Search

Results for tag Substance identification
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
какво не се счита за вещество какво не се счита за вещество Какво не се счита за вещество?
Смеси Смес означава смес или разтвор на две или повече вещества. Съгласно законодателството на ЕС в областта на химикалите, смесите не се считат за вещества. Ако химичните...
Similar Results Similar Results
10/02/20
Идентичност на веществото Идентичност на веществото Идентифициране на веществото
Идентификацията на веществото е процес, чрез който се определя идентичността на веществото. Точната идентификация на дадено вещество е предварително условие за повечето...
Similar Results Similar Results
24/10/19
Комплексни неорганични пигменти Комплексни неорганични пигменти
Комплексните неорганични пигменти (CIP) обикновено представляват кристали от смесени метални оксиди, получени при високотемпературен процес на калциниране. CIP имат ясно...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP (1,964.2k)
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Версия 2.1 — май 2017 г. 3 Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за идентифициране и именуване на...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Защо правилната идентификация е важна Защо правилната идентификация е важна Защо правилната идентификация е важна?
Трябва да знаете какво е веществото, за да установите дали попада в обхвата на законодателство на ЕС, касаещо химикалите. В противен случай, за да продължите да го използвате и...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Пет стъпки за успешно идентифициране на вещества Пет стъпки за успешно идентифициране на вещества Четири стъпки за успех при идентифицирането на вещества
ECHA е разработила подход в четири стъпки за успех при идентифицирането на вещества. Ако ги приложите и следвате нашите съвети, ще можете правилно да идентифицирате вашето...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Идентифициране на вещества — въведение Идентифициране на вещества — въведение Идентифициране на вещества
Регламентът REACH, Регламентът за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) и Регламентът за биоцидите разглеждат въпроси, свързани с веществата. Например REACH изисква да...
Similar Results Similar Results
06/02/18
ECHA работи в тясно сътрудничество с определени сектори от химическата промишленост с цел разработване на ръководство за идентифициране на веществата за регулаторни цели. Когато...
Similar Results Similar Results
31/03/17
— Версия 01. 26 май 2016 г. — EFEO/IFRA Насоки за екологична оценка на естествени сложни вещества (ЕСВ) Европейска...
Similar Results Similar Results
27/01/17
Химикалите, получени от преработка на масла, са произведени от растителни и животински масла и мазнини и/или нефтохимически суровини. Основният процес за преобразуване на...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Как да определите и идентифицирате вашето вещество Как да определите и идентифицирате вашето вещество Как да определите и идентифицирате вашето вещество
За повечето процеси съгласно REACH, CLP и регламента за биоцидите, за да идентифицирате ясно веществото, във вашето досие трябва да включите следната информация: Наименование на...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Въглеводородни разтворители Въглеводородни разтворители
Въглеводородните разтворители обикновено се извличат от петролни продукти и съдържат един или повече класове въглеводороди (например линейни, разклонени или циклични алкани и...
Similar Results Similar Results
13/01/16
във връзка с етеричните масла във връзка с етеричните масла
Специфично за сектора ръководство относно етеричните масла Европейската федерация по етерични масла (EFEO) и Международната асоциация за ароматичните съставки (IFRA) публикуваха...
Similar Results Similar Results
05/11/15
EFEO/IFRA Ръководство за идентифициране и еднаквост на естествени сложни вещества (есв) съгласно reach и clp EFEO/IFRA Ръководство за идентифициране и еднаквост на естествени сложни вещества (есв) съгласно reach и clp EFEO/IFRA Ръководство за идентифициране и еднаквост на естествени сложни вещества (есв) съгласно reach и clp (830.9k)
— Версия от 5 август 2015 г. — EFEO/IFRA РЪКОВОДСТВО ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ЕДНАКВОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИ СЛОЖНИ ВЕЩЕСТВА (ЕСВ) СЪГЛАСНО REACH И CLP ...
This document is available in following languages
Similar Results Similar Results
29/10/15
Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП (1,162.9k)
Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Отказ от...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Петролни продукти Петролни продукти
Петролните продукти, като бензин, керосин (гориво за реактивни двигатели), дизелово гориво, парафинов восък и битум се получават от суровия петрол посредством съвкупност от...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Метали Метали
Някои метални съединения поставят уникални предизвикателства по отношение на идентификацията и оценката на опасностите и рисковете. Някои примери за такива метали са алуминий,...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 17 results.

Categories Display