Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Kandidaatainete loetellu väga ohtlike ainete lisamisest tulenevate kohustuste kokkuvõte Kandidaatainete loetellu väga ohtlike ainete lisamisest tulenevate kohustuste kokkuvõte Kandidaatainete loetelu ainetega seotud kohustused
Ettevõtetel võivad tekkida juriidilised kohustused, mis tulenevad ainete lisamisest kandidaatainete loetellu. Need kohustused hakkavad kehtima loetellu lisamise kuupäeval ning...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Mis on REACH-määrus? Mis on REACH-määrus? Mis on REACH-määrus
REACH on Euroopa Liidu määrus, mis võeti vastu eesmärgiga parandada inimtervise ja keskkonna kaitset võimalike kemikaaliriskide eest ning suurendada Euroopa keemiatööstuse...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Piirangud – avalik arutelu Piirangud – avalik arutelu Arutelud
Piiranguettepanekuid (mis on sätestatud XV lisa kohases piiranguaruandes) ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuste kavandeid arutatakse avalikult. ECHA avaldab...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Piirangumenetlus Piirangumenetlus Piiramismenetlus
Piirangumenetluse võib algatada liikmesriik või Euroopa Komisjoni nõudel ECHA, kui leitakse, et aine on inimtervisele või keskkonnale liiga ohtlik. Samuti võib ECHA teha...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Piiramine
Avalikud arutelud
Similar Results Similar Results
12/02/20
Kandidaatainete loetelu tabel Kandidaatainete loetelu tabel Kandidaatainete loetelu
Märkused: Autentne versioon: Üksnes sellel veebilehel avaldatud kandidaatainete loetelu on autentne. Ainete lisamine sellel veebilehel olevasse kandidaatainete loetellu võib...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHA registreerimistegevus
Artikli 69 lõike 2 kohaselt koostatud ECHA piirangutoimikud
Similar Results Similar Results
10/11/17
Piirangud – teave Piirangud – teave Piiranguga ainete teave
Ainete, segude ja/või toodete piirangud on sätestatud REACH-määruse XVII lisas. Riskihindamise ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamustes on piiranguettepanekute...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Artikli 69 lõike 2 lisateave Artikli 69 lõike 2 lisateave
Joonis 1. Artikli 69 lõike 2 kohane menetlus. Piirangu kaalutlemise ja koostamise menetlus toimub mitmes etapis, mida on kirjeldatud joonisel 1 ja alljärgnevates punktides 1–5....
Similar Results Similar Results
30/10/17
Piirangud – ettevalmistamine Piirangud – ettevalmistamine Piiranguettepaneku koostamine
Piirangumenetluse võib algatada liikmesriik või Euroopa Komisjoni nõudel ECHA, kui leitakse, et aine tootmist, turuleviimist (sh importimist) või kasutamist tuleb piirata kogu...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Toodetes sisalduvate ainete nõuete juhend Versioon 4.0 – juuni 2017 1 J U H E N D Toodetes...
Similar Results Similar Results
18/10/17
XV LISA KOHANE ARUANNE KUNSTMURUGA SPORDIVÄLJAKUTE TÄITEKS KASUTATAVATEST ÜMBERTÖÖDELDUD KUMMIST GRAANULITEST TULENEVATE VÕIMALIKE TERVISEOHTUDE...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Allkasutajate juhend Allkasutajate juhend Allkasutajate juhend (1,167.7k)
J U H E N D Allkasutajate juhend Versioon 2.1 Oktoober 2014 ANNANKATU 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | Tel +358 968 6180 | Faks +358 968 618 210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display