Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Povolení – záložky Povolení – záložky Žádosti o povolení
Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení Žádosti povolení
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dokončete žádost
6. Podejte žádost
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Dokončete žádost
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Začněte připravovat svou žádost
4. Uvědomte agenturu ECHA a požádejte o informační schůzku před podáním žádosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Připravte strategii podání žádosti
3. Začněte připravovat svou žádost
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Týká se vás povolování?
2. Připravte strategii podání žádosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Podejte žádost
Zaplaťte fakturu do data uvedeného na faktuře
Similar Results Similar Results
08/02/19
U všech rozhodnutí o povolení je přezkum časově omezen. Během období vymezeného pro přezkum musí držitelé povolení i nadále hledat vhodnou alternativní látku nebo technologii,...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podpora – žádost o povolení – zapojení se Podpora – žádost o povolení – zapojení se Zapojte se do přípravy stanoviska
Veřejná konzultace začíná v okamžiku, kdy agentura ECHA zveřejní podrobné informace o použitích, o něž se žádá, na svých internetových stránkách a vyzve zainteresované strany,...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podpora – žádost o povolení – splnění podmínek Podpora – žádost o povolení – splnění podmínek Splňte své povinnosti
Evropská komise vypracuje návrh rozhodnutí o povolení do tří měsíců od obdržení stanovisek od agentury ECHA. Po vypracování návrhu rozhodnutí je třeba nejméně tří měsíců, během...
Similar Results Similar Results
30/01/19
9. Pokud stále musíte danou látku používat, předložte zprávu o přezkumu Pokud musíte používat danou látku po uplynutí lhůty pro přezkum, musíte předložit zprávu o přezkumu...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Mapy a grafy Rejstřík hlášení
Similar Results Similar Results
16/08/18
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finsko | echa.europa.eu Žádosti o povolení podle nařízení REACH ECHA-17-B-08-CS Povolování je podle nařízení REACH jedním...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Postup povolování má za cíl zajistit, aby látky vzbuzující mimořádné obavy byly postupně nahrazeny méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, jsou-li k dispozici alternativy,...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Výrobci, dovozci, výhradní zástupci nebo následní uživatelé mohou požádat o povolení používat látku, která je na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Porozumět nařízení REACH
REACH je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Kroky Kroky Kroky
Postup pro žádost o povolení a následný rozhodovací proces o udělení povolení pro uvedení látky, která je zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení (tj. v příloze XIV...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Zeptejte se agentury ECHA na žádosti o povolení
Jste malý nebo střední podnik (MSP) a hodláte požádat o povolení používat látku vzbuzující mimořádné obavy? Máte k tomuto postupu ještě nějaké dotazy? Proč se nezeptat agentury...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Účastníci Účastníci Účastníci
Hlavními účastníky postupu pro žádost o povolení jsou: 1. Žadatel Žadatelem může být výrobce, dovozce nebo následný uživatel látky, která podléhá povolení (tyto látky jsou...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Služby partnerů pro žadatele
Vyjádřete svůj zájem Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display