Stáže

ECHA hľadá čerstvých absolventov, ktorí majú záujem zapojiť sa do každodennej práce agentúry.

Každý rok je k dispozícii 20 stáží pre absolventov vo vedeckých oblastiach ako sú chémia, toxikológia, biológia, životné prostredie a technika, ako aj na plnenie administratívnych úloh v oblasti práva, komunikácie, financií, ľudských zdrojov a IKT. Stáže sa zvyčajne začínajú v marci alebo septembri.

Program stáží je určený pre tieto skupiny:

  • Čerství absolventi vysokých škôl a osoby s technickou alebo odbornou kvalifikáciou na rovnocennej úrovni v oblasti platných právnych predpisov týkajúcej chemických látok alebo v iných oblastiach súvisiacich s plnením administratívnych úloh inštitúcie EÚ.
  • Zamestnanci verejného alebo súkromného sektora vykonávajúci prácu na úrovni absolventov vysokých škôl v oblastiach právnych predpisov týkajúcich sa chemických látok.

Rozhovory s bývalými stážistami


Dĺžka

Stáže môžu trvať od troch do šiestich mesiacov, ale nemôžu trvať dlhšie ako šesť mesiacov.

Granty

V rámci programu stáží sa poskytujú granty približne vo výške 1 300 EUR.

Stážisti, ktorí naďalej poberajú odmenu od svojho zamestnávateľa alebo dostávajú iný grant alebo príspevok, majú nárok na grant od agentúry len vtedy, ak suma, ktorú dostávajú, je nižšia ako uvedená suma. V takom prípade stážisti dostanú sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi ich príjmom a výškou grantu ECHA.

Zamestnaní stážisti musia predložiť vyhlásenie o odmene, výdavkoch a príspevkoch podpísané zamestnávateľom.

Kritériá oprávnenosti

Ak sa chcete uchádzať o stáž, musíte:

  • byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátnym príslušníkom Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórska, Islandu, Lichtenštajnska). Na stáž môžu byť prijatí aj štátni príslušníci z kandidátskych krajín, ktoré využívajú predvstupovú stratégiu, a to podľa dostupnosti rozpočtových prostriedkov a podľa kapacity agentúry. Na stáž môže byť prijatý aj obmedzený počet štátnych príslušníkov z nečlenských štátov,
  • byť schopný komunikovať v angličtine, ktorá je pracovným jazykom agentúry,
  • mať ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo rovnocennú kvalifikáciu alebo pracovať ako absolvent v oblasti súvisiacou s činnosťou agentúry.

Ak budete vybraný, budete pozvaný na telefonický alebo osobný pohovor.

Stážisti nemajú nárok na zdravotné poistenie. Pred nástupom na stáž musíte preukázať, že máte zdravotné a úrazové poistenie platné vo Fínsku.

Na stáž nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí absolvovali stáž alebo boli zamestnaní v inštitúciách, úradoch alebo orgánoch Európskej únie alebo boli zamestnaní v agentúre ECHA viac ako osem týždňov ako prechodní zamestnanci, výskumní pracovníci alebo interní experti.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)