Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasīšana maisījumiem Alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasīšana maisījumiem Alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasījums maisījumos
Ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji, kas bāzēti ES, var iesniegt ECHA pieprasījumu izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu. Nav iespējams iecelt trešās puses pārstāvi...
Similar Results Similar Results
08/03/21
PPORD PPORD PPORD
Kopsavilkums Ja Jūsu viela ir saistīta ar uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (PPORD), Jūs varat iesniegt PPORD paziņojumu ECHA atbrīvojuma...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Ieteikumi – informācijas prasības Ieteikumi – informācijas prasības Standarta informācijas prasības
Lai izpildītu savus reģistrācijas pienākumus, jums ir jāievēro minimālās standarta informācijas prasības, kas noteiktas REACH regulā. Šīs prasības ir atkarīgas no tās vielas...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Ieteikumi reģistrētājiem
Klasificēšana un marķēšana
Similar Results Similar Results
22/02/21
Ieteikumi reģistrētājiem – vispārīgi – augšējais teksts Ieteikumi reģistrētājiem – vispārīgi – augšējais teksts Vispārīgi ieteikumi
Uzturiet savu reģistrāciju aktuālu un aktīvi uzlabojiet savus reģistrācijas datus saskaņā ar šiem vispārējiem ieteikumiem. Uzraugiet izmaiņas un veiciet atjauninājumus līdz...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Ieteikumi – vielas identifikācija Ieteikumi – vielas identifikācija Vielu identificēšana
Uzņēmumiem ir skaidri jāidentificē vielas, ko tie ražo vai importē. Tas ļauj uzņēmumiem kopīgi reģistrēt to pašu vielu saskaņā ar REACH noteikto principu “viena viela, viena...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Ieteikumi – reģistrācija Ieteikumi – reģistrācija Reģistrācija
Ja jūsu uzņēmums ražo vai importē tādu vielas daudzumu, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, jums ir pienākums sagatavot un iesniegt reģistrācijas dokumentāciju ECHA. Turpmāk...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Ieteikumi – iedarbība un risks – paneļi Ieteikumi – iedarbība un risks – paneļi Iedarbības novērtējums un riska apraksts
Jums ir jāveic iedarbības novērtējums un jāsagatavo riska apraksts vielām, kuru reģistrētais daudzums ir vismaz 10 tonnas gadā, ja tās ir klasificētas kā bīstamas vai noturīgas,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Ieteikumi – dokumentācijas izvērtēšana – paneļi Ieteikumi – dokumentācijas izvērtēšana – paneļi Lēmums saskaņā ar dokumentācijas novērtējumu
Izvērtējot dokumentāciju, ECHA pārbauda, vai jūsu reģistrācijā sniegtā informācija atbilst REACH regulas prasībām attiecībā uz jūsu vielu un tonnāžas diapazonu. Ja jūsu...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Ieteikumi – klasificēšana un marķēšana Ieteikumi – klasificēšana un marķēšana Klasificēšana un marķēšana
Klasificēšana un marķēšana ir bīstamības paziņošanas sākumpunkts un svarīgs elements, kas ļauj nodrošināt cilvēku veselības un vides aizsardzību no kaitīgām ķīmiskām vielām....
Similar Results Similar Results
22/02/21
Ieteikumi – pielāgojumu paneļi Ieteikumi – pielāgojumu paneļi Pielāgojumi
Pielāgošanās standarta informācijas prasībai nozīmē, ka testa veikšanas vietā sniedz pamatojumu. Jūsu pamatojumam ir jābalstās uz REACH regulas XI pielikumā izskaidrotajiem...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Ieteikumi – vielu izvērtēšana – paneļi Ieteikumi – vielu izvērtēšana – paneļi Lēmums saskaņā ar vielas novērtējumu
ES dalībvalstis izvērtē vielas. Izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot ar vielas drošu lietošanu saistītos iespējamos riskus. Kompetentā iestāde, kas veic izvērtēšanu, papildus REACH...
Similar Results Similar Results
22/02/21
III pielikuma grozījumi III pielikuma grozījumi III pielikuma grozījumi
Ņemiet vērā, ka III pielikums, izmainot noteikumus par nanomateriāliem, ir grozīts ar Regulu 2018/1881 (Komisijas 2018. gada 3. decembra Regulu (ES) 2018/1881, ar ko, lai būtu...
