Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
čo nie je látka čo nie je látka Čo nie je látka?
Zmesi Zmes je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok. Podľa právnych predpisov EÚ o chemických látkach sa zmesi nepovažujú za látky. Keď sa chemické zlúčeniny A...
Similar Results Similar Results
10/02/20
Identita látky Identita látky Identifikácia látky
Identifikácia látky je postup, ktorým sa určí identita látky. Presná identifikácia látky je základom väčšiny postupov podľa nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych...
Similar Results Similar Results
24/10/19
Komplexné anorganické pigmenty Komplexné anorganické pigmenty
Komplexné anorganické pigmenty (CIP) sú zvyčajne kryštály zmiešaných oxidov kovov, ktoré sú vyrobené procesom kalcinácie pri vysokej teplote. CIP majú definovanú kryštalickú...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP (2,064.0k)
Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Verzia 2.1 - máj 2017 1 U S M E R N E N I E Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Prečo je dôležité postupovať správne? Prečo je dôležité postupovať správne? Prečo je dôležité postupovať správne?
Musíte vedieť, aká je vaša látka, aby ste vedeli, či patrí do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ o chemických látkach. Ak áno, budete musieť splniť určité právne...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Päť krokov k úspešnej identifikácii látky Päť krokov k úspešnej identifikácii látky Štyri kroky k úspešnej identifikácii látky
Agentúra ECHA vypracovala metódu úspešnej identifikácie látky spočívajúcu v štyroch krokoch. Dodržaním týchto krokov a našich rád zabezpečíte správnu identifikáciu svojej látky....
Similar Results Similar Results
06/02/18
Identifikácia látky – úvod Identifikácia látky – úvod Identifikácia látky
Nariadenie REACH, nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) a nariadenie o biocídoch sú venované chemickým látkam. V nariadení REACH sa napríklad vyžaduje, aby ste...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Podpora pre jednotlivé odvetvia v súvislosti s identifikáciou látky
Agentúra ECHA úzko spolupracuje s určitými odvetviami chemického priemyslu s cieľom vypracovať usmernenie k tomu, ako identifikovať látky na regulačné účely. V prípade potreby...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Oleochemické látky sú vyrobené z rastlinných a živočíšnych olejov a tukov a/alebo petrochemických surovín. Hlavný proces premeny živočíšnych a rastlinných olejov a tukov na...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Ako sa charakterizuje a identifikuje vaša látka Ako sa charakterizuje a identifikuje vaša látka Ako sa charakterizuje a identifikuje vaša látka
Pre väčšinu postupov podľa nariadení REACH, CLP a postupov pre biocídy musíte na jasnú identifikáciu látky do dokumentácie zaradiť tieto informácie: Názov látky a súvisiace...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Uhľovodíkové rozpúšťadlá Uhľovodíkové rozpúšťadlá
Látky uhľovodíkových rozpúšťadiel sa často získavajú z ropných surovín a obsahujú jednu alebo viac tried uhľovodíkov (napr. lineárne, rozvetvené alebo cyklické alkány a...
Similar Results Similar Results
13/01/16
týkajúce sa éterických olejov týkajúce sa éterických olejov
Usmernenie pre odvetvia o éterických olejoch Európska federácia pre éterické oleje (EFEO – European Federation of Essential Oils) a Medzinárodná asociácia pre vonné látky (IFRA...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP (1,164.5k)
Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Upozornenie/Právne...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Ropné produkty Ropné produkty
Ropné produkty , napríklad benzín, kerozín (palivo do prúdových motorov), motorová nafta, mazadlá, parafín a bitúmen sa vyrábajú zo surovej ropy pomocou rôznych rafinačných...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Kovy Kovy
Určité zlúčeniny kovov predstavujú unikátnu výzvu, pokiaľ ide o identifikáciu a posúdenie nebezpečnosti a hodnotenie rizík. Medzi príkladmi takýchto kovov môžeme uviesť hliník,...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display