Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Registrované látky – naposledy aktualizované Registrované látky – naposledy aktualizované Registrované látky
Údaje pochádzajú z registračných dokumentácií predložených agentúre ECHA do dátumu uvedeného ako posledná aktualizácia. Celkové hmotnostné pásmo je vytvorené zo všetkých...
Similar Results Similar Results
08/12/20
Odporúčania – požiadavky na informácie Odporúčania – požiadavky na informácie Štandardné požiadavky na informácie
Podľa nariadenia REACH štandardnými požiadavkami na informácie sú tie, ktoré sú vyžadované ako minimum na splnenie vašich registračných povinností a priamo závisia od toho,...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Aké informácie musíte predložiť Aké informácie musíte predložiť Čo musíte predložiť
Ako registrujúci látky musíte zhromaždiť všetky požadované informácie v registračnej dokumentácii, ktorú tvoria dve hlavné zložky: technická dokumentácia sa vyžaduje vždy pre...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Predloženie vašej registračnej dokumentácie Predloženie vašej registračnej dokumentácie 6. Predloženie registračnej dokumentácie
Ak ste si vypracovali registračnú dokumentáciu v aplikácii IUCLID, musíte ju predložiť agentúre ECHA prostredníctvom systému REACH-IT. REACH-IT je centrálny IT systém pre...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Stratégia zhromažďovania údajov Stratégia zhromažďovania údajov Stratégia zhromažďovania vašich údajov
Pri zhromažďovaní údajov pred registráciou látky sa riaďte týmito štyrmi krokmi Dohodnite sa so spoluregistrujúcimi na rozdelení úloh, resp. na možnosti zadania časti alebo...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktické úvahy pred vykonaním testovania Praktické úvahy pred vykonaním testovania Praktické úvahy pred vykonaním testovania
Testy sa obvykle dohodnú zmluvne ako balík. Výhodou je, že testy vykonávajú odborníci časovo efektívnym spôsobom a podľa požadovaných noriem kvality a právnych požiadaviek....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Metódy <i>in vitro</i> Metódy in vitro Metódy in vitro
Test vykonaný in vitro (v skúmavke) znamená, že je vykonaný mimo živého organizmu a zvyčajne zahŕňa izolované tkanivá, orgány alebo bunky. Údaje in vitro môžete použiť, aby ste...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Úvod: Ako pripraviť aktualizáciu dokumentácie Úvod: Ako pripraviť aktualizáciu dokumentácie 7. Ako sa treba pripraviť na aktualizácie dokumentácií
V registračnej dokumentácii musia byť uvedené aktuálne poznatky o spôsobe bezpečného používania látky na mieste výroby a o tom, ako ich môžu bezpečne používať používatelia v...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Dosiahol som hranicu jedna tona ročne? Dosiahol som hranicu jedna tona ročne? Dosiahol som hranicu jedna tona ročne?
