Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Odporúčania – požiadavky na informácie Odporúčania – požiadavky na informácie Štandardné požiadavky na informácie
Podľa nariadenia REACH štandardnými požiadavkami na informácie sú tie, ktoré sú vyžadované ako minimum na splnenie vašich registračných povinností a priamo závisia od toho,...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Postup registrácie
Príprava a predloženie žiadosti o informácie Pred registráciou máte povinnosť pripraviť a predložiť agentúre ECHA žiadosť o informácie pre 1) všetky nezavedené látky a pre 2)...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Odporúčania – hodnotenie dokumentácie – panely Odporúčania – hodnotenie dokumentácie – panely Rozhodnutie v rámci hodnotenia dokumentácie
Ak sa agentúra ECHA domnieva, že vaša registračná dokumentácia nie je v súlade s informáciami požadovanými pre vašu látku v registrovanom hmotnostnom pásme, vydá rozhodnutie....
Similar Results Similar Results
10/06/19
Odporúčania – manažment rizík – panely Odporúčania – manažment rizík – panely Klasifikácia a označovanie
Klasifikácia a označovanie sú nevyhnutné na zaistenie vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj na zabezpečenie voľného pohybu látok, zmesí a výrobkov....
Similar Results Similar Results
10/06/19
Odporúčania – úvod Odporúčania – úvod Odporúčania pre registrujúcich
Všetci registrujúci podľa nariadenia REACH sa vyzývajú, aby v záujme zlepšenia kvality registračnej dokumentácie aktívne aktualizovali a revidovali svoje informácie. Uvedené...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Odporúčania – hodnotenie látok – panely Odporúčania – hodnotenie látok – panely Rozhodnutie v rámci hodnotenia látok
Hodnotenie látok vykonávajú členské štáty EÚ. Jeho cieľom je objasniť obavy týkajúce sa bezpečného používania látky. Hodnotiaci príslušný orgán môže požiadať o informácie nad...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Odporúčania – expozícia a riziko – panely Odporúčania – expozícia a riziko – panely Posúdenie expozície a charakterizácia rizika
V prípade látok registrovaných pre hmotnosť viac ako desať ton ročne musíte vykonať posúdenie expozície a charakterizáciu rizika, ak sú klasifikované ako nebezpečné alebo ako...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Odporúčania – úpravy – panely Odporúčania – úpravy – panely Úpravy
Úprava štandardnej požiadavky na informácie znamená, že namiesto vykonania testu poskytnete odôvodnenie, ktoré sa bude zakladať buď na všeobecných, alebo osobitných pravidlách....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Odporúčania – identifikácia látky Odporúčania – identifikácia látky Identifikácia látky
V nariadení REACH sa od všetkých registrujúcich požaduje, aby na identifikáciu svojich látok poskytli dostatok informácií. Pre každú látku musí byť k dispozícii jedna...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Odporúčania – registrácia Odporúčania – registrácia Registrácia
Za zhromažďovanie informácií o hmotnostiach, vlastnostiach a použitiach látok, ktoré vyrábate alebo dovážate v množstvách väčších ako jedna tona ročne, zodpovedáte vy. Tieto...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Odporúčania pre registrujúcich – všeobecné – horný text Odporúčania pre registrujúcich – všeobecné – horný text Všeobecné odporúčania
Týmito všeobecnými odporúčaniami sa zdôrazňujú hlavné posolstvá agentúry ECHA s tým cieľom, aby boli vaše registračné údaje uchovávané v poriadku a aby sa aktívne vylepšovali. ...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú REACH 2018 – Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú
V registračnej dokumentácii sa musia zohľadňovať najnovšie poznatky o bezpečnom používaní látky. Preto ju musíte pravidelne posúdiť a aktualizovať, keď sú k dispozícii nové...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú
Similar Results Similar Results
06/11/18
Príprava na vytvorenie nového fóra SIEF – fázy podľa nariadenia REACH 2018 Príprava na vytvorenie nového fóra SIEF – fázy podľa nariadenia REACH 2018 Ako sa treba pripraviť na aktualizácie dokumentácií
Fázy podľa nariadenia REACH 2018 1. fáza: Majte prehľad o svojom portfóliu 2. fáza: Nájdite svojich spoluregistrujúcich 3. fáza: Zorganizujte spoluprácu so svojimi...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Registrácia
Ako sa treba pripraviť na aktualizácie dokumentácií
Similar Results Similar Results
29/10/18
Ako zlepšiť dokumentáciu - asistent pre kvalitu dokumentácií - úvod Ako zlepšiť dokumentáciu - asistent pre kvalitu dokumentácií - úvod Asistent pre kvalitu dokumentácií
