Progress in evaluation in 2021

Agentúra ECHA podáva správu o pokroku dosiahnutom v roku 2021 v hodnotení dokumentácie a látok v súlade s článkom 54 nariadenia REACH. 

kroky nadväzujúce na hodnotenie za rok 2021 – 1

Nové informácie získané na základe rozhodnutia agentúry ECHA sa skontrolujú s cieľom overiť, či boli požiadavky splnené a otázky týkajúce sa nebezpečnosti alebo obáv objasnené, ako aj s cieľom identifikovať akékoľvek prípady, v ktorých môžu byť potrebné ďalšie regulačné opatrenia.

Kroky nadväzujúce na hodnotenie dokumentácie

V roku 2021 sa do kroku nadväzujúceho na hodnotenie dokumentácie presunulo 307 látok. Proces bol dokončený v prípade 210 látok.

V prípade 148 látok registrujúci predložili požadované informácie v stanovenej lehote. V prípade 44 látok bola identifikovaná potreba harmonizovanej klasifikácie a označovania. Pre jednu látku bolo potrebné vykonať ďalšie hodnotenie týkajúce sa perzistentných, bioakumulatívnych a toxických vlastností.

Vnútroštátnym orgánom presadzovania práva bolo postúpených 136 nadväzujúcich hodnotení týkajúcich sa 132 látok, keďže registrujúci neposkytli požadované informácie včas.

Po opatreniach na presadzovanie práva registrujúci predložili potrebné informácie v 56 prípadoch. Hodnotenia vykonané po postúpení prípadu vnútroštátnym orgánom presadzovania práva sa do uvedenej tabuľky nepridávajú ako samostatné hodnotenia, keďže sa považujú za súčasť pôvodného hodnotenia.

Počet a výsledky v prípade látok, ktoré podliehajú nadväzujúcim opatreniam po hodnotení dokumentácie

evaluation follow-up 2021 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 71 28 85 2 37 CLH
Compliance check decisions 77 28 135 4 7 CLH,
1 PBT
Total 148 56 220 6 44 CLH,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

kroky nadväzujúce na hodnotenie za rok 2021 – 3

Kroky nadväzujúce na hodnotenie látok

V roku 2021 sa vyhodnotilo šesť látok. V prípade jednej látky si hodnotiaci príslušný orgán členského štátu vyžiadal viac informácií, pretože predložené informácie neobjasnili pôvodné obavy alebo vyvolali ďalšie obavy.

V prípade zvyšných piatich látok orgány považovali dostupné informácie za dostatočné na objasnenie obáv a mohli dospieť k záveru, či sú potrebné ďalšie regulačné opatrenia.

Závery

Hodnotiaci príslušný orgán členského štátu môže v záujme vyriešenia obáv navrhnúť jedno alebo viacero z týchto regulačných opatrení:

  • harmonizovaná klasifikácia a označovanie látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, respiračné senzibilizátory alebo ktoré vyvolávajú iné obavy, napríklad tým, že sú nebezpečné pre vodné prostredie;
  • identifikácia látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy (SVHC);
  • obmedzenie látky alebo
  • opatrenia mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia REACH, ako napríklad expozičné limity v pracovnom prostredí na úrovni celej EÚ, vnútroštátne opatrenia alebo dobrovoľné sektorové opatrenia.

Zhrnutie dokončených hodnotení látok, v ktorých boli navrhnuté ďalšie regulačné opatrenia

evaluation follow-up 2021 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
203-868-0 DE
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
200-237-1 IT
247-979-2 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 203-090-1 FI
203-868-0 DE
206-022-9 BE
Identification as an SVHC 203-868-0 DE
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 401-850-9 BE
Sensitisation Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
243-001-3 DE
200-237-1 IT
203-002-1 FR
202-859-9 DE
204-616-2 IT
212-782-2 FR
247-979-2 DK
Other EU-wide regulatory risk management measures 248-666-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
202-859-9 DE
203-002-1 FR
212-782-2 FR
231-545-4 NL
200-237-1 IT
204-616-2 IT
Restriction Confidential DE
203-632-7 DK
700-323-3 DE
480-310-4 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 203-396-5 DE
202-422-2 DE
203-576-3 DE
202-859-9 DE
203-868-0 DE
To be confirmed* 809-930-9 NL
204-317-7 FR

* A need for further regulatory action(s) at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory action(s).
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.