Ak vyrábate alebo dovážate látku v menšom objeme ako je jedna tona ročne, látku nemusíte registrovať. Ak túto hranicu dosiahnete alebo prekročíte, podľa hmotnostného pásma sa...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Požiadavky na informácie: 10 až 100 ton, hlavný text Požiadavky na informácie: 10 až 100 ton, hlavný text Požiadavky na informácie: 10 až 100 ton ročne
Na registráciu látky v hmotnostnom pásme 10 až 100 ton musíte poskytnúť informácie uvedené v stĺpci 1 príloh VII a VIII k nariadeniu REACH, ktoré zahŕňajú určité...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Požiadavky na informácie: 1 až 10 ton, hlavný text Požiadavky na informácie: 1 až 10 ton, hlavný text Požiadavky na informácie: 1 až 10 ton ročne
Na registráciu látky v hmotnostnom pásme 1 až 10 ton musíte poskytnúť informácie uvedené v stĺpci 1 prílohy VII k nariadeniu REACH, ktoré zahŕňajú určité fyzikálno-chemické...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ako vytvoriť registračnú dokumentáciu pomocou IUCLID Cloud Ako vytvoriť registračnú dokumentáciu pomocou IUCLID Cloud Ako vytvoriť registračnú dokumentáciu pomocou IUCLID cloud
Ak spravujete len niekoľko látok, môžete na vytvorenie dokumentácií vo formáte IUCLID využiť IUCLID Cloud. Ak chcete tieto služby využiť, musíte mať účet agentúry ECHA a...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ako zabrániť zbytočnému testovaniu na zvieratách 1 Ako zabrániť zbytočnému testovaniu na zvieratách 1 Ako zabrániť zbytočnému testovaniu na zvieratách
Podľa nariadenia REACH sa testovanie na stavovcoch (napr. na potkanoch, iných cicavcoch alebo rybách) môže použiť len ako posledná možnosť, aby boli splnené požiadavky na...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Od predloženia k rozhodnutiu Od predloženia k rozhodnutiu Od predloženia k rozhodnutiu
Po predložení vaša dokumentácia prejde týmito krokmi: 1. Overenie obchodných pravidiel Overenie obchodných pravidiel zabezpečí, že agentúra ECHA môže vašu dokumentáciu...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vyhľadanie vašich spoluregistrujúcich Vyhľadanie vašich spoluregistrujúcich 2. Vyhľadanie vašich spoluregistrujúcich
Budete musieť spoločne využívať údaje a spoločne registrovať vašu látku s ďalšími spoločnosťami. V praxi to znamená, že musíte: prostredníctvom systému REACH-IT predložte...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Úpravy štandardných požiadaviek na informácie Úpravy štandardných požiadaviek na informácie Úpravy štandardných požiadaviek na informácie
Vyžiadanie „úpravy“ znamená, že je možné vynechať testovanie na základe určitých všeobecných alebo osobitných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na jednu požiadavku na informácie....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Zber informácií o použitiach Zber informácií o použitiach Zber informácií o použitiach
V registračnej dokumentácii musíte uviesť/poskytnúť informácie, ako sa látka používa vo vašom dodávateľskom reťazci. Na získanie týchto informácií môžete použiť množstvo...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vytvorenie registračnej dokumentácie Vytvorenie registračnej dokumentácie 5. Vytvorenie registračnej dokumentácie
Keď ste zhromaždili všetky informácie o svojej látke potrebné na splnenie požiadaviek nariadenia REACH, musíte svoje zistenia zdokumentovať v registračnej dokumentácii. Súbor,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
informácie, ktoré potrebujete – vrchná časť textu informácie, ktoré potrebujete – vrchná časť textu 4. Informácie, ktoré potrebujete
Minimálne požiadavky na informácie pre registráciu vašej látky sú uvedené v prílohách VI až X k nariadeniu REACH. Zákonné požiadavky (štandardné požiadavky na informácie) sú...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ako si musíte plánovať činnosť Ako si musíte plánovať činnosť Ako si musíte plánovať činnosť
Preukázanie bezpečného používania látky v registračnej dokumentácii vyžaduje značné investície z hľadiska času, peňazí a odbornosti. Budete musieť viesť dialóg a uzavrieť...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Musí sa moja látka registrovať? Musí sa moja látka registrovať? Musí sa moja látka registrovať?
Keď poznáte identitu svojej látky, musíte zistiť, či sa musí registrovať, alebo je od registrácie oslobodená. Na webovej stránke agentúry ECHA môžete zistiť, či už látka nie je...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Musím registrovať? Musím registrovať? Musím registrovať?
