Pokrok v hodnotení

Podľa článku 54 nariadenia REACH agentúra ECHA podáva správu o pokroku v hodnotení dokumentácie a látok dosiahnutom v roku 2018. 

V rámci kontroly súladu alebo v rámci preskúmania návrhov na testovanie agentúra ECHA posúdila 484 registrácií, ktoré sa týkajú 420 látok. Agentúra ECHA vydala 379 návrhov rozhodnutí: 211 v súvislosti s kontrolou súladu a 168 v súvislosti s preskúmaním návrhov na testovanie. Výber registrácií na kontrolu súladu vychádzal najmä z obáv týkajúcich sa potenciálnej nebezpečnosti alebo expozície.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Koncom roka ešte stále prebiehala kontrola súladu v prípade 45 dokumentácií a v prípade 65 dokumentácií prebiehalo preskúmanie návrhov na testovanie.

Agentúra ECHA prijala 274 konečných rozhodnutí, v rámci ktorých bolo predložených 888 žiadostí o informácie. Z týchto 274 rozhodnutí tvorilo 144 prípadov rozhodnutia o kontrolách súladu a 130 rozhodnutí vyplynulo z preskúmania návrhov na testovanie.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Z 274 konečných rozhodnutí bolo 216 rozhodnutí prijatých bez zapojenia výboru členských štátov (MSC) (od členských štátov nebol doručený žiadny návrh na zmeny). So zapojením výboru členských štátov bolo prijatých 58 rozhodnutí: 34 v rámci písomného postupu a 24 v rámci zasadnutia výboru členských štátov.

Koncom roka 2018 sa ešte rozhodovalo o ďalších 174 návrhoch rozhodnutí o kontrolách súladu a o 109 návrhoch rozhodnutí o preskúmaní návrhov na testovanie z predchádzajúceho roka pri rozhodovaní. Agentúra ECHA po odoslaní návrhu rozhodnutia uzatvorila 52 prípadov kontroly súladu a 44 prípadov preskúmania návrhov na testovanie, pretože vedecky relevantné údaje alebo významné administratívne zmeny viedli k ukončeniu prebiehajúceho rozhodovacieho postupu.

Dva návrhy rozhodnutí, ktoré sa týkajú vypracovania návrhu rozšírenej jednogeneračnej štúdie reprodukčnej toxicity, boli postúpené Komisii, aby o nich rozhodla.

Categories Display