Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Oversigt over forpligtelser som følge af optagelsen af SVHC'er på kandidatlisten Oversigt over forpligtelser som følge af optagelsen af SVHC'er på kandidatlisten Kandidatlisteforpligtelser
Virksomheder kan have juridiske forpligtelser som følge af optagelsen af stoffer på kandidatlisten. Disse forpligtelser, der træder i kraft fra datoen for optagelse, vedrører...
Similar Results Similar Results
05/02/21
REACH er en EU-forordning, der blev vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kan være forbundet med kemikalier,...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Begrænsninger — høring Begrænsninger — høring Høringer
Forslag til begrænsninger (som fastlagt i en bilag XV-begrænsningsrapport) og udkast til udtalelser fra SEAC (Udvalget for Socioøkonomisk Analyse) underkastes høring. ECHA...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Begrænsningsprocedure Begrænsningsprocedure Begrænsningsprocedure
Begrænsningsproceduren kan indledes af en medlemsstat eller, på anmodning af Europa-Kommissionen, af ECHA, hvis de er betænkelige ved, at et bestemt stof udgør en uacceptabel...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Begrænsning
Offentlige høringer
Similar Results Similar Results
12/02/20
Kandidatliste — tabel Kandidatliste — tabel Kandidatliste
Bemærkninger: Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan...
Similar Results Similar Results
27/06/18
ECHA's begrænsningsdossierer udarbejdet i henhold til artikel 69, stk. 2
Similar Results Similar Results
10/11/17
Begrænsninger for stoffer, blandinger og/eller artikler fremgår af bilag XVII til REACH. Udtalelserne fra Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Flere oplysninger om artikel 69, stk. 2 Flere oplysninger om artikel 69, stk. 2
Figur 1: Artikel 69, stk. 2-proces. Processen for overvejelse og udarbejdelse af en begrænsning er trinvis og er skitseret i figur 1 og i trin 1-5 nedenfor: For hvert SVHC-stof,...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Begrænsninger – forberedelse Begrænsninger – forberedelse Udarbejdelse af et forslag om begrænsning
En medlemsstat eller, på anmodning af Europa-Kommissionen, ECHA, kan foreslå begrænsninger, hvis de finder, at risikoen ved fremstilling, markedsføring (herunder import) eller...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Vejledning om krav vedrørende stoffer i artikler Version 4.0 – juni 2017 1 V E J L E D N I N G ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag ...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Vejledning til downstreambrugere Vejledning til downstreambrugere Vejledning til downstreambrugere (1,444.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu V E J L E D N I N G Vejledning for downstream-brugere ...
Similar Results Similar Results
08/04/14
Showing 13 results.

Categories Display