Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Процес на регистрация
Изготвяне и подаване на запитване Преди регистрацията имате задължението да изготвите и подадете запитване в ECHA за 1) всички невъведени вещества и 2) за въведените вещества,...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Препоръки — оценка на досиета –— комисии Препоръки — оценка на досиета –— комисии Решение от оценка на досиета
Ако ECHA прецени, че регистрационното ви досие не съответства на информацията, която се изисква за вашето вещество в регистрирания тонажен обхват, тя ще издаде решение. Това...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Препоръки — управление на риска — комисии Препоръки — управление на риска — комисии Класификация и етикетиране
Класификацията и етикетирането са от решаващо значение, за да се осигури високо равнище на защита на здравето и околната среда, както и свободното движение на веществата,...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Препоръки — въведение Препоръки — въведение Препоръки към регистрантите
Всички регистранти по REACH се насърчават проактивно да актуализират и проверяват информацията, с която разполагат, за да се подобри качеството на регистрационните им досиета....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Решения от оценка на вещества
Оценката на вещества се извършва от държавите — членки на ЕС. Тя има за цел да отстрани опасенията, свързани с безопасната употреба на дадено вещество. Оценяващият компетентен...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — експозиция и риск — комисии Препоръки — експозиция и риск — комисии Оценка на експозицията и характеризиране на риска
Необходимо е да извършите оценка на експозицията и характеризиране на риска за вещества, регистрирани в количества над десет тона годишно, ако са класифицирани като опасни или...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — комисии по адаптирането Препоръки — комисии по адаптирането Адаптации
Адаптирането към стандартното изискване за предоставяне на информация означава, че вместо извършването на дадено изпитване се представя обосновка въз основата на общи или...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — изисквания за предоставяне на информация Препоръки — изисквания за предоставяне на информация Стандартни изисквания за информация
Съгласно REACH изискванията за стандартна информация са тези, които се изискват като минимум за изпълнение на задълженията ви за регистрация, и зависят пряко от това какво...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — идентифициране на вещества Препоръки — идентифициране на вещества Идентифициране на вещества
Регламентът REACH изисква всички регистранти да предоставят достатъчно информация за идентифициране на веществата им. За всяко вещество трябва да има само едно регистрационно...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — регистрация Препоръки — регистрация Регистрация
Вие носите отговорността за събиране на информация за тонажа, свойствата и употребите на веществата, които произвеждате или внасяте в количества над един тон на година....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Общи препоръки
В тези общи препоръки са изложени основните послания на Европейската агенция по химикалите (ECHA) за поддържането на регистрационните ви данни, както и за активното им...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 — актуализирайте регистрацията си редовно REACH 2018 — актуализирайте регистрацията си редовно Редовно актуализирайте регистрацията
Регистрационното досие трябва да съдържа най-актуалната информация как дадено вещество може да бъде използвано безопасно. По тази причина трябва редовно да го преглеждате и...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Редовно актуализирайте регистрацията
Similar Results Similar Results
06/11/18
Подготовка за създаване на нов SIEF — фази на reach 2018 Подготовка за създаване на нов SIEF — фази на reach 2018 Как да подходите към актуализациите на досието
Фази на REACH 2018 Фаза 1: Прегледайте гамата от продукти на вашата компания Фаза 2: Намерете сърегистранти Фаза 3: Организирайте се съвместно с другите регистранти Фаза 4:...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Регистрация
Как да подходите към актуализациите на досието
Similar Results Similar Results
29/10/18
Как да подобрите Вашето досие - dqa - въведение Как да подобрите Вашето досие - dqa - въведение Помощен инструмент за оценка на качеството на досиета
Помощникът за качество на досието е инструмент, предоставен на регистрантите, с който да проверяват своите набори от данни за веществата и досиета в IUCLID за общи слабости и...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Прегледайте гамата от продукти на вашата компания 2. Намерете сърегистранти 3. Организирайте се съвместно със сърегистрантите 4. Оценете опасностите и рисковете 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Намерете сърегистранти
Задължение за обща работа със съвместните регистранти Всички съвместни регистранти на едно и също вещество са част от група за сътрудничество, наречена „Форум за обмен на...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Съгласно REACH регистрирането на вещества в количества под един тон годишно не е задължително. За да се насърчат допълнително иновациите, веществата, използвани при...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP (1,964.2k)
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Версия 2.1 — май 2017 г. 3 Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за идентифициране и именуване на...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Съвети за МСП 1. Определете за каква цел се нуждаете от консултант Търсите съвети относно процедурата по регистрация или някой, който да свърши работата вместо вас? Или се...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Оценка на опасностите и рисковете от вещества — практически примери Оценка на опасностите и рисковете от вещества — практически примери Практически примери — регистрация по REACH
4. Оценка на опасностите и рисковете от вещества Тези примери са базирани на реални ситуации и илюстрират някои препоръчителни стъпки за събиране на информацията, която е...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) (512.6k)
Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) (432.9k)
К Р А Т К О Р Ъ К О В О Д С Т В О Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18 октомври 2017 г. 1 Информация относно ръчната проверка за пълнота ЕСНА извършва проверка за пълнота на всяка постъпила регистрация, за да се гарантира, че е...
