Annual Report 2021

Annual Report 2021 - banner

Úvod k výročnej správe 2021

V našej výročnej správe sa uvádzajú podmienky a výzvy, ktorým sme čelili v roku 2021, spolu s kľúčovými úspechmi roka. Tie sa opisujú pre každú z našich troch strategických priorít, ako aj príslušné riadenie a podporné nástroje, ktoré poskytujú rámec pre našu prácu s ohľadom na príspevok agentúry k prioritám EÚ.

 

Annual report 2021 timeline

 

Výročná správa 2021 – 1. časť

 

V druhom roku pandémie agentúra ECHA dosiahla ciele svojho pracovného programu vďaka agilnosti personálu a investíciám do našej pevnej infraštruktúry. Bolo povzbudivé vidieť, ako dobre sa výbory a orgány agentúry ECHA prispôsobili vzdialenému prostrediu a boli schopné dosahovať výsledky za týchto podmienok.

Očakáva sa, že pod záštitou Európskej zelenej dohody prinesie stratégia Komisie s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti (CSS) v nasledujúcich desaťročiach zásadnú zmenu, pokiaľ ide o riadenie chemických látok v Európe. Na podporu Komisie sme zaviedli pracovné metódy a dohodli sme sa, kde a ako najlepšie poslúžia odborné znalosti agentúry ECHA pri revíziách nariadení REACH a CLP. V roku 2021 agentúra ECHA vykonávaním svojho pracovného programu prispela aj k prípravnej práci Komisie a mnohým ďalším iniciatívam v rámci stratégie CSS a Zelenej dohody. Agentúra ECHA napríklad poskytla svoje stanoviská k možnej zmene registračných požiadaviek a nariadenia REACH a diskutovala s Komisiou o tom, ako by sa v agentúre ECHA mohla uprednostniť a vypracovať dokumentácia o harmonizovanej klasifikácii a označovaní (CLH) podľa revidovaného nariadenia CLP.

Agentúra ECHA získala ďalšie skúsenosti pri prijímaní nových úloh a zisťovaní, ako možno efektívne prideľovať kompetencie a zdroje na rôzne činnosti. Naše zapojenie môže priniesť širšie regulačné synergie, pričom vplyv na zdroje a iné časti agentúry treba neustále vyvažovať. Agentúra musí naďalej plniť svoj hlavný mandát, ktorým je dosahovať vysokokvalitné regulačné výstupy a inteligentne investovať do prípravy na zmeny vyplývajúce z vývoja politiky.

Ako dôležitý príspevok k revízii Komisie týkajúcej sa právnych predpisov EÚ o chemických látkach sme zverejnili našu päťročnú správu o fungovaní nariadení REACH a CLP. Táto spätná úvaha ilustruje vplyv, ktorý mali právne predpisy na zdravie ľudí, životné prostredie, vnútorný trh, konkurencieschopnosť, inováciu a podporu alternatív k testovaniu na zvieratách. Ponaučenia, ktoré sme získali, poslúžia na to, aby sme poskytli prispôsobenejšie podnety, pokiaľ ide o prebiehajúci vývoj možných zmien právnych predpisov, a zároveň ako kompas pre nás, aby sme naďalej pracovali na ochrane zdravia a životného prostredia pred škodlivými chemikáliami.

Správna rada agentúry ECHA preskúmala strategický plán na roky 2019 – 2023. Potvrdila jeho platnosť na zostávajúce obdobie a dala agentúre pokyn, ako by sa mali chápať strategické priority a ako by sa mali previesť do praxe. S týmto usmernením je agentúra ECHA dobre pripravená napredovať.

