Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend (3,402.7k)
Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend OHUTUS- KAARDID Jaod KOKKUPUU- TESTSENAA- RIUMID Jaotised OHUTUS- KAARDID Sissejuhatus KOKKUPUU- TESTSENAA- RIUMID ...
Similar Results Similar Results
02/07/18
Levitaja vahendid teabe edastamisel tarneahelas Levitaja vahendid teabe edastamisel tarneahelas
Kemikaaliohutuse aruannete ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava kaudu on sidusrühmad välja töötanud mitu vahendit, mis toetavad teabevahetust tarneahelas. Levitaja jaoks on...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Levitaja kohustused teabe edastamisel tarneahelas Levitaja kohustused teabe edastamisel tarneahelas
Kui olete levitaja, on teie põhikohustus edastada teavet tarneahelas üles- ja allapoole, aine ja segu tootjate ning kemikaalide kasutajate vahel. Sellega tagatakse, et kõik need...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Ainuesindaja vahendid teabe edastamisel tarneahelas Ainuesindaja vahendid teabe edastamisel tarneahelas
Kemikaaliohutuse aruannete ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava kaudu on sidusrühmad välja töötanud mitu vahendit, mis toetavad teabevahetust tarneahelas. Ainuesindajate...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Levitaja kohustused teabe edastamisel tarneahelas Levitaja kohustused teabe edastamisel tarneahelas
Ainuesindajana on teil kohustus anda teavet importijatele – teie allkasutajatele –, mille alusel saavad nad koostada ohutuskaarte. Teabe edastamine tarneahelas ülespoole Teie...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kes on tarneahelas teabe edastamisel ainuesindaja Kes on tarneahelas teabe edastamisel ainuesindaja
Olete ainuesindaja, kui: võtate üle EMP-välise ettevõtte aine importija REACH-ülesanded ja ‑kohustused. Lisateave on ainuesindajate sissejuhatava teabe lehel. Üldiselt kehtivad...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Importija vahendid teabe edastamisel tarneahelas Importija vahendid teabe edastamisel tarneahelas
Kemikaaliohutuse aruannete ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava kaudu on sidusrühmad välja töötanud mitu vahendit, mis toetavad teabevahetust tarneahelas. Importija saab...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kes on tarneahelas teabe edastamisel importija Kes on tarneahelas teabe edastamisel importija
Olete importija, kui: ostate kemikaali otse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) väliselt tarnijalt ja toote selle EMP-sse. Te ei ole importija, kui: kemikaali EMP-väline tarnija on...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Tootja vahendid teabe edastamisel tarneahelas Tootja vahendid teabe edastamisel tarneahelas
Kemikaaliohutuse aruannete ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava kaudu on sidusrühmad välja töötanud mitu vahendit, mis toetavad teabevahetust tarneahelas. Tootja jaoks on...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Tootjate kohustused teabe edastamisel tarneahelas Tootjate kohustused teabe edastamisel tarneahelas
Teie kohustus tootjana on anda klientidele nõuandeid, kuidas teie kemikaale ohutult kasutada, peamiselt laiendatud ohutuskaartide abil. REACH-määruses on sätestatud, millal on...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kes on tarneahelas tootja Kes on tarneahelas tootja
REACH-määruse kohaselt olete tootja, kui üksikisiku või ettevõttena: olete asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja toodate või ekstraheerite keemilist ainet. Te ei ole...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Teabevahetus tarneahelas Teabevahetus tarneahelas Teabevahetus tarneahelas
Tarneahelas tegutsejatel võib olla mitmeid rolle, mõnikord mitu rolli korraga. Kohustused olenevad rollist ning eri rollide jaoks on olemas erinevad vahendid ja erinev teave....
Similar Results Similar Results
15/01/18
Ohutuskaardid Ohutuskaardid
Ohutuskaardid Ohutuskaardid sisaldavad aine või segu omaduste ja ohtude teavet, selle käsitsemise, kõrvaldamise ja transportimise juhiseid ning esmaabi-, tuletõrje- ja...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide e-juhend Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide e-juhend
Juhendi eesmärk on aidata ohutuskaartidega seotud tarnijatel ja nende saajatel kergemini koguda ja mõista aine ja selle kasutusalade teavet . Olgu tegu põhipunktide...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Teabeleht reach Teabeleht PÕHITEAVE ALLKASUTAJATELE Ohutuskaardid ja kokkupuutestsenaariumid ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | tel +358 9 686180 | faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kuidas saavad allkasutajad käsitleda ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,607.9k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 17 results.

Categories Display