Similar Results Similar Results
17/11/17
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 — подгответе регистрацията си — панели REACH 2018 — подгответе регистрацията си — панели Подгответе регистрацията като досие в IUCLID
Въведение Каква информация трябва да подадете Създайте регистрационно досие Какво е ІUCLID? Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ „Облачни услуги“ на ECHA...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Създайте регистрационно досие
Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ за МСП
Similar Results Similar Results
18/09/17
Каква информация трябва да подадете Каква информация трябва да подадете Каква информация трябва да подадете
Като регистрант на дадено вещество, трябва да съберете цялата изисквана информация в регистрационно досие, което има две основни компоненти: Техническо досие се изисква винаги...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Държави-членки
Държави-членки Европейски организации
Similar Results Similar Results
14/09/17
Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието (527.4k)
К Р А Т К О Р Ъ К О В О Д С Т В О Регистрация Документът има за цел да обясни по достъпен начин задълженията за регистрация и обобщава накратко съдържанието на пълното ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Как да проверите дали можете да се възползвате от намалените изисквания за информация Следващите стъпки ще ви помогнат да проверите дали вашето вещество може да бъде...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП. 2 Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП. Версия 4.0 Annankatu...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Pегистрация
Свързани връзки REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Ръководство за обмен на данни Версия 3.1 — януари 2017 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за обмен на данни Версия 3.1 януари 2017 г. 2...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Резюме Можете да подадете заявление до ECHA за използване на алтернативно химично наименование за вещества в смеси, които са класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (244.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Видове разходи при обмен на данни ECHA-17-В-05-BG Основният принцип на сътрудничеството за обмен...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Подготовка за включване в съществуващ SIEF — въпроси и отговори Подготовка за включване в съществуващ SIEF — въпроси и отговори Подготовка за включване в съществуващ SIEF
Въпроси и отговори Проверка дали дадено вещество е регистрирано Как да разбера дали моето вещество е регистрирано и кой го е регистрирал? Вход в REACH-IT какво е REACH-IT?...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Формуляр за регистранти, направили запитване Формуляр за регистранти, направили запитване Спорове на практика
Ако вашето химично вещество подлежи на запитване: Номерът на запитването ви е: (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Попълване на формуляра
Similar Results Similar Results
31/05/17
Общ преглед: сравнение на процедурите за уреждане на спорове за предварителни регистранти и подаващи запитване Общ преглед: сравнение на процедурите за уреждане на спорове за предварителни регистранти и подаващи запитване Общ преглед: сравнение на процедурите при споровете за предварителни регистранти и подаващите запитване
В процедурите има малки различия в зависимост от това дали вашето вещество подлежи на предварителна регистрация или на запитване. Ако веществото ви подлежи на предварителна...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Изискванията за информация съгласно REACH зависят от тонажа и употребите на вашето вещество. Ако не разполагате с всички необходими данни, можете да преговаряте за достъп до...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Намерете сърегистранти и се подгответе за съвместна регистрация 1 2 Цел на настоящата презентация Настоящата презентация, заедно с бележките към нея, е изготвена от...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Подаване на регистрационно досие 2 Цел на тази презентация Тази презентация с бележки беше подготвена от ECHA, Европейската агенция по химикали, за да ви помага при...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Подготовка на вашата регистрация като досие в IUCLID 1 2 Цел на тази презентация Тази презентация с бележки беше подготвена от ECHA, Европейската агенция по...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Стъпки за събиране на информация за нискотонажни вещества 1 (15) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел.: +358 9 686180...