 

Annual report 2021 - mission

TransparentnosťNezávislosťveryhodnosťEfektivitaZáväzok voči kvalite životaChceme byť centrom poznatkov o udržateľnom riadení chemikálií, ktoré slúži širokému rozsahu politík EÚ a celosvetových iniciatív v prospech občanov a životného prostredia.POSLANIEVÍZIAHODNOTYSTRATÉGIASpolu s našimi partnermi sa usilujeme o bezpečné používanie chemikálií.Identifikácia a manažment rizík súvisiacich s látkami vzbudzujúcimi obavy.010302Bezpečné a udržateľné používanie chemických látok v priemysleUdržateľné riadenie chemických látok uplatňovaním právnych predpisov EÚ

Výročná správa 2021 – Hlavné dosiahnuté výsledky

 

1 – IDENTIFIKÁCIA A RIADENIE RIZÍK SÚVISIACICH S LÁTKAMI VZBUDZUJÚCIMI OBAVY

Táto strategická priorita predstavuje dôležitú súčasť hlavného mandátu agentúry ECHA. Cieľom väčšiny zákonne nariadenej prevádzkovej práce agentúry ECHA pri riadení chemikálií podľa nariadení REACH, CLP, BPR, PIC a POP je identifikovať látky vzbudzujúce obavy a riadiť ich riziká.

Vplyv tejto práce znázorňuje pokrok, ktorý agentúra ECHA a členské štáty dosiahli pri identifikácii nových látok vzbudzujúcich potenciálne obavy. Tu sme nadobudli väčšiu účinnosť a efektívnosť, keď sme sa zamerali na skupiny látok – ale samotné hodnotenie skupín látok je komplexná úloha.

Posudzujeme skupiny látok a zaraďujeme ich do skupín na ďalšie generovanie údajov, riadenie rizík a ako látky, ktoré si v súčasnosti nevyžadujú žiadne ďalšie opatrenia. Počet zatiaľ nepriradených látok klesol v roku 2021 z 18 341 na 17 126 a celkovo je jasnejšie, aké cesty riadenia rizík (ak nejaké existujú) sa plánujú a pre ktoré látky sú potrebné ďalšie údaje o vlastnostiach a nebezpečenstvách. To poskytuje spoločnostiam lepšiu predvídateľnosť regulačných opatrení, ktoré orgány plánujú prijať.

Výbor členských štátov agentúry ECHA sa v roku 2021 dohodol na viac ako 440 rozhodnutiach požiadať o ďalšie informácie. Agentúra tiež získala údaje o nebezpečnosti pre viac ako 200 látok na základe prijatých rozhodnutí, hoci 40 % miera nesúladu po týchto žiadostiach o informácie je stále vysoká. Tieto prípady sa zaslali členským štátom na účely ďalších opatrení na presadzovanie právnych predpisov. Keď členské štáty presadzujú rozhodnutia agentúry ECHA o hodnotení dokumentácie, chýbajúce informácie sa nakoniec agentúre ECHA predložia v priemere približne v 92 % prípadov. Bez ohľadu na to je to stále neskoro a po zákonných lehotách.

Agentúra ECHA okrem toho zverejnila prvé hodnotenia regulačných potrieb pre skupiny látok, dôkaz, že agentúra sa naďalej odkláňa od hodnotenia jednotlivých látok, hľadá synergie a zvyšuje efektivitu. Skupinové hodnotenia uľahčujú spoločnostiam predpovedať, aké kroky regulačné orgány plánujú, a v prípade potreby im pomôcť pripraviť stratégie na nahradenie škodlivých chemikálií bezpečnejšími alternatívami. Agentúra posudzovala niekoľko dôležitých skupín látok, ktorým sa v posledných rokoch venovala osobitná pozornosť z dôvodu ich rozsiahleho používania v spotrebiteľských výrobkoch, ako sú bisfenoly a ftaláty.

