Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Препоръки — оценка на вещества — панели Препоръки — оценка на вещества — панели Решения от оценка на вещества
Оценката на вещества се извършва от държавите — членки на ЕС. Тя има за цел да изясни потенциалните рискове, свързани с безопасната употреба на дадено вещество. Оценяващият...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Познаване на REACH Познаване на REACH Познаване на REACH
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване на защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да бъдат причинени от химикалите,...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Етапи Преглед Процес на оценка Фаза 1 Оценка Фаза 2 Вземане на решение Фаза 3 Последващи действия във връзка с решението на ECHA Целта на REACH е да защити човешкото здраве и...
Similar Results Similar Results
13/01/20
План за действие на Общността План за действие на Общността План за действие на Общността
Планът за действие на Общността (CoRAP) поставя приоритет върху веществата, които подлежат на оценка за период от три години. Целта е да се изясни безпокойството дали...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Оценка на вещества Оценка на вещества Оценка на вещества
Държавите членки оценяват веществата, изброени в CoRAP, за да изяснят дали употребата им поражда риск за човешкото здравето или за околната среда. Целта е да се изиска...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Оценка Оценка Оценка
ECHA и държавите членки оценяват информацията, подадена от дружествата, за да определят качеството на регистрационните досиета и на предложенията за провеждане на изпитване....
Similar Results Similar Results
25/11/19
Процес на оценяване: Участници Процес на оценяване: Участници Участници
Основните участници в процеса на оценяване са: Регистрантите Регистрант може да бъде физическо или юридическо лице, установено в Европейското икономическо пространство (ЕИП),...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Какви действия следват оценката на веществото? Какви действия следват оценката на веществото? Какви действия следват оценката на веществото?
Ако въз основа на прегледа на наличните и новите данни държавата-членка, отговорна за оценката, констатира, че употребата на веществото поражда риск, тя може да предприеме...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2017 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 2 Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Оценка съгласно REACH — Доклад за напредъка на работата през 2016 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите (305.1k)
Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. (899.5k)
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по-процъфтяваща, ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Взаимодействие между оценяващата държава членка и регистрантите при оценката на веществата – препоръки Взаимодействие между оценяващата държава членка и регистрантите при оценката на веществата – препоръки Взаимодействие между оценяващата държава членка и регистрантите при оценката на веществата – препоръки (229.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Teл. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Взаимодействие между оценяващата държава членка и...
Similar Results Similar Results
13/08/14
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. (633.3k)
Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по- процъфтяваща, трябва да знаем повече за химикалите, които използваме. Ето...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност (1,360.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi -00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-14-A-02-BG Годишният доклад включва пояснения за дейностите на ECHA за...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. (1,064.7k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels inki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията (354.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ако вашето дружество се подготвя за следващия краен срок за регистрация, можете да използвате ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 (820.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH (144.0k)
ECHA-FS-12-05-BG Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH На дружества, които трябва да ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. (563.9k)
Оценката съгласно REACH Доклад за напредък на дейността през 2009 г. ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH (839.5k)
Оценката съгласно REACH Доклад за напредък на дейността през 2010 г. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Този доклад включва препоръки към...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 21 results.

Categories Display