Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Kopsavilkums par pienākumiem, kad kandidātu sarakstā iekļauj vielas, kas rada lielas bažas (<i>SVHC</i>) Kopsavilkums par pienākumiem, kad kandidātu sarakstā iekļauj vielas, kas rada lielas bažas (SVHC) Kandidātu saraksta saistības
Uz uzņēmumiem var attiekties juridiski pienākumi, kas ir jāpilda gadījumos, kad kandidātu sarakstā iekļauj kādas vielas. Šie pienākumi, kas stājas spēkā dienā, kad notiek...
Similar Results Similar Results
05/02/21
<i>REACH</i> izpratne REACH izpratne REACH izpratne
REACH ir Eiropas Savienības regula, kas tika pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem saistībā ar ķīmiskām vielām, tādējādi veicinot ES...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Ierobežojumi — apspriešana Ierobežojumi — apspriešana Apspriedes
Par ierobežojumu priekšlikumiem (kā izklāstīts XV pielikuma ierobežojumu ziņojumā) un SEAC atzinumu projektiem jāveic apspriešana. Ierobežojumu priekšlikuma sagatavošanas posmā...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Ierobežošanas procedūra Ierobežošanas procedūra Ierobežojumu procedūra
Dalībvalsts vai — pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma — ECHA var sākt ierobežošanas procedūru, ja pastāv bažas, ka konkrēta viela rada nepieņemamu risku cilvēka veselībai vai...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Ierobežojums
Publiskā apspriešana
Similar Results Similar Results
12/02/20
Kandidātu saraksta tabula Kandidātu saraksta tabula Kandidātvielu saraksts
Piezīmes: Autentiskā versija: Par autentisku uzskata tikai kandidātu sarakstu, kas publicēts šajā tīmekļa vietnē. Pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā šajā tīmekļa vietnē...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHA ierobežošanas darbības
ECHA ierobežošanas dokumentus sagatavo saskaņā ar 69. panta 2. punktu
Similar Results Similar Results
10/11/17
Ierobežojumi attiecībā uz vielām, maisījumiem un/vai izstrādājumiem ir noteikti REACH regulas XVII pielikumā. Riska novērtēšanas komitejas un Sociālās un ekonomiskās analīzes...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Plašāka informācija par 69. panta 2. punktu Plašāka informācija par 69. panta 2. punktu
1. attēls. Regulas 69. panta 2. punkta process. Ierobežojuma izvērtēšanas un izstrādes process ir sadalīts posmos; šis process ir atspoguļots 1. attēlā un 1.–5. posmā turpmāk....
Similar Results Similar Results
30/10/17
Ierobežojumi — sagatavošana Ierobežojumi — sagatavošana Ierobežojuma priekšlikuma sagatavošana
Dalībvalsts vai — pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma — ECHA var ierosināt ierobežojumus, ja tās konstatē, Savienības mērogā ir jārisina risks, ko rada vielas ražošana, laišana...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos 4.0. redakcija — 2017. gada jūnijs 1 V A D...
Similar Results Similar Results
18/10/17
XV PIELIKUMA ZIŅOJUMS NOVĒRTĒJUMS PAR IESPĒJAMIEM RISKIEM VESELĪBAI, KO RADA OTRREIZĒJI PĀRSTRĀDĀTAS GUMIJAS GRANULAS, KURAS LIETO KĀ SINTĒTISKĀ ZĀLES...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem (1,566.0k)
V A D L Ī N I J A S Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem 2.1. redakcija 2014. gada oktobris Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display