Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Ta fram och lämna in ett förfrågningsunderlag Ta fram och lämna in ett förfrågningsunderlag Registreringsprocess
Ta fram och lämna in ett förfrågningsunderlag Före registrering behöver du ta fram och lämna in ett förfrågningsunderlag till Echa för 1) alla icke-infasningsämnen och 2)...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Rekommendationer – utvärdering av underlag – paneler Rekommendationer – utvärdering av underlag – paneler Beslut under utvärderingen av registreringsunderlag
Om Echa anser att ditt registreringsunderlag inte innehåller den information som krävs för ditt ämne i det registrerade mängdintervallet, kommer ett beslut att utfärdas....
Similar Results Similar Results
10/06/19
Rekommendationer – riskhantering – paneler Rekommendationer – riskhantering – paneler Klassificering och märkning
Klassificering och märkning är nödvändig för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön, samt fri rörlighet för kemiska ämnen, blandningar och varor....
Similar Results Similar Results
10/06/19
Rekommendationer – introduktion Rekommendationer – introduktion Rekommendationer till registranter
Alla Reach-registranter uppmanas att proaktivt uppdatera och granska sin information för att förbättra kvaliteten på sina registreringsunderlag. Följande rekommendationer...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Beslut under ämnesutvärderingen
Ämnesutvärderingen utförs av EU-medlemsstaterna. Syftet är att klargöra betänkligheter avseende säker användning av ett ämne. Den utvärderande behöriga myndigheten kan begära...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – exponering och risk – paneler Rekommendationer – exponering och risk – paneler Exponeringsbedömning och riskkarakterisering
Du måste utföra exponeringsbedömning och riskkarakterisering för ämnen som registrerats för över tio ton per år, om de har klassificerats som farliga, som långlivade,...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – anpassningspaneler Rekommendationer – anpassningspaneler Anpassningar
En anpassning till standardinformationskravet innebär att du i stället för att utföra ett test lämnar en motivering som baseras antingen på allmänna regler eller på särskilda...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – informationskrav Rekommendationer – informationskrav Standardinformationskrav
I Reach är standardinformationskraven de som krävs som ett minimum för att uppfylla dina registreringsskyldigheter och de är direkt beroende av hur mycket av ett kemiskt ämne...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – ämnesidentifiering Rekommendationer – ämnesidentifiering Ämnesidentifiering
Reach kräver att alla registranter anger tillräcklig information för att identifiera sina ämnen. Det får bara finnas ett registreringsunderlag för varje ämne, så företag som...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – registrering Rekommendationer – registrering Registrering
Du har ansvar för att samla in information om mängdintervall, egenskaper och användning av kemiska ämnen som du tillverkar eller importerar i mängder som överstiger ett ton per...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer till registranter – allmänt – toptext Rekommendationer till registranter – allmänt – toptext Allmänna rekommendationer
Dessa allmänna rekommendationer visar Echas viktiga meddelanden för att hålla dina registreringsdata i ordning och förbättra dem proaktivt. Uppdatera regelbundet Du är...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Reach 2018 – uppdatera din registrering Reach 2018 – uppdatera din registrering Uppdatera din registrering
Ett registreringsunderlag måste spegla den senaste kunskapen om hur ett ämne kan användas på ett säkert sätt. Du måste därför gå igenom underlaget regelbundet och uppdatera det...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Uppdatera din registrering
Similar Results Similar Results
06/11/18
Förberedelser inför bildandet av ett nytt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) – reach 2018-faser Förberedelser inför bildandet av ett nytt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) – reach 2018-faser Organisera sig för uppdaterade registreringsunderlag
Reach 2018-faser Fas 1: Lär känna din portfölj Fas 2: Hitta dina medregistranter Fas 3: Samarbeta med dina medregistranter Fas 4: Bedöm fara och risk Fas 5: Sammanställ din...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Registrering
Organisera sig för uppdaterade registreringsunderlag
Similar Results Similar Results
29/10/18
Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - guide för kvalitet i registreringsunderlag - inledning Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - guide för kvalitet i registreringsunderlag - inledning Guide för kvalitet i registreringsundelag
Guiden för kvalitet i registreringsunderlag är ett verktyg med vars hjälp registranter kan kontrollera sina ämnesdataset och underlag i IUCLID för brister och inkonsekvenser...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs
1. Lär känna din portfölj 2. Hitta andra registranter 3. Samarbeta med andra registranter 4. Bedöm faror och risker 5. Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag 6....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Hitta andra registranter
Skyldighet att samarbeta med andra registranter Alla registranter som har registrerat samma ämne deltar i en samarbetsgrupp, ett så kallat forum för informationsutbyte om...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Enligt Reach finns det ingen skyldighet att registrera ämnen i mängder under ett ton per år. För att ytterligare främja innovation är även ämnen som används i vetenskaplig...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP (1,748.4k)
Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Version 2.1 – Maj 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om identifiering och namngivning av...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tips för små och medelstora företag 1. Fastställ varför du har behov av en konsult Vill du ha råd om registreringsprocessen, eller vill du att någon ska göra det faktiska...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Bedöm faror och risker med ämnen – praktiska exempel Bedöm faror och risker med ämnen – praktiska exempel Praktiska exempel – Reach-registrering
4 Bedöm faror och risker med ämnen Dessa exempel är baserade på verkliga situationer och illustrerar några rekommenderade steg för att samla in den information du behöver för...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) (403.9k)
V Ä G L E D N I N G Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Version...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) (418.2k)
V Ä G L E D N I N G I K O R T H ET Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Dokumentet syftar till...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18 oktober 2017 1 Information om manuell granskning vid kontroll av fullständighet Echa kontrollerar fullständigheten i varje registrering som skickas in för...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Att förstå Reach
Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Reach 2018 – förbered din registrering – paneler Reach 2018 – förbered din registrering – paneler Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag
Komma igång Vilken information behöver jag lämna? Skapa ditt registreringsunderlag Vad är IUCLID? Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID cloud Echas molntjänster...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Skapa ditt registreringsunderlag
Hur du skapar ett registreringsunderlag med IUCLID Cloud för SMF
Similar Results Similar Results
18/09/17
Vilken information behöver jag lämna? Vilken information behöver jag lämna? Vilken information behöver jag lämna?
Som registrant av ett ämne måste du fylla i all obligatorisk information i ett registreringsunderlag som utgörs av följande två huvuddelar: Teknisk dokumentation, som alltid...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Medlemsstater
Medlemsstater Europeiska organisationer
Similar Results Similar Results
14/09/17
Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag (361.8k)
K O R T F A T T A D V Ä G L E D N I N G Registrering Syftet med dokumentet är att med enkla ord förklara registreringsskyldigheterna och kort sammanfatta den relevanta ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Hur du kontrollerar om du kan använda dig av bestämmelsen om lägre informationskrav Gå igenom följande steg för att se om ditt ämne kan registreras med enbart information om...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Hur man sammanställer registrerings- och PPORD-underlag 2 Hur man sammanställer registrerings- och PPORD-underlag Version 2.0 ...
Similar Results Similar Results
10/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Lär känna din portfölj
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registrering
Länkar av intresse REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 3.1 – januari 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 3.1 ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Begära ett alternativt kemiskt namn vid blandningar
Du kan lämna in en begäran till Echa om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne i blandningar som klassificeras, märks och förpackas enligt CLP. Utarbeta din...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (104.3k)
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Typiska kostnadselement i samband med datautbyte ECHA-17-B-05-SV Huvudprincipen för samarbete i...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Förbered dig för att gå med i ett befintligt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) – Frågor och svar Förbered dig för att gå med i ett befintligt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) – Frågor och svar Förbered dig för att gå med i ett existerande forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF)
Frågor och svar Kontrollera om ditt ämne har registrerats. Hur får jag reda på om mitt ämne redan har registrerats och vem som registrerade det? Logga in i Reach-IT Vad är...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Formulär för registranter som har gjort en förfrågan Formulär för registranter som har gjort en förfrågan Tvister i praktiken
Om ditt ämne omfattas av en förfrågan: Du har förfrågningsnummer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Fyll i formuläret
Similar Results Similar Results
31/05/17
Översikt: jämförelse av tvisteförfaranden för förhandsregistranter och dem som gör förfrågningar Översikt: jämförelse av tvisteförfaranden för förhandsregistranter och dem som gör förfrågningar Översikt: jämförelse av tvistförfaranden för förhandsregistrerare och dem som gör förfrågningar
