Podpora politiky EÚ pre oblasť vonkajších vzťahov

 

Image

Politika EÚ v oblasti rozšírenia a európska susedská politika (ESP) obsahujú vhodné opatrenia na posilnenie súčinnosti medzi konkrétnymi skupinami tretích krajín a agentúrami EÚ. Zatiaľ čo prvá zo spomínaných politík sa týka kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ, ESP sa usiluje o zapojenie 16 krajín bezprostredne sa nachádzajúcich na vonkajších hraniciach Únie. Komisia podporuje prvú z uvedených politík cez nástroj predvstupovej pomoci (IPA) a druhú cez nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI). Obe často prebiehajú cez nástroj technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX).

Agentúra ECHA prispieva v rámci oboch politík v oblasti správneho manažmentu chemických látok. Hlavným cieľom agentúry je pomáhať tretím krajinám na technickej úrovni pri zlaďovaní s regulatórnymi činnosťami agentúry ECHA v oblasti chemickej bezpečnosti a pri porozumení týmto činnostiam.

Od roku 2009 agentúra ECHA plní svoj vlastný projekt nástroja predvstupovej pomoci zameraný na informačné a školiace podujatia pre orgány z prijímajúcich krajín. Prvý projekt sa skončil v novembri 2011 a druhý v novembri 2014. Náš tretí projekt pokrýva obdobie od septembra 2015 do februára 2018.

Účasť ECHA na podujatiach TAIEX venovaných manažmentu chemických látok v krajinách prijímajúcich pomoc IPA a ENPI je založená na pozvaniach ad hoc.

V súvislosti s regulačnými a obchodnými dialógami medzi EÚ a jej hlavnými partnermi, ako je napríklad Čína, Južná Kórea a Ruská federácia, agentúra poskytuje podporu najmä formou informácii o stave a plnení nariadení REACH a CLP.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)