Prečo nahrádzať?

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa spoločnosti rozhodnú pre tieto kroky. V rámci výskumu na zlepšenie technickej funkčnosti svojho produktu sa spoločnosti môžu usilovať o zníženie potenciálneho rizika spôsobeného látkou, ktorú používajú.  Môžu sa rozhodnúť, že prejdú na menej nebezpečnú chemickú látku, alternatívnu metódu alebo iný dizajn produktu. V praxi sa často používa kombinácia týchto krokov. Tieto kroky zvyčajne zlepšia efektívnosť, podporia inováciu, pomôžu získať konkurenčnú výhodu a zvýšia bezpečnosť alebo ušetria náklady.

Inovácia a efektívnosť

Hľadanie bezpečnejších alternatív podnieti vašu spoločnosť, aby systematicky pristupovala k tomu, čo robíte a ako to robíte. Možno si uvedomíte, že ak zmeníte postup alebo dizajn svojho produktu, funkcia látky alebo zmesi, ktorú používate, už nebude potrebná. Podporí to inováciu. Prehodnotenie použitých materiálov a výrobného postupu môže viesť tiež k väčšej efektívnosti vrátane menšieho využívania zdrojov alebo k vytvoreniu menšieho množstva odpadu počas životného cyklu finálneho produktu.

Konkurenčná výhoda

Nahradenie nebezpečných chemikálií môže znamenať konkurenčnú výhodu na trhu. Zákazníci si ocenia efektívne produkty, ktoré sú tiež bezpečnejšie pre pracovníkov a spotrebiteľov a majú menší negatívny vplyv na životné prostredie. Takéto nahradenie môže tiež vašim zákazníkom umožniť získať na trhu výhodu a môže znížiť ich náklady na plnenie právnych predpisov týkajúcich sa chemickej bezpečnosti. Obchodujte so svojim produktom rozumne a porazíte konkurenciu.

Ušetrenie regulačných nákladov

Nebezpečné chemické látky sú prísnejšie regulované na ochranu ľudí a životného prostredia pred ich škodlivými účinkami. To si vyžaduje vyššiu úroveň kontroly na pracovisku a v rámci dodávateľského reťazca. Nahradením týchto chemických látok bezpečnejšími alternatívami alebo metódami ušetríte čas a úsilie potrebné na manažment rizík súvisiacich s ich používaním.

Urobte správne rozhodnutie

Mnoho spoločností považuje nahradenie za správne rozhodnutie Zníženie potenciálneho rizika pre vašich zamestnancov, ktorí s látkou pracujú, pre spotrebiteľov, ktorí vaše produkty používajú a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie je správne rozhodnutie. Prispejete k tomu, že Európa bude zdravším miestom pre nás všetkých aj pre budúce generácie.

Potrebujete viac času?

Hľadanie alternatív a ich testovanie si môže vyžadovať veľa času. Ak je vaša látka uvedená v autorizačnom zozname podľa nariadenia REACH, nebudete ju môcť používať po dátume zákazu. Ak dovtedy nebudete mať alternatívu, musíte požiadať o autorizáciu, aby ste túto látku mohli používať.

Ďalšie informácie sú uvedené v Autorizácii podľa nariadenia REACH.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)