Hlavné dosiahnuté výsledky
 • Agentúra ECHA posúdila regulačné potreby 1 900 látok a prešla k tomu, že sa nimi bude zaoberať v skupinách, nie individuálne. Pätnásť percent z 1 900 tvorili látky registrované v množstve nad 100 ton ročne. Z toho sme identifikovali 300, ktoré si vyžadujú ďalšie opatrenia na riadenie rizík, 800, ktoré si vyžadujú generovanie ďalších údajov, a 800, ktoré si v súčasnosti nevyžadujú ďalšie opatrenia. Regulačné potreby 1 300 látok registrovaných v množstve nad 100 ton ročne sa ešte musia posúdiť a ešte neboli priradené. Zameriavame sa však stále na cieľ uzavrieť všetky registrované látky do roku 2027.
 • S cieľom zvýšiť transparentnosť vykonávaných regulačných opatrení a pokroku dosiahnutého v súvislosti so skupinami látok agentúra ECHA koncom roka 2021 zverejnila prvé hodnotenia regulačných potrieb pre 19 skupín pokrývajúcich viac ako 450 látok.
 • Z výsledkov projektu presadzovania právnych predpisov v celej EÚ zameraného na výrobky predávané online vyplýva, že tri zo štyroch kontrolovaných výrobkov porušujú predpisy EÚ o chemikáliách.
 • Rozšírenie kontrol technickej úplnosti vykonávaných pri každej novej a aktualizovanej registrácii teraz zahŕňa kontrolu obsahu správ o chemickej bezpečnosti. Orgánom sa tak umožňuje lepšie uprednostniť látky na regulačné opatrenia, zlepšuje sa tak šírenie informácií o použití a zlepšuje sa východiskový bod na vhodnú komunikáciu v dodávateľskom reťazci.
 • Agentúra ECHA pokračovala vo svojom úsilí postupne ukončiť testovanie na zvieratách v Európe v rozsahu, v akom je to možné podľa existujúceho regulačného rámca, a podporovala priemysel, orgány a inštitúcie pri dosahovaní pokroku smerom k tomuto cieľu. V tejto súvislosti agentúra ECHA aktualizovala svoje komplexné usmernenie pre spoločnosti o tom, ako spoľahlivo kombinovať rôzne zdroje údajov, ktoré nepochádzajú zo zvierat, pri hodnotení senzibilizácie kože chemickými látkami. Týmito radami sa načrtáva, ako používať nástroje počítačovej simulácie, ako je QSAR Toolbox, na posúdenie senzibilizácie pokožky a ochranu ľudí pred kožnými alergiami bez testovania na zvieratách.
 • Vykonali sme celkovo 371 kontrol súladu, ktoré sa týkali viac ako 2 100 registrácií a zameriavali sa na 341 jedinečných látok. V porovnaní s rokom 2020 ide o mierny nárast. Pri veľkej väčšine kontrol súladu agentúra ECHA overila minimálne príslušné sledované parametre vyššej úrovne nebezpečnosti pre látky alebo skupiny látok vzbudzujúce potenciálne obavy. Z tohto celkového počtu sa 300 úplných kontrol súladu zameriavalo na všetky relevantné sledované parametre pre 288 jedinečných látok vzbudzujúcich potenciálne obavy. Sedemdesiat jeden kontrol súladu bolo cielených. Výsledkom bolo, že v 280 prípadoch sa spoločnostiam zaslali návrhy rozhodnutí, v ktorých sa požadovalo viac údajov na objasnenie dlhodobých účinkov na ľudské zdravie alebo životné prostredie.
 • Pokiaľ ide o 363 následných opatrení po hodnotení dokumentácie vykonaných v roku 2021, približne 40 % dokumentácie zostalo v nesúlade. Tie sa zaslali členským štátom na účely ďalšieho presadzovania právnych predpisov.
 • Agentúra ECHA dostala do konca roka 2021 535 registrácií pokrývajúcich 143 nanoforiem. Presný počet nanomateriálov na trhu EÚ nie je známy a existuje dôvod domnievať sa, že toto číslo by malo byť vyššie. Môžu však existovať rozdiely v tonáži, ktorými sa vysvetľujú nezrovnalosti medzi počtom registrovaných nanoforiem a počtom nanomateriálov hlásených v Monitorovacom stredisku Európskej únie pre nanomateriály (EUON).
