Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia (3,422.2k)
Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia KARTY CHARAKTERYSTYKI Sekcje SCENARIUSZE NARAŻENIA Sekcje KARTY CHARAKTERYSTYKI Wprowadzenie...
Similar Results Similar Results
02/07/18
narzędzia dystrybutora służące przekazywaniu informacji w łańcuchu dostaw narzędzia dystrybutora służące przekazywaniu informacji w łańcuchu dostaw
Dzięki planowi działania dotyczącemu raportu bezpieczeństwa chemicznego/scenariusza narażenia (CSR/ES), zainteresowane strony opracowały szereg narzędzi ułatwiających...
Similar Results Similar Results
15/01/18
obowiązki dystrybutora w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw obowiązki dystrybutora w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw
Głównym obowiązkiem dystrybutora jest przekazywanie informacji w górę i w dół łańcucha dostaw pomiędzy producentami, sporządzającymi mieszaniny i użytkownikami chemikaliów. Jest...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Narzędzia wyłącznych przedstawicieli służące do przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw Narzędzia wyłącznych przedstawicieli służące do przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw
Dzięki planowi działania dotyczącemu raportu bezpieczeństwa chemicznego/scenariusza narażenia (CSR/ES), zainteresowane strony opracowały szereg narzędzi ułatwiających...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Obowiązki dystrybutora w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw Obowiązki dystrybutora w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw
Wyłączny przedstawiciel ma obowiązek dostarczania informacji importerom, którzy są dalszymi użytkownikami, aby mogli oni sporządzać karty charakterystyki. Przekazywanie...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kto jest wyłącznym przedstawicielem w procesie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw Kto jest wyłącznym przedstawicielem w procesie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw
Podmiot jest wyłącznym przedstawicielem, jeżeli: przejmuje zadania i obowiązki importera substancji podlegającej przepisom rozporządzenia REACH w imieniu firmy z siedzibą poza...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Narzędzia importera służące przekazywaniu informacji w łańcuchu dostaw Narzędzia importera służące przekazywaniu informacji w łańcuchu dostaw
Dzięki planowi działania dotyczącemu raportu bezpieczeństwa chemicznego/scenariusza narażenia (CSR/ES), zainteresowane strony opracowały szereg narzędzi ułatwiających...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kto jest importerem w procesie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw Kto jest importerem w procesie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw
Importerem jest podmiot, który: kupuje produkt chemiczny bezpośrednio od dostawcy mającego siedzibę poza EOG i sprowadza go na terytorium EOG. Podmiot nie jest importerem...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Narzędzia producenta służące przekazywaniu informacji w łańcuchu dostaw Narzędzia producenta służące przekazywaniu informacji w łańcuchu dostaw
Dzięki planowi działania dotyczącemu raportu bezpieczeństwa chemicznego/scenariusza narażenia (CSR/ES), zainteresowane strony opracowały szereg narzędzi ułatwiających...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Obowiązki producenta w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw Obowiązki producenta w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw
Producent ma obowiązek doradzać swoim klientom, jak bezpiecznie stosować chemikalia. Podstawowym kanałem przekazywania informacji jest rozszerzony arkusz danych dotyczących...
Similar Results Similar Results
15/01/18
kto jest producentem w łańcuchu dostaw kto jest producentem w łańcuchu dostaw
Zgodnie z rozporządzeniem REACH, producentem jest osoba fizyczna lub firma: mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w EOG; oraz wytwarzająca lub ekstrahująca substancję...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw
Każdy pomiot w łańcuchu dostaw pełni określoną rolę; niektóre podmioty pełnią kilka ról jednocześnie. W zależności od pełnionej przez siebie roli podmiot ma różne obowiązki i...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Karty charakterystyki Karty charakterystyki
Karty charakterystyki Karty charakterystyki zawierają informacje na temat właściwości substancji lub mieszaniny, związanych z nimi zagrożeń oraz instrukcji postępowania,...
Similar Results Similar Results
29/11/17
e-Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia e-Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia
Niniejszy poradnik ma na celu pomóc dostawcom i odbiorcom kart charakterystyki w gromadzeniu i zrozumieniu informacji na temat substancji i ich użytkowania, a także pomóc im w...
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia |echa.europa.eu Broszura informacyj- na reach Broszura informacyjna KLUCZOWE INFORMACJE DLA DALSZYCH...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Jak dalsi użytkownicy mogą postępować ze...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,755.1k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 17 results.

Categories Display