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Поделяне на разходите между сърегистранти с различни изисквания към данните 1 (5) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Поделяне на разходите за отделно изследване 1 (5) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което включва стабилизиращ разтворител 1 (3) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което се състои от „смес от изомери“ 1 (2) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, произведено в различни класове качество 1 (2) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което е на границата между еднокомпонентно вещество и вещество, включващо повече съставки 1 (2) Май 2017 г. ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как да планирате вашата регистрация 1 (11) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Останете на пазара — регистрирайте своите химикали 1 2 Цел на настоящата презентация Настоящата презентация, заедно с бележките към нея, е изготвена от ЕСНА,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Общи правила (препратка) Общи правила (препратка) Практически съвет за обмен на данни
Съвети за преговаряне Положете всички възможни усилия, за да постигнете споразумение. Тези общи правила могат да ви помогнат за успешен изход на вашите преговори. Общи правила
Similar Results Similar Results
12/05/17
Ръководство за регистрация Ръководство за регистрация Ръководство за регистрация (1,254.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за регистрация...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Добрата новина е, че ние сме тук, за да ви помогнем! Прегледайте нашите съвети за всяка отделна стъпка от процедурата на 23 езика на ЕС на адрес: ...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (126.0k)
Добрата новина е, че ние сме тук, за да ви помогнем! Прегледайте нашите съвети за всяка отделна стъпка от процедурата на 23 езика на ЕС на адрес:...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Подготовка за създаване на нов SIEF Подготовка за създаване на нов SIEF Подготовка за създаване на нов SIEF
За всяко вещество, което сте регистрирали предварително, е създадена страница за предварителен SIEF в REACH-IT. Там ще намерите информация за контакт с други дружества, които са...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Публикуване на информация от досиетата Публикуване на информация от досиетата Публикуване на информация от досиетата
ECHA публикува информацията, включена в регистрационните досиета, на своя уебсайт. След това тя става свободно достъпна за всички европейски граждани, така че те да могат да...
Similar Results Similar Results
17/11/16
От подаването до решението От подаването до решението От подаването до решението
След подаването досието преминава по следните стъпки: 1. Проверка на работните правила Проверката на работните правила се прави, за да бъде сигурно, че досието може да се...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Ако сте подготвили регистрационното досие в IUCLID, трябва да го подадете до ECHA през REACH-IT. REACH-IT е централната компютърна система, която дружествата използват за...
Similar Results Similar Results
15/11/16
REACH 2018 – подайте своето регистрационно досие – панели REACH 2018 – подайте своето регистрационно досие – панели Подайте регистрационно досие
Да започнем работа Подаване на регистрационното досие От подаването до решението Помощ в REACH-IT Запознайте се с REACH-IT : кое къде се намира Най-важните материали за...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Достигам ли прага от един тон на година? — Въпроси и отговори Достигам ли прага от един тон на година? — Въпроси и отговори Достигам ли прага от един тон на година?
Въпроси и отговори Как да изчисля тонажа? Какво трябва да направя, ако установя, че моят обем е надхвърлил 100 тона на година? Колко е таксата за регистрация?
Similar Results Similar Results
04/11/16
За да регистрирате вещество, което се произвежда или внася в количество между 1 и 10 тона годишно, трябва да предоставите информация за неговите физикохимични, токсикологични и...
Similar Results Similar Results
14/10/16
Практическо ръководство Как да се използват алтернативи на изпитването върху животни за изпълнение на изискванията за информация за регистрация по REACH Версия...
Similar Results Similar Results
26/09/16
Практическо ръководство за управители на МСП и координатори по REACH Как да изпълните вашите изисквания за информация за тонажи 1—10 и 10-100 тона годишно Версия...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Как да създадете регистрационно досие в REACH-IT Как да създадете регистрационно досие в REACH-IT Как да създадете регистрационно досие в REACH-IT
Ако сте регистрант член и сте съгласен с цялата информация, предоставена от водещия регистрант от ваше име, можете да изготвите регистрационното си досие изцяло в REACH-IT. В...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID
Това са основните стъпки за следване, когато създавате регистрационно досие с ІUCLID.   1. Изтеглете и инсталирайте ІUCLID. Можете да изтеглите ІUCLID безплатно от уебсайта на...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Какво е ІUCLID Какво е ІUCLID Какво е ІUCLID?
