Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Fórum na presadzovanie právnych predpisov

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách (fórum) je sieť orgánov zodpovedných za presadzovanie nariadení REACH, CLP a PIC v EÚ, Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.
V roku 2017 fórum vytvorilo svoju podskupinu pre nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPRS), ktorá zasadá trikrát do roka bezprostredne po plenárnej schôdzi fóra, aby sa zabezpečilo dôsledné, koordinované a harmonizované presadzovanie.

Zloženie

Každý členský štát je vo fóre zastúpený jedným zástupcom. Fórum vymenúva svojho predsedu a dvoch podpredsedov z radov svojich členov. V súčasnosti je predsedníčkou Katja vom Hofe (DE) a podpredsedníčkami sú Sinead McMickan (IE) a Henrik Hedlund (SE).

V podskupine pre BPR je každý členský štát zastúpený jedným zástupcom. Podskupina vymenúva svojho predsedu a jedného podpredsedu z radov svojich členov. V súčasnosti je predsedom Eugen Anwander (AT) a funkciu podpredsedov zastávajú Helmut de Vos (BE) a Jenny Karlsson (SE).

Na činnosti fóra sa okrem toho podieľajú:

  • sekretariát fóra ECHA a sekretariát agentúry ECHA,
  • prizvaní experti z členských štátov,
  • Európska komisia,
  • akreditované organizácie zúčastnených strán.

Fórum na presadzovanie právnych predpisov

 

Ako funguje fórum

Fórum si zostavuje svoj vlastný pracovný program na základe úloh stanovených v nariadeniach REACH, CLP a PIC. Praktická činnosť fóra prebieha v desiatich pracovných skupinách, ktoré pracujú na riešeniach v jednotlivých oblastiach presadzovania. Novovytvorená podskupina BPRS pracuje rovnakým spôsobom ako fórum. V súčasnosti má dve pracovné skupiny a je zastúpená v činnosti dvoch pracovných skupín fóra. Trikrát do roka sa uskutočňuje plenárna schôdza fóra a BPRS.

 

Presadzovanie

Nariadenia REACH, CLP, PIC a BPR boli prijaté na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, a zároveň na zvýšenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ. Koordinované a harmonizované presadzovanie je kľúčový faktor úspešnosti týchto nariadení a je jedným z hlavných cieľov fóra a podskupiny pre BPR.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2