Search

Results for tag Restriction
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Етапи Етапи Етапи
Приемането на ново ограничаване на производството, пускането на пазара или употребата на вещества включва следните основни етапи: 1. Подготвителна работа Държава членка,...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Таблица със списъка на кандидатите Таблица със списъка на кандидатите Списък на кандидатите
Бележки: Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Регистър на намеренията във връзка с хармонизирана класификация и етикетиране, преди излизане на решениет Регистър на намеренията във връзка с хармонизирана класификация и етикетиране, преди излизане на решениет
Държавите членки, производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата могат да предложат хармонизирана класификация и етикетиране (CLH) на дадено вещество. Всеки,...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Регистър на намеренията във връзка с вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC Регистър на намеренията във връзка с вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC
По искане на Европейската комисия, държавите членки или Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) могат да предложат дадено вещество да бъде идентифицирано като вещество,...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Регистър на намеренията във връзка с ограничаван Регистър на намеренията във връзка с ограничаван
За вещества от списъка за разрешаване държавите членки или ЕСНА, по искане на Комисията, или по собствена инициатива, могат да изготвят досиета с предложения за ограничаване по...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Досиета на ECHA за ограничаване, изготвени съгласно член 69, параграф 2
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restriction - navigation - information Restriction - navigation - information Oграничаване
Информация за ограничени вещества
Similar Results Similar Results
10/11/17
Ограниченията за вещества, смеси и/или изделия са изложени в приложение XVII на REACH. Становищата на комитетите за оценка на риска и за социално-икономически анализ дават...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Ограничаване — обсъждане Ограничаване — обсъждане Обществени обсъждания
Предложенията за ограничаване (посочени в доклад за ограничаване по приложение XV) и проектите за становища на КСИА подлежат на обществено обсъждане. ECHA също така отправя...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Допълнителна информация за член 69, параграф 2 Допълнителна информация за член 69, параграф 2
Фигура 1: Процедура по член 69, параграф 2. Процедурата по разглеждане и разработване на ограничение е многостепенна и е очертана във фигура 1 и в етапи 1—5 по-долу: За всяко...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Дадена държава членка (или ECHA по искане на Европейската комисия) може да предложи ограничаване, ако установи, че рискът от производството, пускането на пазара (включително...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Процедура по ограничаване: Участници Основните участници в процедурата по ограничаване са: 1. Заявител (държава членка или ECHA) Заявителят на досие за ограничаване може да бъде...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Процедура по ограничаване: Процедура по ограничаване: Процес на ограничаване
Процедурата по ограничаване има няколко участници и етапи. Тази графика съдържа преглед на процедурата. Чрез кликване върху участници или конкретни етапи можете да получите...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Процедура по ограничаване Процедура по ограничаване Процедура по ограничаване
Дадена държава членка (или ECHA, по искане на Европейската комисия) може да започне процедурата по ограничаване, когато има опасения, че дадено вещество създава неприемлив риск...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Ръководство за изискванията за вещества в изделия Версия 4.0 — юни 2017 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като...
Similar Results Similar Results
07/10/17
ДОКЛАД СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ ХV ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО ОТ РЕЦИКЛИРАНИТЕ ГУМЕНИ ГРАНУЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПЪЛНЕЖ ПРИ СПОРТНИ ИГРИЩА СЪС...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Ръководство за потребителите надолу по веригата Ръководство за потребителите надолу по веригата Ръководство за потребителите надолу по веригата (1,813.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Teл.: +358 9 686180 | Факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за потребители...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 18 results.

Categories Display