 • V súlade s opatreniami v rámci spoločného akčného plánu Komisie a agentúry ECHA na hodnotenie nariadenia REACH sme naďalej podporovali priemyselné iniciatívy, ktoré pomáhajú spoločnostiam revidovať údaje o chemickej bezpečnosti, napríklad definovaním stratégie na vyplnenie medzier v údajoch pri hodnotení vplyvu ropných látok na životné prostredie.
 • V rámci prípravy na identifikáciu a návrh nových perzistentných organických látok agentúra ECHA poskytla návrh hodnotenia a návrh rizikového profilu pre dve látky: metoxychlór je organochlórový pesticíd používaný ako insekticíd a UV-238 sa používa ako UV stabilizátor nachádzajúci sa v plastových zmršťovacích fóliách a vo vonkajšom nábytku.
 • Na základe autorizácie výbory agentúry ECHA pre hodnotenie rizík (RAC) a sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) prijali 18 stanovísk pre látky, ktoré majú vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, a ďalších 31 stanovísk pre látky s inými vlastnosťami. Vyhodnotených bolo aj 12 substitučných plánov.
 • Pokiaľ ide o dokumentáciu harmonizovanej klasifikácie a označovania, RAC spracoval 54 stanovísk a vydal stanoviská k hodnoteniu expozičných limitov v pracovnom prostredí (OEL) pre azbest a pre kadmium a jeho anorganické zlúčeniny.
 • Práca na glyfozáte sa znovu začala v koordinácii s EFSA, kde RAC poskytne stanovisko k návrhu na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a EFSA vypracuje svoje stanovisko k povoleniu používania ako pesticídu.
 • Zaviedli sa zlepšenia žiadostí o autorizáciu so zlepšeným formátom stanovísk k žiadostiam, ktorý Komisii poskytuje jasnejšie informácie o vedeckých prvkoch. Prispôsobil sa aj formát žiadosti o autorizáciu, čo by malo pomôcť získať počas procesu lepšie informácie.
 • Zverejnením metaanalýzy sociálno-ekonomických vplyvov autorizácie na základe údajov z rokov 2010 a 2020 sa naznačilo, že autorizačný systém má zabudovanú dynamiku, ktorá vo svojej podstate podporuje substitúciu.
 • Agentúra ECHA spolupracovala so skupinou expertov na expozíciu podľa nariadenia REACH (REEG), s komunitou odborníkov z členských štátov, pokiaľ ide o úrovne používania a informácie o expozícii, ktoré sú potrebné na rýchle presunutie nebezpečných látok mimo preverovania do rôznych procesov riadenia rizík.
 • Po dohode vo Výbore členských štátov (MSC) bolo na zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy zaradených 12 látok, najmä preto, že sú toxické pre reprodukciu, karcinogénne, sú to respiračné senzibilizátory alebo endokrinné disruptory.
 • Bol vydaný návrh obmedzenia týkajúci sa olova v munícii na poľovníctvo, športovú streľbu v prírode a rybolov.
 • Pokiaľ ide o návrhy obmedzenia, výbory RAC a SEAC poskytli dve stanoviská k PFHxA (podskupina PFAS) a k návrhu na obmedzenie formaldehydu, PAH, dioxínov, furánov a PCB v detských plienkach na jedno použitie.
 • Zverejnenie štúdie o nákladoch a prínosoch obmedzení, v ktorej sa odhaduje, že obmedzenie výroby a používania chemických látok, ktoré predstavujú riziko, by malo každoročne za následok zdravotné prínosy vo výške 2,1 miliardy EUR.
 • Investície do činností, ktorých cieľom je urýchliť program preskúmania podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch, sa začali vyplácať, pričom 18 správ príslušných orgánov hodnotiacich účinné látky prijaté počas roka vrátane programu preskúmania, nových účinných látok, obnovenia schválenia a nevyriešených prípadov vo fáze opätovného začatia a partnerského preskúmania, predstavovali takmer dvojnásobok sumy prijatej v roku 2020.
 • Výbor pre biocídne výrobky (BPC) v roku 2021 vydal 18 stanovísk k schváleniu účinných látok v porovnaní s 15 v minulom roku. Počet stanovísk BPC k autorizácii Únie sa tiež zvýšil na 15 v porovnaní s 9 v roku 2020.

