Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство Препоръка за включване в списъка на разрешенията Заявления за разрешаване
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Финализирайте заявлението
6. Подайте заявлението
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Финализирайте заявлението
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Започнете работа по заявлението
4. Уведомете ECHA и поискайте информационна сесия преди подаване на заявлението
Similar Results Similar Results
05/03/19
3. Започнете работа по заявлението
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Засяга ли ви разрешаването?
2. Изгответе стратегия за подаване на заявление
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Подайте заявлението
Плащането по фактурата трябва да се извърши до посочената в нея дата
Similar Results Similar Results
08/02/19
За всички решения за разрешаване има ограничен във времето период на преразглеждане. През този период притежателите на разрешение трябва да продължат да търсят подходящо...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Съдействие — подаване на заявление за разрешаване — включване Съдействие — подаване на заявление за разрешаване — включване Участвайте в процеса на изготвяне на становището
Общественото обсъждане започва, когато ECHA публикува разширена информация за заявените за разрешаване употреби на своя уебсайт и приканва заинтересованите страни да предоставят...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Съдействие — подаване на заявление за разрешаване — изпълняване Съдействие — подаване на заявление за разрешаване — изпълняване Изпълнете задълженията си
В срок от три месеца след получаване на становищата от ECHA, Европейската комисия изготвя проект на решение за предоставяне на разрешение. След проекторешението са необходими...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Подайте доклад за преразглеждане Подайте доклад за преразглеждане Как се подава заявление за разрешаване?
9. Изпратете доклад за преразглеждане, ако се налага да използвате веществото Ако трябва да продължите да използвате веществото след периода за преразглеждане, трябва да...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Карти и графики Регистър на нотификациите
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ | echa.europa.eu Заявления за разрешаване съгласно REACH ECHA-17-B-08-EN Издаването на разрешения е един от...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Целта на процедурата за разрешаване е веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), постепенно да се заменят с по-малко опасни вещества или технологии, в случай че са...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Производители, вносители, изключителни представители или потребители надолу по веригата могат да подават заявления за разрешаване за употреба или пускане на пазара на вещество...
Similar Results Similar Results
27/11/17
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Етапи Етапи Етапи
Процедурата по разрешаване и последващият процес по вземане на решение за предоставянето на разрешение за пускане на пазара или за употреба на вещество от Списъка за разрешаване...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Попитай ECHA относно подаването на заявления за разрешаване Попитай ECHA относно подаването на заявления за разрешаване Попитай ECHA относно подаването на заявления за разрешаване
Вие сте малко или средно предприятие (МСП) и планирате да подадете заявление за разрешаване на употребата на вещество, пораждащо сериозно безпокойство? Имате ли неразрешени...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Участници Участници Участници
Основните участници в процедурата по разрешаване са: 1. Кандидат Кандидатът може да бъде производител, вносител или потребител надолу по веригата на вещество, за което се...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Услуга за партньорство за заявители
Изразете намерение Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display