Similar Results Similar Results
08/02/21
Reģistrētās vielas – pēdējais atjauninājums Reģistrētās vielas – pēdējais atjauninājums Reģistrētas vielas
Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas...
Similar Results Similar Results
08/12/20
Kāda informācija jāiesniedz Kāda informācija jāiesniedz Kāda informācija jums ir jāiesniedz
Jums kā vielas reģistrētājam visa vajadzīgā informācija jāiekļauj reģistrācijas dokumentācijā, kurai ir divas galvenās daļas. Tehniskā dokumentācija vienmēr ir vajadzīga visām...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana Reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana 6. Jūsu reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana
Ja esat sagatavojis savu reģistrācijas dokumentāciju IUCLID datubāzē, dokumentācija ECHA jāiesniedz, izmantojot sistēmu REACH-IT. REACH-IT ir centrālā IT sistēma, kurā uzņēmumi...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jūsu datu apkopošanas stratēģija — galvenā lapa Jūsu datu apkopošanas stratēģija — galvenā lapa Jūsu datu apkopošanas stratēģija
Datu apkopošanas procesam pirms vielas reģistrācijas ir četri posmi. Ar līdzreģistrētājiem vienojieties, kā sadalīt darbu un vai to daļēji vai pilnībā uzticēt ārpakalpojumu...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktiski apsvērumi pirms testēšanas — galvenā lapa Praktiski apsvērumi pirms testēšanas — galvenā lapa Praktiskie apsvērumi pirms testēšanas
Testu veikšanu parasti uztic ārpakalpojumu sniedzējam pakotnes veidā. Šajā gadījumā priekšrocība ir tāda, ka testus veic eksperti, lieki nekavējot laiku un nodrošinot...
Similar Results Similar Results
10/06/20
<i>In vitro</i> metodes — galvenā lapa In vitro metodes — galvenā lapa In vitro metodes
Tests, kas tiek veikts in vitro (stikla traukā), nozīmē, ka tas notiek ārpus dzīviem organismiem un parasti ietver izolētus audus, orgānus vai šūnas. Jūs varat izmantot in vitro...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ievads. Sagatavošanās dokumentācijas atjaunināšanai Ievads. Sagatavošanās dokumentācijas atjaunināšanai 7. Kā gatavoties dokumentācijas atjauninājumiem
Reģistrācijas dokumentācijā jāatspoguļo pašreizējās zināšanas par to, kā ražošanas vietās un lietotājiem visā piegādes ķēdē droši lietot jūsu vielu. Tas nozīmē, ka pēc...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vai esmu sasniedzis vienas tonnas robežu gadā? Vai esmu sasniedzis vienas tonnas robežu gadā? Vai esmu sasniedzis vienas tonnas robežu gadā?
Ja ražojat vai importējat vielu apjomā, kas mazāks par vienu tonnu gadā, jums šī viela nav jāreģistrē. Ja sasniedzat vai pārsniedzat šo robežu, tonnāžas diapazons noteiks, kāda...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nepieciešamā galvenā informācija, 10 līdz 100 tonnas Nepieciešamā galvenā informācija, 10 līdz 100 tonnas Informācijas prasības: 10–100 tonnas gadā
Lai reģistrētu vielu 10–100 tonnu tonnāžas diapazonā, ir jāiesniedz REACH regulas VII un VIII pielikuma 1. ailē norādītā informācija, kas ietver noteiktus fizikāli ķīmiskus...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nepieciešamā galvenā informācija, 1 līdz 10 tonnas Nepieciešamā galvenā informācija, 1 līdz 10 tonnas Informācijas prasības: 1–10 tonnas gadā
Lai reģistrētu vielu 1–10 tonnu tonnāžas diapazonā, ir jāiesniedz REACH regulas VII pielikuma 1. ailē norādītā informācija, tostarp noteikti fizikāli ķīmiskie dati,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Reģistrācijas dokumentācijas izveide <i>IUCLID Cloud</i> Reģistrācijas dokumentācijas izveide IUCLID Cloud Kā izveidot Jūsu reģistrācijas dokumentāciju IUCLID mākonī
Ja jāpārvalda tikai dažas vielas, var izmantot IUCLID Cloud, lai izveidotu dokumentāciju IUCLID formātā. Šā pakalpojuma izmantošanai ir vajadzīgs ECHA konts un ir jāabonē IUCLID...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kā izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem — sākums 1 Kā izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem — sākums 1 Kā izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem
Atbilstoši REACH regulai testēšana ar mugurkaulniekiem (piemēram, žurkām, citiem zīdītājiem vai zivīm) var tikt izmantota tikai kā pēdējā iespēja, lai izpildītu reģistrācijas...