 

2 – BEZPEČNÉ A UDRŽATEĽNÉ POUŽÍVANIE CHEMICKÝCH LÁTOK V PRIEMYSLE

Agentúra vyvážila svoju angažovanosť pri tejto priorite po rozhodnutí uprednostniť naše zameranie na právne požadované úlohy v rámci strategickej priority 1. V dôsledku toho sme svoje úsilie zamerali na podporu spoločností pri vykonávaní ich hodnotení chemickej bezpečnosti a na zlepšenie nástroja Chesar na tento účel. 

Fungujúca komunikácia smerom nahor a nadol v dodávateľskom reťazci týkajúca sa nebezpečenstiev a rizík a predovšetkým vhodné hodnotenia bezpečnosti sú základnými prvkami riadenia rizík zo strany hospodárskych subjektov. Podpora agentúry ECHA im pomáha splniť si legislatívne povinnosti, ktoré je náročné dosiahnuť inými prostriedkami, ako je formálne rozhodovanie alebo presadzovanie. 

Vzhľadom na stanovenie priorít so zreteľom na strategickú prioritu 1 v roku 2021 zostáva vplyv obmedzený na cielenú podporu.

Hlavné dosiahnuté výsledky

 • Boli zverejnené dve nové verzie nástroja Chesar, čím sa nástroj aktualizuje o nové funkcie na lepšiu podporu spoločností pri vykonávaní ich hodnotení chemickej bezpečnosti.
 • V roku 2021 začala platiť povinnosť oznamovať nebezpečné zmesi na profesionálne a spotrebiteľské použitie. Oznámenia sa musia podávať v harmonizovanom formáte definovanom podľa nariadenia CLP, pričom etikety musia obsahovať aj jedinečný identifikátor zloženia (UFI) – jedinečný kód, ktorý umožňuje toxikologickým centrám presne identifikovať zloženie zmesi a produktu, ktorý sa podieľal na otrave. Agentúra ECHA spracovala veľké množstvo oznámení a sprístupnila ich vnútroštátnym orgánom. To pomáha toxikologickým centrám poskytovať rýchle a presné rady, keď sa niekto náhodne otrávi. 
 • Agentúra ECHA spolupracuje s Európskym úradom pre integrovanú prevenciu a kontrolu znečistenia (EIPPCB), pričom poskytuje údaje podľa nariadenia REACH a poradenstvo v oblasti riadenia chemikálií s cieľom zlepšiť vykonávanie smernice o priemyselných emisiách.
   
3 – UDRŽATEĽNÉ NAKLADANIE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI UPLATŇOVANÍM PRÁVNYCH PREDPISOV EÚ

Vykonávanie strategickej priority 3 ovplyvnilo agentúru ECHA dvoma spôsobmi. Po prvé agentúra získala ďalšie skúsenosti pri prijímaní nových úloh, podporovala zákonodarcu pri príprave nových alebo revidovaných právnych predpisov a v súvislosti s tým, ako riadiť príslušné procesy, pokiaľ agentúra ECHA zohráva úlohu pri takýchto nových úlohách. Zamestnanci agentúry ECHA na základe konkrétnych skúseností veľmi dobre rozumejú tomu, čo je potrebné na integráciu novej regulačnej práce do portfólia organizácie. Činnosti súvisiace s nadväzovaním spolupráce priniesli agentúre v niektorých prípadoch synergie a úspory z rozsahu, zatiaľ čo v iných prípadoch sa ukázalo, že zamýšľaný synergický efekt sa nemohol uskutočniť. 