Asistent pre kvalitu dokumentácií je nástroj, ktorý majú registrujúci k dispozícii na kontrolu súborov údajov o ich látkach a dokumentáciách v aplikácii IUCLID, aby sa ešte...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Poznajte svoje portfólio 2. Nájdite svojich spoluregistrujúcich 3. Zorganizujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi 4. Posúďte nebezpečenstvá a riziká 5. Vypracujte si...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Nájdite svojich spoluregistrujúcich
Povinnosť spolupracovať so spoluregistrujúcimi Všetci spoluregistrujúci rovnakej látky sú súčasťou skupiny pre spoluprácu nazývanej Fórum na výmenu informácií o látkach...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Podľa nariadenia REACH nie je povinné registrovať látky v množstve menej ako jedna tona ročne. Na ďalšiu podporu inovácie sa na látky používané vo vedeckom výskume a vývoji...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP (2,064.0k)
Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP Verzia 2.1 - máj 2017 1 U S M E R N E N I E Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tipy pre MSP 1. Vymedzte, prečo potrebujete poradcu Chcete poradenstvo v súvislosti s procesom registrácie alebo niekoho, kto pre vás bude vykonávať prácu? Alebo potrebujete...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Posúďte nebezpečnosť a riziká vašich látok – praktické príklady Posúďte nebezpečnosť a riziká vašich látok – praktické príklady Praktické príklady – registrácia podľa nariadenia REACH
4 Posúďte nebezpečnosť a riziká vašich látok Tieto príklady vychádzajú zo skutočných situácií a ilustrujú niektoré odporúčané kroky na získanie informácií, ktoré potrebujete...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Usmernenie k vedeckému výskumu a vývoju (SR&D) a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD) Usmernenie k vedeckému výskumu a vývoju (SR&D) a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD) Usmernenie k vedeckému výskumu a vývoju (SR&D) a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD) (481.6k)
U S M E R N E N I E Usmernenie k vedeckému výskumu a vývoju (SR&D) a technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD) Verzia 2.1 október 2017 2 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Vedecký výskum a vývoj (SR&D), technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) Vedecký výskum a vývoj (SR&D), technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) Vedecký výskum a vývoj (SR&D), technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) (429.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu U S M ER N E N I E V K O C K E Vedecký výskum a...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18. októbra 2017 1 Informácie o manuálnom overovaní pri kontrole úplnosti Agentúra ECHA vykonáva kontroly úplnosti každej prichádzajúcej žiadosti o registráciu ...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Pochopenie nariadenia REACH
REACH je nariadenie Európskej únie, ktoré bolo prijaté na zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky, pri...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 – príprava registrácie – panely REACH 2018 – príprava registrácie – panely Vypracujte si registráciu ako dokumentáciu v aplikácii IUCLID
Začíname Čo musíte predložiť Vytvorenie registračnej dokumentácie Čo je IUCLID? Ako vytvoriť registračnú dokumentáciu pomocou IUCLID cloud Cloudové služby agentúry ECHA Ako...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Vytvorenie registračnej dokumentácie
Ako vytvoriť registračnú dokumentáciu pomocou IUCLID Cloud pre MSP
Similar Results Similar Results
18/09/17
Aké informácie musíte predložiť Aké informácie musíte predložiť Čo musíte predložiť
Ako registrujúci látky musíte zhromaždiť všetky požadované informácie v registračnej dokumentácii, ktorú tvoria dve hlavné zložky: technická dokumentácia sa vyžaduje vždy pre...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Členské štáty
Členské štáty Európske organizácie
Similar Results Similar Results
14/09/17
Usmernenie v kocke o spracovaní údajov a dokumentácie k registrácii Usmernenie v kocke o spracovaní údajov a dokumentácie k registrácii Usmernenie v kocke o spracovaní údajov a dokumentácie k registrácii (516.3k)
U S M E R N E N I E V K O C K E Registrácia Cieľom tohto dokumentu je vysvetliť jednoduchým spôsobom registračné povinnosti a stručne zhrnúť základné usmernenie ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Ako zistiť, či môžete využiť znížené požiadavky na informácie Nasledujúce kroky vám pomôžu overiť si, či môžete svoju látku zaregistrovať len s informáciami o jej...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Ako pripraviť registračnú dokumentáciu a dokumentáciu k PPORD 2 Ako pripraviť registračnú dokumentáciu a dokumentáciu k PPORD Verzia 4.0 ...
