Činnosť súvisiaca s organizáciou OECD

 

Image

EÚ úzko spolupracuje s medzinárodnými partnermi v oblasti správneho manažmentu chemických látok. Hybnou silou pri tejto činnosti je organizácia OECD. Úlohou agentúry ECHA je poskytovať vedeckú a technickú pomoc Európskej komisii v jej činnosti súvisiacej s OECD. Agentúra aktívne pôsobí v rôznych pracovných skupinách a osobitných skupinách OECD. Úsilie agentúry v rámci organizácie OECD v oblasti harmonizovania nástrojov a postupov manažmentu chemických látok je prínosom nielen pre úrady, ale aj pre priemyselné odvetvie.

Krajiny OECD majú rovnaké ciele ako sú ciele nariadenia REACH: zlepšiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, a súčasne udržať konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti chemických látok. Program OECD pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (EHS) zohral hlavnú úlohu pri podpore globálnej harmonizácie tým, že poskytol všeobecne uznávané postupy, metódy a nástroje existujúce pre správny manažment chemických látok. Patrí sem vzájomné uznanie údajov, usmernenia k testovaniu a dobrú laboratórnu prax, jednotné formáty na oznamovanie výsledkov, napríklad harmonizované predlohy, IT nástroje (IUCLID) a portál eChemPortal.

Agentúra ECHA podporuje Európsku komisiu v jej pomoci pre OECD, najmä v oblastiach, ktoré súvisia s činnosťou osobitnej skupiny OECD pre posudzovanie nebezpečnosti. Okrem toho agentúra pôsobí vo výbore skupiny expertov pre IUCLID a významným spôsobo prispieva k rozvoju súboru nástrojov QSAR a portálu eChemPortal. ECHA sa podieľa na vývoji harmonizovaných predlôh, na programe spolupráce pri hodnotení chemických látok a na činnostiach týkajúcich sa pesticídov a HPV.

Zapojenie agentúry do činnosti OECD, pokiaľ ide o systém IUCLID, ktoré je právne zakotvené, je nielen prínosom pri uplatňovaní chemických právnych predpisov EÚ, ale spoločnostiam EÚ na celom svete umožňuje používať jednotný formát na ukladanie a hlásenie informácií o chemických látkach. Portál eChemPortal je centrálnym globálnym prístupovým miestom k verejne prístupných informáciám o chemických látkach zhromaždených v rámci rôznych regulatórnych systémoch. Používatelia tak môžu vyhľadávať vo verejných databázach agentúry a aj databázach iných regulatórnych orgánov.

V rámci plnenia svojich regulatórnych povinností vyplývajúcich z nariadenia EÚ o biocídnych výrobkoch je agentúra ECHA od roku 2013 zapojená v osobitnej skupine OECD pre biocídne výrobky.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)