Similar Results Similar Results
10/06/20
No iesniegšanas līdz lēmumam No iesniegšanas līdz lēmumam No iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai
Pēc iesniegšanas jūsu dokumentācija tiks izskatīta tālāk minētajos posmos. 1. Darbības noteikumu pārbaude Darbības noteikumu pārbaudē pārliecinās, ka ECHA var apstrādāt jūsu...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Līdzreģistrētāju noskaidrošana Līdzreģistrētāju noskaidrošana 2. Atrodiet savus līdzreģistrētājus
Jums ir jāapmainās ar datiem un jāreģistrē sava viela kopā ar citiem uzņēmumiem. Praksē tas nozīmē, ka jums: jāiesniedz datu ievākšanas pieprasījums REACH-IT vai jājautā ECHA,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Pielāgojumi standartinformācijas prasībām Pielāgojumi standartinformācijas prasībām Pielāgojumi standarta informācijas prasībām
“Pielāgojuma” pieprasīšana nozīmē, ka ir iespējams izvairīties no testa veikšanas, pamatojoties uz noteiktiem vispārīgiem noteikumiem vai konkrētiem noteikumiem, kas attiecas...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Informācijas apkopošana par lietošanas veidiem — galvenā lapa Informācijas apkopošana par lietošanas veidiem — galvenā lapa Informācijas apkopošana par lietošanas veidiem
Savā reģistrācijas dokumentācijā jūs varat arī ziņot/sniegt informāciju par to, kā viela tiek izmantota jūsu piegādes ķēdē. Lai iegūtu šādu informāciju, varat izmantot daudzus...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Reģistrācijas dokumentācijas izveidošana Reģistrācijas dokumentācijas izveidošana 5. Savas reģistrācijas dokumentācijas izveidošana
Kad par vielu ir apkopota visa informācija, kas nepieciešama, lai izpildītu REACH prasības, jums savi konstatējumi jādokumentē reģistrācijas dokumentācijā. Datni, ko iesniedzat...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nepieciešamā informācija — augšējais teksts Nepieciešamā informācija — augšējais teksts 4. Nepieciešamā informācija
Minimālās prasības datiem jūsu vielas reģistrēšanai ir noteiktas REACH VI–X pielikumā. Juridiskās prasības (standartinformācijas prasības) ir kumulatīvas un atkarīgas no...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kas jāņem vērā attiecībā uz jūsu uzņēmumu Kas jāņem vērā attiecībā uz jūsu uzņēmumu Kas Jums jāņem vērā savā uzņēmējdarbībā
Lai reģistrācijas dokumentācijā pierādītu drošu vielas lietošanu, jāiegulda daudz laika, naudas un zināšanu. Jums ir jāizveido dialogs un parasti jāslēdz līgumiskas vienošanās...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vai mana viela ir jāreģistrē? Vai mana viela ir jāreģistrē? Vai mana viela ir jāreģistrē?
Kad noskaidrojat savas vielas identitāti, jums jāuzzina, vai šī viela ir jāreģistrē, vai arī tā ir atbrīvota no reģistrācijas. ECHA tīmekļa vietnē varat pārbaudīt, vai jūsu...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vai man ir jāveic reģistrācija? Vai man ir jāveic reģistrācija? Vai man ir jāreģistrē?
Jums jānoskaidro, vai vielas reģistrācija ir jāveic tieši jums, vai arī tas ir jādara citam dalībniekam jūsu piegādes ķēdē. 1. Kāda ir jūsu kā reģistrētāja identitāte? Jūs...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Atbalsts — reģistrācija Atbalsts — reģistrācija Reģistrācijas posmi
Reģistrācijā jūs pierādāt, ka rīkošanās ar attiecīgo vielu visā piegādes ķēdē norit droši, nodrošinot cilvēku veselības un vides aizsardzību. Šo informāciju jūs norādāt...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vielas reģistrācija Vielas reģistrācija Reģistrācija
Uzņēmumiem ir pienākums vākt informāciju par to vielu īpašībām un lietošanas veidiem, kuras tie ražo vai importē apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā. Uzņēmumiem ir arī...