Förfarandet varierar något beroende på om ditt ämne omfattas av en förhandsregistrering eller en förfrågan. Om ditt ämne ska förhandsregistreras baseras förfarandet på...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Informationskraven enligt Reach beror på det aktuella ämnets mängd och användningar. Om du inte har alla data som du behöver kan du förhandla om tillgång till enskilda...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Reach 2018 Samarbeta med dina medregistranter – SIEF-förvaltning och datadelning 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med anteckningar, har sammanställts av...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Hitta dina medregistranter och förbered en gemensam registrering 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med anteckningar, har sammanställts av...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Lär känna din portfölj och börja förberedelserna redan nu 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med anteckningar, har sammanställts av Europeiska...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Skicka in ditt registreringsunderlag 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med noter, har förberetts av Echa, Europeiska kemikaliemyndigheten, för att...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med noter, har förberetts av Echa, Europeiska...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Bedöma dina kemikaliers faror och risker 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med noter, har förberetts av Echa, Europeiska kemikaliemyndigheten,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Steg för att samla information om ämnen som används i små mängder 1 (13) Maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kostnadsdelning mellan medregistranter med olika datakrav 1 (5) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kostnadsdelning för en enskild undersökning 1 (4) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som innehåller ett stabiliserande lösningsmedel 1 (3) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som består av en ”blandning av isomerer” 1 (2) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som framställs i olika kvaliteter 1 (2) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som är gränsfall mellan mono- och multikomponentämne 1 (2) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur du planerar din registrering 1 (11) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Stanna kvar på marknaden – registrera dina kemikalier 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med noteringar, har utarbetats av Echa, Europeiska...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Länk till råd om vad du bör göra och inte göra Länk till råd om vad du bör göra och inte göra Praktiska råd för att dela data
Råd vid förhandling Gör ditt yttersta för att nå en överenskommelse. De här råden visar hur du bör gå tillväga och vad du bör undvika när du förhandlar . Råd om vad du bör göra...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Vägledning om registrering Vägledning om registrering Vägledning om registrering (1,078.1k)
V Ä G L E D N I N G Vägledning om registrering November 2016 Version 3.0 Vägledning om registrering ...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Den goda nyheten är att vi finns här för att hjälpa dig! Ta en titt på våra steg-för-steg-råd på 23 EU-språk på: echa.europa.eu/sv/reach-2018. Vi kontaktar dig igen före...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (63.4k)
Den goda nyheten är att vi finns här för att hjälpa dig! Ta en titt på våra steg-för-steg-råd på 23 EU-språk på: echa.europa.eu/sv/reach-2018. Vi kontaktar dig igen före...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Bilda ett nytt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) Bilda ett nytt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) Förbered dig för att bilda ett nytt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF)
För varje ämne du har förhandsregistrerat läggs en sida upp för ett förhands-SIEF i Reach-IT. På sidan för förhands-SIEF hittar du kontaktuppgifter till de andra företag som har...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Publicering av information från underlag Publicering av information från underlag Publicering av information från underlag
Echa publicerar information som ingår i registreringsunderlagen på sin webbplats. Denna information finns sedan tillgänglig för alla europeiska medborgare, så att de kan få...
Similar Results Similar Results
17/11/16
Från inlämning till beslut Från inlämning till beslut Från inlämning till beslut
Ditt underlag kommer att genomgå följande steg efter inlämningen: 1. Kontroll av verksamhetsregler Kontrollen av verksamhetsregler säkerställer att ditt underlag kan behandlas...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Lämna in ditt registreringsunderlag Lämna in ditt registreringsunderlag Inlämning av registreringsunderlaget
Om du har utarbetat ditt registreringsunderlag i IUCLID måste du lämna in det till Echa genom Reach-IT. Reach-IT är det centrala it-systemet för företag för en säker inlämning,...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Reach 2018 – lämna in ditt registreringsunderlag – paneler Reach 2018 – lämna in ditt registreringsunderlag – paneler Skicka in ditt registreringsunderlag
Komma igång Lämna in ditt registreringsunderlag Från inlämning till beslut Reach-IT-stöd Upptäck Reach-IT – Utforska utformningen Viktig läsning Faktablad: Reach-IT – vad...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Når jag gränsen på ett ton per år? – Frågor och svar Når jag gränsen på ett ton per år? – Frågor och svar Når jag gränsen på ett ton per år?
Frågor och svar Hur beräknar jag volymen? Vad ska jag göra om volymen har överskridit 100 ton per år? Vad kostar det att göra en registrering?
