výbor pre biocídne výrobky

Výbor pre biocídne výrobky pripravuje stanoviská agentúry ECHA týkajúce sa niekoľkých procesov podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch. Konečné rozhodnutia prijíma Európska komisia. Tieto postupy sú:

  • žiadosti o schválenie a obnovenie schválenia účinných látok;
  • preskúmanie schválenia účinných látok;
  • žiadosti o zaradenie účinných látok, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 28, do prílohy I a preskúmanie zaradenia takýchto účinných látok do prílohy I;
  • identifikácia účinných látok, ktoré sa majú nahradiť;
  • žiadosti o autorizáciu Únie pre biocídne výrobky a o obnovenie, zrušenie a zmenu a doplnenie autorizácií Únie s výnimkou prípadov, ak sa žiadosť týka administratívnych zmien;
  • vedecké a technické záležitosti, ktoré sa týkajú vzájomného uznávania v súlade s článkom 38;
  • na žiadosť Komisie alebo členských štátov je Výbor pre biocídne výrobky zodpovedný aj za prípravu stanoviska alebo iných otázok, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania nariadenia o biocídnych výrobkoch a týkať sa rizík pre zdravie ľudí a zvierat alebo životné prostredie, resp. technické usmernenia.

Zloženie

Každý členský štát vymenuje do Výboru pre biocídne výrobky jedného člena na trojročné obdobie, ktoré je obnoviteľné. Členské štáty môžu vymenovať aj náhradníka.

Žiadatelia sa môžu zúčastniť na rokovaniach Výboru pre biocídne výrobky.  Program zasadnutí Výboru pre biocídne výrobky sa uverejní najneskôr 21 dní pred zasadnutím. Ak si žiadatelia želajú podieľať sa na svojom bode programu rokovania, majú sa obrátiť na sekretariát Výboru pre biocídne výrobky (BPC (at) echa.europa.eu) a dodržať postup opísaný v oddiele 3 kódexu správania pre žiadateľov, ktorí sa zúčastňujú na práci výboru a jeho pracovných skupín.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)