Proces prijímania zamestnancov

Informácie o všetkých voľných pracovných miestach sa uverejňujú na webovej stránke agentúry ECHA. Žiadosť sa musí podať do dňa uzávierky.

Jedna výberová komisia preskúma všetky platné žiadosti podľa kritérií uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Táto výberová komisia vyberie najvhodnejších uchádzačov objektívnym, nestranným a transparentným spôsobom a pozve ich na pohovor.

Pohovor a písomný test

Ďalším štádiom je pohovor s výberovou komisiou vymenovanou na každé výberové konanie osobitne. Výberová komisia posúdi uchádzačov na základe kritérií uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Pohovor sa koná v angličtine, môžu sa však overiť aj znalosti iných jazykov. Od osôb, ktorých materinským jazykom je angličtina, sa môže vyžadovať, aby preukázali svoje znalosti druhého jazyka.

Okrem pohovoru musia uchádzači absolvovať aj písomný text v angličtine z odbornosti, ktorá sa vyžaduje na dané pracovné miesto.

Rezervné zoznamy

Na základe pohovorov a písomných testov výberová komisia zostaví rezervný zoznam najvhodnejších uchádzačov. Agentúra ECHA môže prijať zamestnanca z rezervného zoznamu kedykoľvek počas platnosti zoznamov, ktoré vo všeobecnosti platia dva roky a ich platnosť sa môže predĺžiť o jeden rok.

Je potrebné mať na pamäti, že zaradenie na rezervný zoznam neznamená nárok na prijatie do pracovného pomeru.

Výberové konanie môže trvať až šesť mesiacov - odo dňa uzávierky prijímania žiadostí až po schválenie rezervného zoznamu.

Uchádzači môžu požiadať o preskúmanie rozhodnutia do desiatich dní odo dňa jeho prijatia. Do troch mesiacov môžu podať aj odvolanie. Podobne, ako všetci občania EÚ, aj uchádzači o zamestnanie môžu podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)