v rámci hraníc uvedených v jemu oznámenom expozičnom scenári, ktoré boli aktualizované a zahrnuté do revidovaného Usmernenia pre následných užívateľov.

V súčasnosti sa vypracúvajú nové praktické príklady týkajúce sa úpravy meradla, v ktorých sa premietnu najnovšie získané skúsenosti. Tieto príklady budú uverejnené hneď po ich dokončení. Z tohto dôvodu staré príklady neboli do revidovaných usmernení zahrnuté.