Similar Results Similar Results
10/08/17
PPORD - Link PPORD - Link PPORD
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Poznajte svoje portfólio
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registrácia
Súvisiace odkazy REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Usmernenie k spoločnému využívaniu údajov Verzia 3.1 – január 2017 1 U S M E R N E N I E Usmernenie k spoločnému využívaniu údajov Verzia 3.1 ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Žiadosť o alternatívny chemický názov v zmesiach
Žiadosť o použitie alternatívneho chemického názvu môžete predložiť agentúre ECHA pre látku v zmesiach, ktoré sú klasifikované, označené a balené v súlade s nariadením CLP....
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (108.1k)
annankatu 18, P.O. Box 400, fi-00121 Helsinki, Fínsko | echa.europa.eu Nákladové položky charakteristické pre spoločné využívanie údajov ECHA-17-B-05-EN Hlavnou zásadou...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Príprava na pripojenie k existujúcemu fóru SIEF – otázky a odpovede Príprava na pripojenie k existujúcemu fóru SIEF – otázky a odpovede Príprava na pripojenie k existujúcemu fóru SIEF
Otázky a odpovede Overenie, či bola látka zaregistrovaná Ako zistím, či bola moja látka zaregistrovaná a kto ju zaregistroval? Prihlásenie do systému REACH-IT Čo je REACH-IT?...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Formulár pre registrujúcich, ktorí podali žiadosť o informácie Formulár pre registrujúcich, ktorí podali žiadosť o informácie Spory v praxi
Ak je vaša látka predmetom žiadosti o informácie: Číslo vašej žiadosti o informácie je (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Vyplňte formulár
Similar Results Similar Results
31/05/17
Prehľad: porovnanie postupov týkajúcich sa sporu pre predregistrujúcich a žiadateľov o informácie Prehľad: porovnanie postupov týkajúcich sa sporu pre predregistrujúcich a žiadateľov o informácie Prehľad: porovnanie postupov týkajúcich sa sporu pre predregistrujúcich a žiadateľov o informácie
Postup je trochu odlišný v závislosti od toho, či je vaša látka predmetom predregistrácie alebo žiadosti o informácie. Ak je vaša látka predmetom predregistrácie, postup je v...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Požiadavky na informácie podľa nariadenia REACH závisia od hmotnostného pásma a použití látky. Ak nemáte všetky potrebné údaje, môžete sa dohodnúť na prístupe k jednotlivým...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Zorganizujte spoluprácu so svojimi spoluregistrujúcimi – riadenie fóra SIEF a spoločné využívanie údajov 1 2 Účel tejto prezentácie Túto prezentáciu s poznámkami...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Nájdite svojich spoluregistrujúcich a pripravte sa na spoločnú registráciu 1 2 Účel tejto prezentácie Túto prezentáciu s poznámkami pripravila Európska chemická...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Poznajte svoje portfólio a začnite s prípravou teraz 1 2 Účel tejto prezentácie Túto prezentáciu s poznámkami pripravila Európska chemická agentúra (ECHA) na...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Predložte registračnú dokumentáciu 2 Účel prezentácie Túto prezentáciu aj s poznámkami pre vás pripravila Európska chemická agentúra (ECHA) na uľahčenie prípravy...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Vypracujte registračnú dokumentáciu v aplikácii IUCLID 1 2 Účel prezentácie Túto prezentáciu aj s poznámkami pre vás pripravila Európska chemická agentúra (ECHA) na...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Posúdiť nebezpečnosť a riziká látok 1 2 Účel prezentácie Túto prezentáciu aj s poznámkami pre vás pripravila Európska chemická agentúra (ECHA) na uľahčenie prípravy...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Postup zhromažďovania informácií o látkach vyrábaných a dovážaných v nízkotonážnych množstvách 1 (14) máj 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display