IUCLID е софтуерно приложение за вписване, запазване, поддържане и обмен на данни за присъщите и опасните свойства на химичните вещества и за техните употреби. ЕСНА разработва...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Списък по приложение III Списък по приложение III Списък по приложение III
ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Практическо ръководство: Как да докладваме (Q)SARs Практическо ръководство: Как да докладваме (Q)SARs Практическо ръководство: Как да докладваме (Q)SARs (901.3k)
Практическо ръководство Как се използват и докладват (Q)SAR Редакция 3.1 — юли 2016 г. 2 Практическо ръководство „Как се използват и докладват (Q)SAR“, 3.1 ...
Similar Results Similar Results
26/08/16
Трябва ли да регистрирам? Трябва ли да регистрирам? Трябва ли да регистрирам?
Трябва да определите дали вие сте лицето, което трябва да регистрира дадено вещество, или това е задължение на друг участник във вашата верига на доставка. 1. Каква е вашата...
Similar Results Similar Results
16/08/16
Тези общи правила могат да ви помогнат да проведете успешни преговори за обмен на данни. Трябва Не трябва ✓ Да сте надеждни, последователни и отворени във всички преговори ✗...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Практически съображения преди изпитване главна Практически съображения преди изпитване главна Практически съображения преди изпитването
  Изпитванията обикновено се договарят като пакет. Предимството е, че изпитванията се извършват от експерти бързо и в съответствие с изискваните стандарти за качество и...
Similar Results Similar Results
19/07/16
как да се избегне ненужното изпитване върху животни главна 1 как да се избегне ненужното изпитване върху животни главна 1 Как да се избегне ненужното изпитване върху животни
Съгласно REACH изпитване върху гръбначни животни (например плъхове, други бозайници или риба) може да се използва само в краен случай, за да се изпълнят изискванията за...
Similar Results Similar Results
14/07/16
Събиране на информация за употребите главна Събиране на информация за употребите главна Събиране на информация за употреби
  В регистрационното си досие трябва да докладвате как се използва веществото във вашата верига на доставки. За да получите тази информация, можете да използвате много...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Стратегия за събиране на данни главна Стратегия за събиране на данни главна Стратегия за събиране на данните
За да съберете данни за регистриране на вашето вещество, следвайте следните четири стъпки. Договорете се с вашите сърегистранти как да си поделите работата или да възложите част...
Similar Results Similar Results
12/07/16
групиране и read-across на веществата съвети групиране и read-across на веществата съвети Групиране на веществата и read-across
Съвети Възползвайте се от Рамката за оценяване на read-across (Read-Across Assessment Framework) на Европейската агенция по химикали (ECHA), за да проверите надеждността на...
Similar Results Similar Results
12/07/16
in vitro методи съвети in vitro методи съвети In vitro методи
Съвети Представете ясно и подробно описание на резултатите, условията на провеждане на изпитванията и тълкуването на резултатите. Това е важно, в случай че изследването се...
Similar Results Similar Results
12/07/16
qsar модели съвети qsar модели съвети QSAR модели
Съвети Използвайте (Q)SAR за физикохимичните свойства и за някои свойства, свързани с токсичността и поведението в околната среда. В момента (Q)SARs не са подходящи за...
Similar Results Similar Results
12/07/16
значимост на доказателствата съвети значимост на доказателствата съвети Значимост на доказателствения материал
Съвети Правилният подход относно значимостта на доказателствата включва, като минимум, два отделни материала от изследването на свойството, което важи същои при използване на...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Адаптации на изискванията за стандартна информация Адаптации на изискванията за стандартна информация Адаптации на изискванията за стандартна информация
Адаптацията означава, че вместо да извършвате изпитвания, трябва да предоставите доказателство, базирано на определени общи или специфични правила. Най-често адаптацията се...
Similar Results Similar Results
11/07/16
За да регистрирате вещество, което се произвежда или внася в количество между 10 и 100 тона годишно, трябва да предоставите информация за неговите физикохимични, токсикологични...
