Kritériá oprávnenosti

Uchádzač musí:

  • byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátnym príslušníkom Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórska, Islandu, Lichtenštajnska)
  • byť schopný komunikovať v angličtine, ktorá je pracovným jazykom agentúry ECHA
  • dôkladne ovládať jeden úradný jazyk EÚ a uspokojivo ovládať ďalší úradný jazyk EÚ
  • predložiť príslušné odporúčania na dané miesto
  • mať všetky občianske práva
  • mať splnené všetky povinnosti týkajúce sa vojenskej služby, ktoré ukladajú zákony
  • byť fyzicky schopný plniť svoje povinnosti

Odborná kvalifikácia

Uchádzači musia mať požadovanú úroveň vzdelania a odbornú prax, ako je to uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Uznáva sa len kvalifikácia udelená alebo uznaná za rovnocennú orgánmi členských štátov EÚ alebo orgánmi EHP.

Odborná kvalifikácia sa počíta odo dňa, keď uchádzač dosiahol minimálnu kvalifikáciu požadovanú na danú pracovnú pozíciu.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)