Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Autorizácia – tabuľky Autorizácia – tabuľky Žiadosti o autorizáciu
Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy Odporúčanie v súvislosti s autorizačným zoznamom Žiadosti o autorizáciu
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dokončite žiadosť
6. Podajte žiadosť
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Dokončite žiadosť
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Začnite s prípravou žiadosti
4. Informujte agentúru ECHA a požiadajte o informačné stretnutie pred podaním žiadosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Pripravte postup podania žiadosti
3. Začnite s prípravou žiadosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Vzťahuje sa na vás autorizácia?
2. Pripravte postup predloženia žiadosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Podajte žiadosť
Faktúru uhraďte do dátumu uvedeného na faktúre
Similar Results Similar Results
08/02/19
Na všetky rozhodnutia o autorizácii sa vzťahuje časovo obmedzené obdobie preskúmania. Počas tohto obdobia musia držitelia autorizácie naďalej hľadať vhodnú alternatívnu látku...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pomoc – žiadosť o autorizáciu – zapojenie sa Pomoc – žiadosť o autorizáciu – zapojenie sa Zapojte sa do prípravy stanoviska
Verejná konzultácia sa začína, keď agentúra ECHA na svojom webovom sídle zverejní podrobné informácie o použitiach, pre ktoré sa žiada o autorizáciu a vyzve zainteresované...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pomoc – žiadosť o autorizáciu – vyplnenie Pomoc – žiadosť o autorizáciu – vyplnenie Splňte si svoje povinnosti
Európska komisia pripraví návrh rozhodnutia o autorizácii do troch mesiacov od prijatia stanovísk agentúry ECHA. Po návrhu rozhodnutia sa vyžadujú najmenej tri mesiace...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Predloženie správy o preskúmaní Predloženie správy o preskúmaní Ako požiadať o autorizáciu
9. Predložte správu o preskúmaní, ak stále potrebujete látku používať Ak potrebujete používať látku aj po období preskúmania, musíte predložiť správu o preskúmaní minimálne...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Mapy a grafy Register oznámení
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko | echa.europa.eu Žiadosti o autorizáciu podľa nariadenia REACH ECHA-17-B-08-SK Autorizácia je jeden z postupov...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Cieľom postupu autorizácie je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú dostupné...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Žiadosti o autorizáciu Žiadosti o autorizáciu Žiadosti o autorizáciu v skratke
Požiadať o autorizáciu na používanie alebo uvedenie na trh látky, ktorá je zaradená do autorizačného zoznamu (príloha XIV k nariadeniu REACH), môžu výrobcovia, dovozcovia,...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Pochopenie nariadenia REACH
REACH je nariadenie Európskej únie, ktoré bolo prijaté na zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky, pri...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Kroky Kroky Kroky
Postup pri podávaní žiadosti o autorizáciu a následnom rozhodovaní o udelení autorizácie na uvedenie látky z autorizačného zoznamu (t. j. prílohy XIV k nariadeniu REACH) na trh...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Ste malý alebo stredný podnik (SMP) a plánujete požiadať o autorizáciu na používanie látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy? Máte ešte otázky týkajúce sa postupu? Prečo sa...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Účastníci Účastníci Účastníci
Hlavnými účastníkmi postupu pri podávaní žiadosti o autorizáciu sú: 1. Žiadateľ Žiadateľom môže byť výrobca, dovozca alebo následný užívateľ látky, ktorá podlieha autorizácii...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Služby partnerov pre žiadateľov
Prejavte svoj záujem Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display