Similar Results Similar Results
11/07/16
За да се подготвите за регистрация, е необходимо да разберете каква информация трябва да съберете, за да докажете, че веществото ви е безопасно за употреба. След това трябва да...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Регистрирани вещества — последно актуализиране Регистрирани вещества — последно актуализиране Регистрирани вещества
Данните постъпват от регистрационните досиета, подадени в ECHA до датата, посочена като дата на последно актуализиране. Общата тонажна група се формира на базата на всички...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Създаване на SIEF и обмен на данни Създаване на SIEF и обмен на данни Създаване на SIEF и обмен на данни (268.3k)
ANNANKATU 18, P .O . BO X 400, F I -00121 HELS INKI , ФИНЛАНДИЯ | ECHA.EUROPA.EU R E A C H Фактологична справка SIEF, обмен на данни и съвместно подаване ...
Similar Results Similar Results
29/02/16
REACH 2018 — Организирайте се съвместно с другите регистранти REACH 2018 — Организирайте се съвместно с другите регистранти Организирайте се съвместно със сърегистрантите
Организиране на работата между съвместните регистранти Ако вашето вещество още не е регистрирано, трябва да се споразумеете с другите регистранти как ще работите и комуникирате...
Similar Results Similar Results
19/02/16
Съвместна работа с другите регистранти Съвместна работа с другите регистранти Съвместна работа
Като потенциален регистрант, можете да се окажете в две ситуации: Ако още не е подадена регистрация, трябва да се обедините с други потенциални регистранти и да подготвите...
Similar Results Similar Results
19/02/16
ECHA предоставя услуга за промяна на химичните идентификатори на вашето регистрирано вещество. Можете да поискате от ECHA да промени основните идентификатори на вашата...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Установяване на еднаквост на веществата съвместно с другите регистранти Установяване на еднаквост на веществата съвместно с другите регистранти Установяване на еднаквост на вещества
Дружествата, които произвеждат и внасят едно и също вещество, са длъжни да го регистрират съвместно. Ако веществата не са еднакви, не е необходимо да регистрират съвместно. Как...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано? Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано? Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано?
След като знаете идентичността на вашето вещество, трябва да видите дали то трябва да бъде регистрирано или е освободено от регистрация. Можете да проверите на уебсайта на ECHA...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Вашите задължения за регистрация Вашите задължения за регистрация Вашите задължения за регистрация
Има три фактора, които определят дали трябва или не трябва да регистрирате вашето вещество. За всяко вещество, с което оперирате, трябва да вземете предвид всеки един от тези...
Similar Results Similar Results
18/06/15
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ (100.5k)
1 (4) Решение на Управителния съвет № 14/2015 Публично (справочен документ MB/43/2014) 4 юни 2015 г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Как да подобрите Вашето досие - въведение Как да подобрите Вашето досие - въведение Как да подобрите досието си
През годините ECHA публикува голям набор от информация и инструменти, предназначени да помогнат на регистрантите да подготвят досиета с високо качество. ECHA също така активно...
Similar Results Similar Results
17/09/14
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ (95.3k)
1 ГРУПА ЗА КОНТАКТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПЪРВО ИЗДАНИЕ (4 юни 2014 г.) СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ I. Вътрешна подготовка на работата II....
Similar Results Similar Results
04/07/14
Как да подобрите Вашeто досие - дейности за преглед - идентифициране на вещество Как да подобрите Вашeто досие - дейности за преглед - идентифициране на вещество Кампании за ИТ-базирана проверка на досиета
Идентификация на вещество Правилната и последователна идентификация на веществото (SID) е основата на всички процеси на REACH. Задължение на всеки регистрант е да предостави...
Similar Results Similar Results
12/05/14
How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro Поуки от оценката на досиетата
Съгласно член 54 от REACH, всяка година най-късно до 28 февруари Агенцията публикува на своята интернет страница доклад за напредъка, постигнат през предходната календарна...
Similar Results Similar Results
02/05/14
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (130.0k)
Хелзинки, 22 юни 2011 г. Документ: MB/17/2011 окончателен РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА...
Similar Results Similar Results
18/07/13
РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (121.3k)
Хелзинки, 23 април 2008 г. Документ: MB/17/2008 окончателен1 РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН...
Similar Results Similar Results
18/07/13
Ръководство за междинните продукти Ръководство за междинните продукти Ръководство за междинните продукти (1,674.5k)
Ръководство за междинните продукти Версия: 2 декември 2010 г. ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА Настоящият документ съдържа насоки относно...
Similar Results Similar Results
02/12/11

Categories Display