Musíte určiť, či látku musíte registrovať vy, alebo iný účastník dodávateľského reťazca. 1. Aká je vaša identita ako registrujúceho? Registrovať môžete, len ak ste fyzická...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Podpora – registrácia Podpora – registrácia Fázy registrácie
V registrácii dokazujete, že s látkou, ktorou sa zaoberáte, sa v celom dodávateľskom reťazci zaobchádza bezpečne a je zaručená ochrana ľudského zdravia a životného prostredia....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registrácia látok Registrácia látok Registrácia
Spoločnosti sú zodpovedné za zhromažďovanie informácií o vlastnostiach a použití látok, ktoré vyrábajú alebo dovážajú v množstve väčšom ako jedna tona ročne. Sú povinné tiež...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Porozumieť nariadeniu REACH Porozumieť nariadeniu REACH Pochopenie nariadenia REACH
Nariadenie REACH je nariadenie Európskej únie prijaté na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, a zároveň na...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Čo je IUCLID Čo je IUCLID Čo je IUCLID?
IUCLID je softvérová aplikácia na zaznamenávanie, ukladanie, udržiavanie a výmenu údajov o vnútorných a nebezpečných vlastnostiach chemických látok. Agentúra ECHA vyvíja tento...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Spolupráca s vašimi spoluregistrujúcimi Spolupráca s vašimi spoluregistrujúcimi 3. Zorganizujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi
Ako potenciálny registrujúci sa môžete ocitnúť v dvoch situáciách: Ak ešte nebola predložená žiadna registrácia, musíte sa zorganizovať s inými potenciálnymi spoluregistrujúcimi...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Odporúčania – identifikácia látky Odporúčania – identifikácia látky Identifikácia látky
V nariadení REACH sa od všetkých registrujúcich požaduje, aby na identifikáciu svojich látok poskytli dostatok informácií. Pre každú látku musí byť k dispozícii jedna...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Odporúčania – manažment rizík – panely Odporúčania – manažment rizík – panely Klasifikácia a označovanie
Klasifikácia a označovanie sú nevyhnutné na zaistenie vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj na zabezpečenie voľného pohybu látok, zmesí a výrobkov....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Odporúčania – hodnotenie látok – panely Odporúčania – hodnotenie látok – panely Rozhodnutie v rámci hodnotenia látok
Hodnotenie látok vykonávajú členské štáty EÚ. Jeho cieľom je objasniť obavy týkajúce sa bezpečného používania látky. Hodnotiaci príslušný orgán môže požiadať o informácie nad...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Odporúčania – hodnotenie dokumentácie – panely Odporúčania – hodnotenie dokumentácie – panely Rozhodnutie v rámci hodnotenia dokumentácie
Ak sa agentúra ECHA domnieva, že vaša registračná dokumentácia nie je v súlade s informáciami požadovanými pre vašu látku v registrovanom hmotnostnom pásme, vydá rozhodnutie....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Odporúčania – expozícia a riziko – panely Odporúčania – expozícia a riziko – panely Posúdenie expozície a charakterizácia rizika
V prípade látok registrovaných pre hmotnosť viac ako desať ton ročne musíte vykonať posúdenie expozície a charakterizáciu rizika, ak sú klasifikované ako nebezpečné alebo ako...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Odporúčania – úpravy – panely Odporúčania – úpravy – panely Úpravy
Úprava štandardnej požiadavky na informácie znamená, že namiesto vykonania testu poskytnete odôvodnenie, ktoré sa bude zakladať buď na všeobecných, alebo osobitných pravidlách....