Similar Results Similar Results
03/06/20
<i>REACH</i> izpratne REACH izpratne REACH izpratne
REACH ir Eiropas Savienības regula, kas tika pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem saistībā ar ķīmiskām vielām, tādējādi veicinot ES...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Kas ir IUCLID? Kas ir IUCLID? Kas ir IUCLID?
IUCLID ir lietojumprogramma, kas paredzēta datu par ķīmisko vielu īpašībām un lietošanas veidiem reģistrēšanai, glabāšanai, uzturēšanai un apmaiņai. ECHA izstrādā...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Jums kā potenciālam reģistrētājam ir iespējamas šādas divas situācijas: Ja reģistrācija vēl nav veikta, Jums ir jāsadarbojas ar citiem potenciālajiem līdzreģistrētājiem un...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Sagatavojiet savu reģistrāciju kā IUCLID dokumentāciju – praktiski piemēri Sagatavojiet savu reģistrāciju kā IUCLID dokumentāciju – praktiski piemēri Praktiski piemēri – REACH reģistrācija
5. Sagatavojiet savu reģistrāciju kā IUCLID dokumentāciju How to protect your confidential business information [PDF] Šajās video pamācībās apskatīti dažādi aspekti...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Jūsu reģistrācijas pienākumi Jūsu reģistrācijas pienākumi 1. Jūsu reģistrācijas pienākumi
Ir trīs faktori, kas nosaka, vai Jums jāreģistrē Jūsu viela. Jums jānovērtē katrs no šiem trim faktoriem saistībā ar katru vielu, ar kuru strādājat. Jūsu funkcija piegādes ķēdē...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Reģistrācijas process Reģistrācijas process Reģistrācijas process
Ražotājiem un importētājiem, kas gadā saražo vai importē vielas vienas tonnas apjomā vai vairāk, ir jāapkopo informācija par minēto vielu īpašībām un jāpaziņo šī informācija...
Similar Results Similar Results
22/01/20
<i> REACH 2018</i> – uzturiet reģistrāciju aktuālu REACH 2018 – uzturiet reģistrāciju aktuālu Uzturiet savu reģistrāciju vienmēr aktuālu
Reģistrācijas dokumentācijā ir jāatspoguļo visjaunākā informācija par vielas drošu lietošanu. Tāpēc jums tā ir regulāri jāpārskata un jāatjaunina, kad ir pieejama jauna...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Uzturiet savu reģistrāciju vienmēr aktuālu
Similar Results Similar Results
06/11/18
1. Pārziniet savu portfeli 2. Meklējiet savus līdzreģistrētājus 3. Risiniet organizatoriskos jautājumus ar saviem līdzreģistrētājiem 4. Novērtējiet bīstamību un risku 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Meklējiet savus līdzreģistrētājus
Pienākums sadarboties ar saviem līdzreģistrētājiem Visi vienas un tās pašas ķīmiskās vielas līdzreģistrētāji ietilpst SIEF (Forumā informācijas apmaiņai par vielām). Ikviena...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Saskaņā ar REACH reģistrācija nav jāveic vielām, kuru apjoms nesasniedz vienu tonnu gadā. Lai papildus veicinātu inovācijas, no licencēšanas un ierobežošanas pienākuma ir...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP (2,111.6k)
Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP 2.1. redakcija – 2017. gada maijs 3 V A D L Ī N I J A S Vadlīnijas par vielu...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Ieteikumi MVU 1. Definējiet, kāpēc jums vajag konsultantu Vai vēlaties saņemt ieteikumus par reģistrācijas procesu vai arī vēlaties, lai kāds visu darbu izdara jūsu vietā? Vai...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance
Vielas provizoriska reģistrēšana Lai izmantotu pagarināto reģistrācijas termiņu, varat iesniegt ECHA vēlīnās provizoriskās reģistrācijas pieteikumu. Jūs varat iesniegt vēlīnās...
Similar Results Similar Results
11/04/18

Categories Display