Po druhé sa agentúra úspešne zapojila do vykonávania nových úloh. Tu bolo hlavnou výzvou poskytnúť potrebné zdroje počas fázy pred začiatkom činnosti, keď ešte nie je vymedzený konečný rozsah práce a ešte nie sú k dispozícii vyhradené zdroje. Agentúra ECHA dokáže na túto prácu tvorby koncepcie nasadiť skúsených zamestnancov, ale nevýhodou je, že títo zamestnanci potom chýbajú pri počiatočných činnostiach a procesných prácach, a potom je potrebné túto prácu kompenzovať. 
 
So stratégiou Komisie Chemikálie – stratégia udržateľnosti sa zvýšili požiadavky na agentúru ECHA, pričom agentúra podporuje vymedzenie možných nových úloh a vykonáva včasné analýzy procesu tvorby koncepcie a predpovedí zdrojov.

Pokračovali sme v dôveryhodnej spolupráci s inými agentúrami na témach spoločného záujmu, ako je „jedna látka, jedno hodnotenie“, vývoj databázy IUCLID na hodnotenie účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a výmena informácií a údajov s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) v kontexte vývoja systému včasného varovania pre nové psychoaktívne látky.

Spustením databázy SCIP, ktorá zhromažďuje oznámenia o látkach vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch, agentúra ECHA poskytuje hospodárskym subjektom, spotrebiteľom a orgánom aj ďalší nástroj, ktorý im pomáha pochopiť, kde sa škodlivé látky používajú, čím sa zvyšujú ambície nahradiť ich bezpečnejšími alternatívami.

Hlavné dosiahnuté výsledky

 • Ad hoc podpora pre Komisiu v počiatočnej fáze vykonávania stratégie Chemikálie – stratégia udržateľnosti a koordinácia úloh so zahrnutím kompetencií a skúseností agentúry ECHA.
 • Spustenie databázy SCIP pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) obsiahnuté vo výrobkoch. Je to užitočné pre spotrebiteľov, ktorí chcú viac informácií o výrobkoch, ktoré kupujú, a takisto to pomôže zlepšiť spracovanie odpadu, najmä procesy recyklácie. Približne 6 800 spoločností v celej EÚ úspešne predložilo do databázy viac ako 15 miliónov oznámení.
 • Ďalší vývoj a podpora databázy IUCLID ako široko akceptovaného formátu informácií o chemikáliách na celom svete. Zber a používanie údajov v rovnakom formáte v EÚ a na medzinárodnej úrovni uľahčuje zaznamenávanie, uchovávanie, údržbu a výmenu digitálnych vedeckých údajov o chemikáliách. 
 • Podpora členských štátov a Európskej komisie podľa nariadenia o predbežnom súhlase po predchádzajúcom ohlásení (PIC), ktorým sa vykonáva Rotterdamský dohovor OSN v Európskej únii.
 • Agentúra ECHA prispela k hodnoteniu riadenia rizík metoxychlóru, ktorý Európska únia navrhla zaradiť medzi perzistentné organické látky podľa Štokholmského dohovoru. Začala sa konzultácia týkajúca sa hodnotenia manažmentu rizík metoxychlóru, ako aj rizikového profilu UV-328.
 • Agentúra ECHA koordinovala zverejňovanie štúdií hodnotiacich nedostatky a potreby Čiernej Hory a Srbska pri ich príprave na vykonávanie právnych predpisov EÚ o chemikáliách na ich ceste k členstvu. V nadväznosti na to agentúra ECHA zabezpečila aj druhú štúdiu na posúdenie súčasnej situácie v Albánsku, Kosove, Turecku, Severnom Macedónsku a Bosne a Hercegovine s cieľom usmerniť organizáciu pri našej budúcej práci na podporu týchto krajín pri harmonizácii acquis EÚ v oblasti chemikálií.
 • Nadviazali sa kontakty s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a agentúra ECHA sa zúčastnila na práci skupiny zameranej na nulové znečistenie. Táto práca je krokom k bezpečnosti a udržateľnosti a prispeje k vytvoreniu ukazovateľov v rámci 8. environmentálneho akčného programu do roku 2030 a CSS. 
 • Agentúra ECHA začala pre celú EÚ zostavovať pozitívne zoznamy chemikálií, ktoré možno bezpečne použiť v materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou podľa príslušnej smernice. Cieľom je chrániť ľudí pred kontaminovanou pitnou vodou, zlepšiť ich prístup k bezpečnej pitnej vode a zabezpečiť jednotné bezpečnostné a hygienické normy v celej EÚ.
 • Poskytovanie neformálnej podpory na preskúmanie sektorových referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách (BREF). Napríklad pri preskúmaní BREF pre textilný sektor agentúra ECHA poskytla podnety v súvislosti s tým, ako by bolo možné štruktúrovať a opísať systémy riadenia chemikálií
   
