Výbor pre hodnotenie rizík

Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) pripravuje stanoviská agentúry ECHA v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú látky pre zdravie ľudí a životné prostredie s ohľadom na tieto procesy podľa nariadení REACH a CLP. Konečné rozhodnutia prijíma Európska komisia.

 

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Výbor RAC skúma návrhy na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a vydáva stanovisko k navrhnutej harmonizovanej klasifikácii látok ako karcinogénnych, mutagénnych, poškodzujúcich reprodukciu alebo ako respiračné senzibilizátory, ako aj iné účinky v závislosti od prípadu.  

 

Obmedzovanie 

Výbor vyhodnocuje, či navrhované obmedzenie výroby látky, jej uvedenia na trh alebo využívania je primerané na zníženie jej rizika pre zdravie ľudí a životné prostredie. To zahŕňa posúdenie pripomienok, ktoré predložili tretie strany.

 

Autorizácia 

Výbor RAC posudzuje riziko látky vyplývajúce z použití látky, keď je predložená žiadosť o autorizáciu. To zahŕňa posúdenie vhodnosti a účinnosti opatrení manažmentu rizík opísaných v žiadosti o autorizáciu a v prípade potreby riziká možných alternatív. Okrem toho sa posudzujú aj príspevky tretej strany súvisiace so žiadosťou.

 

Žiadosti výkonného riaditeľa agentúry ECHA

Výbor RAC vydáva stanovisko k žiadosti výkonného riaditeľa agentúry ECHA, pokiaľ ide o riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie v súvislosti s akýmikoľvek ďalšími aspektmi, ktoré sa týkajú bezpečnosti látok ako takých, látok v prípravkoch alebo látok vo výrobkoch. 

Výbor tiež poskytuje vedeckú podporu s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami, pokiaľ ide o bezpečnosť látok, ako aj aktívnu účasť na opatreniach technickej pomoci a budovania kapacít pre dobré zaobchádzanie s chemickými látkami v rozvojových krajinách.

 

Zloženie

Členovia výboru RAC sú vymenovaní riadiacou radou agentúry ECHA na základe kandidátov navrhnutých členskými štátmi na obdobie troch rokov, ktoré je možné predĺžiť.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)