Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) Povinnosti vztahující se k seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV
Ze zařazení látky na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) mohou pro společnosti vyplývat určité zákonné povinnosti. Tyto povinnosti, jež nabývají účinnosti dnem...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabulka se seznamem látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Tabulka se seznamem látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV
Poznámky: Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Dokumentace agentury ECHA pro omezení připravované podle čl. 69 odst. 2
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restriction - navigation - information Restriction - navigation - information Omezení
Informace o látkách podléhajících omezení
Similar Results Similar Results
10/11/17
Omezení látek, směsí a/nebo předmětů jsou uvedena v příloze XVII nařízení REACH. Stanoviska Výboru pro posuzování rizik a Výboru pro socioekonomickou analýzu zajistí vědecké...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Restrictions - consultation Restrictions - consultation Veřejné konzultace
Návrhy omezení (uvedené ve zprávě o omezení dle přílohy XV) a návrhy stanovisek výboru SEAC podléhají veřejné konzultaci. Agentura ECHA rovněž v přípravné fázi vypracovávání...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Více informací k čl. 69 odst. 2 Více informací k čl. 69 odst. 2
Obrázek 1: Postup podle čl. 69 odst. 2 Postup pro posouzení a vytvoření omezení má několik úrovní a je přiblížen na obrázku 1 a v krocích 1 až 5 níže: U každé látky vzbuzující...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Restrictions - preparation Restrictions - preparation Příprava návrhu na omezení
Omezení může navrhnout některý členský stát nebo na žádost Evropské komise agentura ECHA, pokud shledají, že je třeba se zabývat na úrovni EU rizikem plynoucím z výroby nebo...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Řízení o omezení Řízení o omezení Řízení o omezení
Řízení o omezení může zahájit jakýkoli členský stát nebo na žádost Evropské komise agentura ECHA, pokud se obávají, že určitá látka představuje nepřijatelné riziko pro lidské...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech verze 4.0 – červen 2017 1 P O K Y N Y ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Understanding REACH Understanding REACH Porozumět nařízení REACH
REACH je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále...
Similar Results Similar Results
07/10/17
ZPRÁVA PODLE PŘÍLOHY XV HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK RECYKLOVANÝCH PRYŽOVÝCH GRANULÍ POUŽÍVANÝCH JAKO VÝPLŇ V UMĚLÝCH TRÁVNÍCÍCH SPORTOVNÍCH...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele (1,578.3k)
P O K Y N Y Pokyny pro následné uživatele verze 2.1 říjen 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display