Plány a správy

Agentúra plánuje svoju činnosť prostredníctvom viacročných pracovných programov a ročných pracovných programov. Všeobecné správy agentúry ECHA obsahujú zhrnutie úspechov, ktoré agentúra za daný rok dosiahla.

Na začiatku mala agentúra trojročné pracovné programy, ktoré sa každoročne revidovali pričom sa jeden rok pridal a jeden ubral v rámci každého priebežného plánovacieho obdobia. Od roku 2014 bude mať agentúra strednodobú päťročnú stratégiu, ako je to uvedené vo viacročnom pracovnom programe na obdobie rokov 2014 – 2018.

Nový návrh viacročného pracovného programu 2014 2018 bude postúpený na verejnú konzultáciu v júni 2013 a konečné znenie dokumentu bude schválené správnou radou agentúry v septembri 2013.

Ročné WP obsahujú ciele agentúry ECHA na daný rok, ktoré sa porovnávajú s konkrétnymi ukazovateľmi a cieľmi, ktoré sa každoročne stanovujú. Každý rok ku koncu októbra prijíma riadiaca rada agentúry ECHA ročný WP agentúry na ďalší rok.

Hneď po ukončení každého kalendárneho roka agentúra vyhotoví všeobecnú správu za daný rok, ktorú schvaľuje riadiaca rada agentúry ECHA ku koncu apríla.

 

Pracovné programy

Špecifické podávanie správ

V právnych predpisoch sa stanovuje, že agentúra ECHA vypracúva pravidelné správy zamerané na konkrétne otázky uvedené ďalej.

REACH

Správy o alternatívach k testovaniu na zvieratách

V súlade s článkom 117 ods. 3 nariadenia REACH a v súlade s cieľom presadzovať metódy bez testovania na zvieratách, agentúra ECHA každé tri roky predkladá Európskej komisii správu o „stave implementácie a používaní metód testovania, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá, a o testovacích stratégiách, ktoré sa používajú na generovanie informácií o vnútorných vlastnostiach látok a na hodnotenie rizika s cieľom splniť požiadavky nariadenia REACH“.

Prvú správu tohto druhu agentúra predložila v júni 2011, druhú v júni 2014 a tretiu predkladá v júni 2017.

Správa o alternatívach k testovaniu na zvieratách (2017) [PDF] [EN]

Zhrnutie správy (2017) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Správa o alternatívach k testovaniu na zvieratách (2014) [PDF] [EN]

Zhrnutie správy (2014) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Výsledky prieskumu – analýza štúdií vyššej úrovne predložených bez návrhov na testovanie [PDF] [EN]

Správa o alternatívach k testovaniu na zvieratách (2011) [PDF] [EN]

Zhrnutie správy (2011) [PDF] [EN]

 

Správy o vykonávaní nariadenia REACH

V súlade s clánkom 117 odsek 2 nariadenia REACH, agentúra ECHA každých pät rokov predkladá Európskej komisii správu o vykonávaní samotného nariadenia REACH. Agentúra je v týchto správach povinná uviest „informácie o spolocnom predkladaní informácií v súlade s clánkom 11 a prehlad vysvetlení vo vztahu k predkladaniu samostatných informácií".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Správy o vykonávaní nariadenia PIC

V súlade s článkom 22 nariadenia PIC agentúra ECHA každé tri roky predkladá Európskej komisii správu o vykonávaní tohto nariadenia.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)