Progress in evaluation in 2021

Agentúra ECHA podáva správu o pokroku dosiahnutom v roku 2021 v hodnotení dokumentácie a látok v súlade s článkom 54 nariadenia REACH. 

ďalšie požiadavky na informácie za rok 2021 – 1

Hodnotenie dokumentácie

V roku 2021 agentúra ECHA prijala 278 rozhodnutí o kontrole súladu týkajúcich sa 1 746 požiadaviek na informácie, v prípade ktorých sa zistili nedostatky v údajoch. Okrem toho agentúra prijala 165 rozhodnutí o návrhoch na testovanie, v ktorých sa riešilo 277 požiadaviek na informácie, pre ktoré sa pôvodne navrhovalo testovanie.

406 z prijatých rozhodnutí bolo prijatých bez účasti výboru členských štátov (t. j. členské štáty neposlali návrhy na zmeny). So zapojením výboru členských štátov bolo prijatých 37 rozhodnutí: 32 v rámci písomného postupu a 5 počas zasadnutí výboru členských štátov.

further information requests 2021 - Graph 2

Žiadosti o ďalšie informácie za rok 2021 2. nadpis tabuľky

Žiadosti o informácie predložené v rámci prijatých rozhodnutí o hodnotení dokumentácie

further information requests 2021 - 2 table

Information requirements Number of requests in
278 compliance check
decisions
Number of requests in
165 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 443
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 260 79 339
Pre-natal developmental toxicity 134 51 185
Reproduction toxicity 129 17 146
Repeated-dose toxicity 79 37 116
Biodegradation 187 18 205
Bioaccumulation 53 1 54
Long-term aquatic toxicity 344 41 385
Physico-chemical properties 60 8 68
Other human health 71 0 71
Other environment 408 25 433
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT) 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L) 21 N/A 21
Total 1746 277 2023

 

further information requests 2021 - Graph 3

ďalšie požiadavky na informácie za rok 2021 – 3

Hodnotenie látky

V roku 2021 agentúra ECHA prijala 10 rozhodnutí o hodnotení látok spolu so 14 žiadosťami o ďalšie informácie na posúdenie bezpečnosti látok vzbudzujúcich potenciálne obavy.

Všetkých 10 rozhodnutí bolo prijatých so zapojením výboru členských štátov: 9 v rámci písomného postupu a jedno počas zasadnutí výboru členských štátov.

further information requests 2021 - 4 table

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 216-133-4 Fish sexual development test 1
203-585-2 Larval amphibian growth and
development assay
1
PBT/vPvB** 267-636-0
267-636-0
429-320-2
229-782-3
458-680-3
700-992-1
Simulation biodegradation test 7
203-372-4 Ready biodegradation test 1
429-320-2
458-680-3
206-420-2
Bioaccumulation test in aquatic species 3
Other hazard-based
concern
236-675-5 Intra-tracheal instillation study
combined with comet assay
1
Total 14

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2021 - related