RIADENIE A PODPORNÉ NÁSTROJE
 • Správna rada viedla strednodobé preskúmanie viacročnej stratégie a potvrdila, že strategické smerovanie agentúry ECHA zostáva vo veľkej miere platné, pričom sekretariátu poskytla usmernenia na zostávajúcu časť obdobia vykonávania. Rada takisto vymenovala nového právnicky kvalifikovaného člena odvolacej rady.
 • Počas pokračujúcej pandémie COVID-19 sa poskytovali vysokokvalitné výstupy a zainteresovaným stranám sa poskytovala podpora, keďže pracujeme v hybridnom prostredí, kde sa uskutoční 650 virtuálnych stretnutí približne so 45 000 účastníkmi.
 • Počiatočné rozpočtové výdavky na rok 2021 dosiahli celkovú výšku 113,1 milióna EUR (vrátane samostatne financovaných „Iných úloh“) a konečná suma celkových výdavkov uzavretá v druhom opravnom rozpočte v septembri 2021 bola 111,1 milióna EUR. Pokles úrovní príjmov z poplatkov v časti rozpočtu v súvislosti s nariadeniami REACH/CLP bol dobre zvládnutý zistením úspor nákladov na stretnutia a cestovných nákladov prostredníctvom virtuálnych stretnutí. Pokiaľ ide o poplatky podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR), pretrvávala vysoká volatilita a nepredvídateľnosť. Agentúra splnila svoje ciele plnenia rozpočtu, pričom dosiahla mieru záväzkov 98 % a mieru platieb 86 % (odhady boli 95 % a 80%).
 • Vysoký počet interných presunov v súlade s našou HR stratégiou a organizačnou kultúrou, ktorá poskytuje agilné a flexibilné pracovné prostredie.
 • Pokračujúce investície do zdravého pracovného prostredia založeného na spolupráci, agilite a dobre rozvinutej kultúre riadenia viedli k tomu, že agentúra bola uznaná ako jedno z najinšpiratívnejších pracovísk vo Fínsku. Fluktuácia dočasných zamestnancov zostala nízka na úrovni 2 % a bolo obsadených 97 % pracovných miest uvedených v pláne pracovných miest. 
 • Agentúra ECHA požiadala o registráciu do schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorá je prémiovým nástrojom riadenia pre organizácie na hodnotenie, podávanie správ a zlepšovanie ich environmentálneho správania.
 • Výsledkom tretieho plánu podnikovej štruktúry (2021 – 2023) je zvýšená integrácia alebo modularizácia IT na podporu zvýšenej integrácie podnikových procesov.
   

AR2021- further information

Pozri tiež