Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите Задължения във връзка със списъка на кандидатите
Дружествата могат да имат правни задължения, произтичащи от включването на вещества в списъка на кандидатите. Тези задължения, които влизат в сила от датата на включване, се...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Познаване на REACH Познаване на REACH Познаване на REACH
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване на защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да бъдат причинени от химикалите,...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Ограничаване – консултация Ограничаване – консултация Консултации
Предложенията за ограничаване (посочени в доклад за ограничаване по приложение XV) и проектите за становища на КСИА подлежат на обществена консултация. ECHA отправя също покани...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Процедура за ограничаване Процедура за ограничаване Процедура по ограничаване
Държава членка или ECHA, по искане на Европейската комисия, може да започне процедурата по ограничаване, ако има опасения, че дадено вещество създава неприемлив риск за здравето...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Oграничаване
Обществени обсъждания
Similar Results Similar Results
12/02/20
Таблица със списъка на кандидатите Таблица със списъка на кандидатите Списък на кандидатите
Бележки: Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Досиета на ECHA за ограничаване, изготвени съгласно член 69, параграф 2
Similar Results Similar Results
10/11/17
Ограниченията за вещества, смеси и/или изделия са изложени в приложение XVII на REACH. Становищата на комитетите за оценка на риска и за социално-икономически анализ дават...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Допълнителна информация за член 69, параграф 2 Допълнителна информация за член 69, параграф 2
Фигура 1: Процедура по член 69, параграф 2. Процедурата по разглеждане и разработване на ограничение е многостепенна и е очертана във фигура 1 и в етапи 1—5 по-долу: За всяко...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Дадена държава членка (или ECHA по искане на Европейската комисия) може да предложи ограничаване, ако установи, че рискът от производството, пускането на пазара (включително...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Ръководство за изискванията за вещества в изделия Версия 4.0 — юни 2017 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
ДОКЛАД СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ ХV ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО ОТ РЕЦИКЛИРАНИТЕ ГУМЕНИ ГРАНУЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПЪЛНЕЖ ПРИ СПОРТНИ ИГРИЩА СЪС...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Ръководство за потребителите надолу по веригата Ръководство за потребителите надолу по веригата Ръководство за потребителите надолу по веригата (1,813.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Teл.: +358 9 686180 | Факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за потребители...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display