Similar Results Similar Results
04/11/16
inforeq 1 to 10 tonnes main inforeq 1 to 10 tonnes main Informationskrav: 1–10 ton per år
För att registrera ett ämne som tillverkas eller importeras i en mängd mellan 1 och 10 ton per år behöver du lämna in uppgifter om dess fysikalisk-kemiska, toxikologiska och...
Similar Results Similar Results
14/10/16
Praktisk vägledning Hur du använder alternativ till djurförsök för att uppfylla dina informationskrav för Reach-registrering Version 2.0 - Juli 2016 2 ...
Similar Results Similar Results
26/09/16
Praktisk vägledning för chefer för små och medelstora företag (SMF) och Reach-samordnare Hur du uppfyller dina informationskrav vid mängderna 1–10 och 10–100 ton per...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Hur du skapar ditt registreringsunderlag i Reach-IT Hur du skapar ditt registreringsunderlag i Reach-IT Hur du skapar ditt registreringsunderlag i REACH-IT
Om du är en deltagande registrant och du är överens om all den information som ingetts av den ledande registranten för din räkning, då kan du upprätta hela ditt...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID
De här är de viktigaste stegen att följa när du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID.   1. Ladda ned och installera IUCLID Du kan ladda ned IUCLID gratis från IUCLID:s...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Vad är IUCLID? Vad är IUCLID? Vad är IUCLID?
IUCLID är en programvaruapplikation som används för att samla in, lagra, underhålla och utbyta data om kemiska ämnens inneboende och farliga egenskaper. Echa är medutvecklare av...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Registret enligt bilaga III Registret enligt bilaga III Registret enligt bilaga III
Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Praktisk vägledning: Hur man rapporterar (Q)SAR Praktisk vägledning: Hur man rapporterar (Q)SAR Praktisk vägledning: Hur man rapporterar (Q)SAR (761.6k)
Praktisk vägledning Tillämpning och redovisning av (Q)SAR Version 3.1 – juli 2016 2 Praktisk vägledning – Tillämpning och redovisning av (Q)SAR 3.1 ...
Similar Results Similar Results
26/08/16
Do I need to register? Do I need to register? Behöver jag registrera?
Du måste ta reda på om det är du eller någon annan i din distributionskedja som har skyldighet att registrera ett visst ämne. 1. Vilken identitet har du som registrant? Du kan...
Similar Results Similar Results
16/08/16
De här råden visar hur du bör gå tillväga och vad du bör undvika när du förhandlar om datadelning. Gör så här Gör inte så här ✓ Var pålitlig, konsekvent och öppen i alla...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Praktiska saker att tänka på innan testning – huvudtext Praktiska saker att tänka på innan testning – huvudtext Praktiska saker att tänka på innan testning
Tester brukar normalt kontrakteras ut som ett paket. Fördelen är att testerna utförs av experter på ett tidseffektivt sätt och i enlighet med erforderliga kvalitetsstandarder...
Similar Results Similar Results
19/07/16
hur man undviker onödiga djurförsök – huvudtext 1 hur man undviker onödiga djurförsök – huvudtext 1 Hur man undviker onödiga djurförsök
Enligt Reach kan försök på ryggradsdjur (t.ex. råttor, andra däggdjur eller fiskar) användas endast som en sista utväg för att uppfylla informationskrav för registrering. För...
Similar Results Similar Results
14/07/16
Insamling av information om användningar – huvudtext Insamling av information om användningar – huvudtext Insamling av information om användningar
  Du måste rapportera i registreringsunderlaget hur ditt ämne används i din leverantörskedja. För att få fram denna information kan du använda flera källor, till exempel:...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Strategi för insamling av dina data – huvudtext Strategi för insamling av dina data – huvudtext Strategi för insamling av dina data
Följ dessa fyra steg för att samla in data för registrering av ditt ämne. Kom överens med dina medregistranter om hur ni ska dela upp arbetet eller om ni ska lägga ut en del...
Similar Results Similar Results
12/07/16
gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen – tips gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen – tips Gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen
Tips Använd Echas ramverk för bedömning av jämförelser med strukturlika ämnen (Read-Across Assessment Framework, RAAF) för att kontrollera robustheten för din anpassning enligt...
Similar Results Similar Results
12/07/16
in vitro-metoder – tips in vitro-metoder – tips In vitro-metoder
Tips Presentera en tydlig och detaljerad beskrivning av resultaten, testvillkoren och tolkningen av resultaten. Detta är viktigt om studien används som en huvudstudie eller som...
