Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Решения от оценка на вещества
Оценката на вещества се извършва от държавите — членки на ЕС. Тя има за цел да отстрани опасенията, свързани с безопасната употреба на дадено вещество. Оценяващият компетентен...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Оценка
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Етапи
Изготвяне и подаване на досиета Регламентът REACH изисква дружествата от ЕС да подават регистрационни досиета, в които се предоставя информация за характерните свойства на...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2017 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 2 Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Оценка съгласно REACH — Доклад за напредъка на работата през 2016 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите (305.1k)
Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
План за действие на Общността План за действие на Общността План за действие на Общността
В Плана за действие на Общността (CoRAP) са изброени веществата, които ще бъдат предмет на оценка през предстоящите три години. След изтичането на първата година от този срок се...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. (899.5k)
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по-процъфтяваща, ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. (633.3k)
Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по- процъфтяваща, трябва да знаем повече за химикалите, които използваме. Ето...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност (1,360.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi -00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-14-A-02-BG Годишният доклад включва пояснения за дейностите на ECHA за...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Участници
Основните участници в процеса на оценка са: Регистранти Като регистрант може да действа физическо или юридическо лице, установено в Европейското икономическо пространство...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. (1,064.7k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels inki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Схемата онагледява процеса на оценка. За повече информация относно процеса прочетете страниците „Участници" и „Етапи". Подробна схема на процеса на оценка
Similar Results Similar Results
22/03/13
Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията (354.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ако вашето дружество се подготвя за следващия краен срок за регистрация, можете да използвате ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Какви действия следват оценката на веществото? Какви действия следват оценката на веществото? Какви действия следват оценката на веществото?
Ако въз основа на прегледа на наличните и новите данни държавата-членка, отговорна за оценката, констатира, че употребата на веществото поражда риск, тя може да предприеме...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Вашето дружество произвежда, внася или употребява химикали, за...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 (820.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH (144.0k)
ECHA-FS-12-05-BG Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH На дружества, които трябва да ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Оценка на вещества Factsheet - Оценка на вещества Factsheet - Оценка на вещества (96.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach Регламентът REACH съдържа специфична процедура за оценка на вещества. Нейната...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. (563.9k)
Оценката съгласно REACH Доклад за напредък на дейността през 2009 г. ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH (839.5k)
Оценката съгласно REACH Доклад за напредък на дейността през 2010 г. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Този доклад включва препоръки към...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display