Rozhodnutie v rámci hodnotenia látok

Hodnotenie látok vykonávajú členské štáty EÚ. Jeho cieľom je objasniť obavy týkajúce sa bezpečného používania látky. Hodnotiaci príslušný orgán môže požiadať o informácie nad rámec štandardných požiadaviek na informácie s cieľom určiť, či použitie látky predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie. Hodnotenie môže viesť k regulačným opatreniam manažmentu rizík.

 

Uľahčite proces hodnotenia látky
  • Ak zistíte, že v prípade vašej látky sa plánuje hodnotenie látok, čo najskôr aktualizujte svoju registračnú dokumentáciu. Pozrite si priebežný akčný plán Spoločenstva na hodnotenie látok (CoRAP), v ktorom sú uvedené látky, ktoré majú byť hodnotené v priebehu troch rokov.
  • Vyhnite sa predkladaniu aktualizovanej dokumentácie po tom, ako hodnotiaci príslušný orgán začne 12-mesačné hodnotiace obdobie.
  • Ak sa hodnotenie už začalo, ale do dokumentácie treba doplniť nové informácie, najskôr sa s hodnotiacim členským štátom dohodnite na tom, či a ako možno zohľadniť novú aktualizáciu dokumentácie.
  • Usilujte sa vystupovať jednotne: jeden príspevok v mene všetkých registrujúcich látky rozhodovací proces zjednoduší.
  • Ak sa od vás v rozhodnutí požaduje, aby ste predložili celú správu o štúdii, podávajte správy o štúdiách komplexne, aby mohol hodnotiaci príslušný orgán vykonať nezávislé posudzovanie. Údaje vždy predkladajte vo forme podrobného súhrnu štúdie.
  • Upozorňujeme, že hodnotiaci príslušný orgán začne následné hodnotenie aktualizovanej registračnej dokumentácie.
  • Príslušný orgán bude hodnotiť, či nové informácie zodpovedajú požiadavkám v rozhodnutí a či sa nimi objasňujú obavy.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)