Similar Results Similar Results
21/02/20
Odporúčania – registrácia Odporúčania – registrácia Registrácia
Za zhromažďovanie informácií o hmotnostiach, vlastnostiach a použitiach látok, ktoré vyrábate alebo dovážate v množstvách väčších ako jedna tona ročne, zodpovedáte vy. Tieto...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Odporúčania pre registrujúcich – všeobecné – horný text Odporúčania pre registrujúcich – všeobecné – horný text Všeobecné odporúčania
Týmito všeobecnými odporúčaniami sa zdôrazňujú hlavné posolstvá agentúry ECHA s tým cieľom, aby boli vaše registračné údaje uchovávané v poriadku a aby sa aktívne vylepšovali. ...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Pripravte si registráciu ako dokumentáciu v aplikácii IUCLID – praktické príklady Pripravte si registráciu ako dokumentáciu v aplikácii IUCLID – praktické príklady Praktické príklady – registrácia podľa nariadenia REACH
5 Pripravte si registráciu ako dokumentáciu v aplikácii IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Tieto náučné videá poukazujú na rôzne aspekty...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Vaše registračné povinnosti Vaše registračné povinnosti 1. Vaše registračné povinnosti
Existujú tri faktory, ktoré určujú, či musíte látku registrovať. V prípade každej látky, ktorou sa zaoberáte, je nevyhnutné zohľadniť každý z týchto troch faktorov: Vaša úloha v...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Postup registrácie Postup registrácie Postup registrácie
Výrobcovia a dovozcovia látok v množstve jedna tona ročne alebo viac musia zhromaždiť informácie o vlastnostiach týchto látok a oznámiť ich agentúre ECHA prostredníctvom...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Odporúčania – úvod Odporúčania – úvod Odporúčania pre registrujúcich
Všetci registrujúci podľa nariadenia REACH sa vyzývajú, aby v záujme zlepšenia kvality registračnej dokumentácie aktívne aktualizovali a revidovali svoje informácie. Uvedené...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú REACH 2018 – Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú
V registračnej dokumentácii sa musia zohľadňovať najnovšie poznatky o bezpečnom používaní látky. Preto ju musíte pravidelne posúdiť a aktualizovať, keď sú k dispozícii nové...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú
Similar Results Similar Results
06/11/18
Ako zlepšiť dokumentáciu - asistent pre kvalitu dokumentácií - úvod Ako zlepšiť dokumentáciu - asistent pre kvalitu dokumentácií - úvod Asistent pre kvalitu dokumentácií
Asistent pre kvalitu dokumentácií je nástroj, ktorý majú registrujúci k dispozícii na kontrolu súborov údajov o ich látkach a dokumentáciách v aplikácii IUCLID, aby sa ešte...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Poznajte svoje portfólio 2. Nájdite svojich spoluregistrujúcich 3. Zorganizujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi 4. Posúďte nebezpečenstvá a riziká 5. Vypracujte si...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Nájdite svojich spoluregistrujúcich
Povinnosť spolupracovať so spoluregistrujúcimi Všetci spoluregistrujúci rovnakej látky sú súčasťou skupiny pre spoluprácu nazývanej Fórum na výmenu informácií o látkach...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Podľa nariadenia REACH nie je povinné registrovať látky v množstve menej ako jedna tona ročne. Na ďalšiu podporu inovácie sa na látky používané vo vedeckom výskume a vývoji...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP (2,064.0k)
Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Verzia 2.1 - máj 2017 1 U S M E R N E N I E Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tipy pre MSP 1. Vymedzte, prečo potrebujete poradcu Chcete poradenstvo v súvislosti s procesom registrácie alebo niekoho, kto pre vás bude vykonávať prácu? Alebo potrebujete...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Usmernenie k vedeckému výskumu a vývoju (SR&D) a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD) Usmernenie k vedeckému výskumu a vývoju (SR&D) a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD) Usmernenie k vedeckému výskumu a vývoju (SR&D) a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD) (481.6k)
U S M E R N E N I E Usmernenie k vedeckému výskumu a vývoju (SR&D) a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD) Verzia 2.1 október 2017 2 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Vedecký výskum a vývoj (SR&D), technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) Vedecký výskum a vývoj (SR&D), technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) Vedecký výskum a vývoj (SR&D), technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) (429.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu U S M ER N E N I E V K O C K E Vedecký výskum a...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 – príprava registrácie – panely REACH 2018 – príprava registrácie – panely Vypracujte si registráciu ako dokumentáciu v aplikácii IUCLID
Začíname Čo musíte predložiť Vytvorenie registračnej dokumentácie Čo je IUCLID? Ako vytvoriť registračnú dokumentáciu pomocou IUCLID cloud Cloudové služby agentúry ECHA Ako...
Similar Results Similar Results
03/10/17

Categories Display