Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Ръководство относно информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция Ръководство относно информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция Ръководство относно информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция (3,525.5k)
Ръководство относно информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Раздели СЦЕНАРИИ НА ЕКСПОЗИЦИЯ Раздели ...
Similar Results Similar Results
02/07/18
инструменти за дистрибутори в комуникацията по веригата на доставки инструменти за дистрибутори в комуникацията по веригата на доставки
Чрез пътната карта на доклада за безопасност на химичното вещество/сценария на експозиция (ДБХВ/СЕ) заинтересованите от картата страни са създали редица инструменти за поддръжка...
Similar Results Similar Results
15/01/18
отговорности на дистрибуторите в комуникацията по веригата на доставки отговорности на дистрибуторите в комуникацията по веригата на доставки
Като дистрибутор основната ви отговорност е да предавате информация нагоре и надолу по веригата на доставки между производителите, формулаторите и потребителите на химични...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Инструменти за изключителни представители в комуникацията по веригата на доставки Инструменти за изключителни представители в комуникацията по веригата на доставки
Чрез пътната карта на доклада за безопасност на химичното вещество/сценария на експозиция (ДБХВ/СЕ) заинтересованите от картата страни са създали редица инструменти за поддръжка...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Отговорности на дистрибуторите в комуникацията по веригата на доставки Отговорности на дистрибуторите в комуникацията по веригата на доставки
Като изключителен представител носите отговорност за предоставяне на информация пред вносителите – потребителите ви надолу по веригата – за да могат те да изготвят информационни...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Кой е изключителен представител в комуникацията по веригата на доставки Кой е изключителен представител в комуникацията по веригата на доставки
Вие сте изключителен представител, ако: поемате задачите и отговорностите на вносител на вещество съгласно REACH за дружество, извършващо дейност извън ЕИП. За повече информация...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Инструменти за вносители, свързани с комуникацията по веригата на доставки Инструменти за вносители, свързани с комуникацията по веригата на доставки
Чрез пътната карта на доклада за безопасност на химичното вещество/сценария на експозиция (ДБХВ/СЕ) заинтересованите от картата страни са създали редица инструменти за поддръжка...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Отговорности на вносителите в комуникацията по веригата на доставки Отговорности на вносителите в комуникацията по веригата на доставки
Като вносител носите отговорност да съветвате клиентите си как да използват химикалите ви по безопасен начин. Основният начин за постигане на целта зависи от това, дали внасяте...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Кой е вносител в комуникацията по веригата на доставки Кой е вносител в комуникацията по веригата на доставки
Вие сте вносител, ако: закупите химически продукт директно от доставчик извън ЕИП и го въведете на територията на ЕИП. Вие не сте вносител, ако: вашият доставчик извън ЕИП е...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Инструменти за производители в комуникацията по веригата на доставки Инструменти за производители в комуникацията по веригата на доставки
Чрез пътната карта на доклада за безопасност на химичното вещество/сценария на експозиция (ДБХВ/СЕ) заинтересованите от картата страни са създали редица инструменти за поддръжка...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Отговорности на производителите в комуникацията по веригата на доставки Отговорности на производителите в комуникацията по веригата на доставки
Като производител носите отговорност да съветвате клиентите си как да използват химикалите ви по безопасен начин. Основният начин за постигане на това е чрез разширения...
Similar Results Similar Results
15/01/18
кой е производител във веригата на доставки кой е производител във веригата на доставки
Съгласно REACH вие сте производител, ако като физическо лице или дружество: извършвате дейност в ЕИП и произвеждате или извличате химично вещество. Вие не сте производител, ако:...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Комуникация по веригата на доставки Комуникация по веригата на доставки Комуникация по веригата за доставка
Участниците във веригата на доставки могат да имат различни роли и може би дори няколко роли едновременно. В зависимост от ролята си имате различни задължения и е възможно да...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Информационни листове за безопасност Информационни листове за безопасност
Информационни листове за безопасност Информационните листове за безопасност съдържат информация за свойствата на веществото или сместа и свързаните с тях опасности, както и...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Електронно ръководство за информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция Електронно ръководство за информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция
Целта на настоящото ръководство е да помогне на доставчиците и получателите на информационните листове за безопасност да съставят и разберат по-лесно информацията за веществата...
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Фактологична справка REACH Фактологична справка ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НАДОЛУ ПО...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | тел.: +358 9 686180 | факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Как потребителите надолу по веригата могат да...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,308.7k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 18 results.

Categories Display