Similar Results Similar Results
12/07/16
qsar-modeller – tips qsar-modeller – tips QSAR-modeller
Tips Använd kvantitativa struktur-aktivitetssamband (QSAR) för fysikalisk-kemiska egenskaper och för vissa egenskaper som gäller miljötoxicitet och spridning och nedbrytning i...
Similar Results Similar Results
12/07/16
sammanvägd bedömning – tips sammanvägd bedömning – tips Sammanvägd bedömning
Tips En korrekt metod för sammanvägd bedömning inkluderar, som minst, två separata studieposter för egenskapen – även vid användning av skolexempelvärden. Ett enstaka värde från...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Adaptations to standard information requirements Adaptations to standard information requirements Anpassningar av standardinformationskraven
En anpassning innebär att du lämnar in en motivering baserad antingen på vissa allmänna eller specifika regler, istället för att utföra ett försök. Vanligtvis kan anpassningar...
Similar Results Similar Results
11/07/16
För att registrera ett ämne som tillverkas eller importeras i en mängd mellan 10 och 100 ton per år behöver du lämna in information om dess fysikalisk-kemiska, toxikologiska och...
Similar Results Similar Results
11/07/16
what info you need top text what info you need top text Vilken information du behöver
För att kunna påbörja registreringen behöver du förstå vilken information du måste samla in för att visa att ditt ämne är säkert att använda. Du rapporterar sedan denna...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Registrerade ämnen – senast uppdaterade Registrerade ämnen – senast uppdaterade Registrerade ämnen
Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts...
Similar Results Similar Results
15/04/16
ANNEGATAN 18, BOX 400, F I -00121 HELSINGFORS, F INLAND:ECHA.EUROPA. EU R E A C H Faktablad SIEF, gemensamt inlämnande och utnyttjande av data ECHA-16-FS-01-SV ...
Similar Results Similar Results
29/02/16
Reach 2018 – Samarbeta med dina medregistranter Reach 2018 – Samarbeta med dina medregistranter Samarbeta med andra registranter
Organisering av arbete mellan medregistranter Om det ännu inte finns någon registrering för ditt ämne måste du komma överens med dina medregistranter om hur ni ska arbeta och...
Similar Results Similar Results
19/02/16
Att samarbeta med dina medregistranter Att samarbeta med dina medregistranter Att samarbeta
Som potentiell registrant kan du ställas inför två situationer: Om ingen registrering lämnats in ännu behöver du ta kontakt med dina potentiella medregistranter så att ni...
Similar Results Similar Results
19/02/16
How to change your substance identifier text How to change your substance identifier text Så ändrar du ämnets identitetsbeteckning
Echa tillhandahåller en tjänst som låter dig ändra de kemiska identitetsbeteckningarna för ditt registrerade ämne. Du kan begära att Echa ändrar den viktigaste kemiska...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Bekräfta att ni som medregistranter har likvärdiga ämnen Bekräfta att ni som medregistranter har likvärdiga ämnen Fastställ ämneslikvärdighet
Företag som tillverkar och importerar samma ämne måste lämna in sina registreringar gemensamt. Om de inte har samma ämne ska de inte lämna in sina registreringar gemensamt. Hur...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Does my substance need to be registered? Does my substance need to be registered? Behöver mitt ämne registreras?
När du känner till ditt ämnes identitet måste du kontrollera om det omfattas av registreringsplikt. Du kan börja med att kontrollera på Echas webbplats om ämnet redan är...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Your registration obligations Your registration obligations Dina registreringsskyldigheter
Tre faktorer avgör om du behöver registrera ditt ämne eller inte. Du måste ta hänsyn till var och en av dessa faktorer för varje ämne du hanterar. Din roll i...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER (53.8k)
1 (3) Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - inledning Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - inledning Hur du kan förbättra ditt underlag
Under åren har Echa publicerat ett brett spektrum av information och verktyg för att hjälpa registranter att ta fram registreringsunderlag av hög kvalitet. Echa informerar också...
Similar Results Similar Results
17/09/14
CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT (169.4k)
1 DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP FÖRSTA VERSIONEN (4 juni 2014) CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT I. Interna förberedelser II. Personliga kriterier...
Similar Results Similar Results
04/07/14

Categories Display