Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Prašymas dėl mišiniuose esančios cheminės medžiagos alternatyvaus pavadinimo Prašymas dėl mišiniuose esančios cheminės medžiagos alternatyvaus pavadinimo Prašymas leisti mišiniuose naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą
ES įsisteigę gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai gali teikti ECHA prašymą dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo. Nėra galimybės paskirti trečiosios...
Similar Results Similar Results
08/03/21
PPORD PPORD
Santrauka Jei jūsų cheminę medžiagą numatoma naudoti produkto ir technologiniam tyrimui ir plėtrai (PPORD), ECHA galite pateikti PPORD pranešimą, kad būtumėte atleisti nuo...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Rekomendacijos – informacijai keliami reikalavimai Rekomendacijos – informacijai keliami reikalavimai Standartiniai informacijai keliami reikalavimai
Norėdami įvykdyti savo registracijos įsipareigojimus, turite atitikti REACH nustatytus minimalius standartinius informacijos reikalavimus. Šie reikalavimai priklauso nuo jūsų...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Rekomendacijos registruotojams
Klasifikavimas ir ženklinimas
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekomendacijos registruotojams – bendra informacija – pagrindinis tekstas Rekomendacijos registruotojams – bendra informacija – pagrindinis tekstas Bendrosios rekomendacijos
Nuolat atnaujinkite savo registraciją ir imkitės veiksmų, siekdami rodyti iniciatyvą dėl savo registracijos duomenų atnaujinimo, laikydamiesi šių bendrųjų rekomendacijų. ...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekomendacijos – cheminės medžiagos identifikavimas Rekomendacijos – cheminės medžiagos identifikavimas Medžiagos identifikavimas
Įmonės turi aiškiai identifikuoti savo gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas. Tai leidžia įmonėms registruoti tą pačią medžiagą kartu, vadovaujantis REACH reglamente...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekomendacijos – registracija Rekomendacijos – registracija Registracija
Jei jūsų įmonės gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų kiekis sudaro daugiau nei vieną toną per metus, jūs esate atsakingas už registracijos dokumentacijos sudarymą ir...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekomendacijos – poveikis ir rizika – grupės Rekomendacijos – poveikis ir rizika – grupės Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas
Turite atlikti cheminių medžiagų, kurių registruojamas metinis kiekis tonomis yra daugiau nei dešimt tonų, poveikio vertinimą ir parengti rizikos apibūdinimą, jeigu jos...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekomendacijos – dokumentacijos vertinimas – grupės Rekomendacijos – dokumentacijos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su dokumentacijos vertinimu
Vertindama dokumentaciją, ECHA patikrina, ar registracijos metu pateikta informacija atitinka REACH reikalavimus, keliamus jūsų cheminei medžiagai ir kiekio tonomis lygiui. Jei...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekomendacijos – klasifikavimas ir ženklinimas Rekomendacijos – klasifikavimas ir ženklinimas Klasifikavimas ir ženklinimas
Klasifikavimas ir ženklinimas yra pradinis pranešimo apie keliamą pavojų etapas ir svarbi priemonė užtikrinant, kad žmonių sveikata ir aplinka būtų apsaugoti nuo kenksmingų...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekomendacijos – pritaikymo grupės Rekomendacijos – pritaikymo grupės Pritaikymai
Standartinio informacijai keliamo reikalavimo pritaikymas reiškia, kad užuot atlikę testą, pateikiate pagrindimą. Jūsų pagrindimas turi būti pateiktas vadovaujantis bendrosiomis...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su cheminės medžiagos vertinimu
Cheminės medžiagos vertinimą atlieka ES valstybės narės. Jo tikslas – išaiškinti galimą riziką, susijusią su saugiu cheminės medžiagos naudojimu. Vertinančioji kompetentinga...
Similar Results Similar Results
22/02/21
lll priedo pakeitimai lll priedo pakeitimai lll priedo pakeitimai
Atkreipkite dėmesį, kad III priedas buvo iš dalies pakeistas Reglamentu 2018/1881, iš dalies keičiančiu nuostatas nanomedžiagų atveju (2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos...
Similar Results Similar Results
08/02/21
Registruotos cheminės medžiagos. Naujausia informacija Registruotos cheminės medžiagos. Naujausia informacija Užregistruotos cheminės medžiagos
Duomenys gauti iš registracijos dokumentacijų, pateiktų ECHA iki datos, kuri nurodyta kaip naujausios informacijos pateikimo data. Informacija apie bendrą kiekio tonomis lygį...
Similar Results Similar Results
08/12/20
Kokią informaciją privalote pateikti Kokią informaciją privalote pateikti Kokią informaciją turite pateikti?
Jei esate cheminės medžiagos registruotojas, visą reikalaujamą informaciją turite pateikti registracijos dokumentacijoje, kurią sudaro dvi pagrindinės dalys: techninė...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registracijos dokumentacijos pateikimas Registracijos dokumentacijos pateikimas 6. Jūsų registracijos dokumentacijos pateikimas
Jei savo registracijos dokumentaciją parengėte IUCLID formatu, ją Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) turite pateikti per REACH-IT sistemą. REACH-IT sistema – tai...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jūsų duomenų rinkimo strategija Jūsų duomenų rinkimo strategija Jūsų duomenų rinkimo strategija
Prieš cheminės medžiagos įregistravimą yra keturi duomenų rinkimo proceso etapai. Su kitais tos pačios cheminės medžiagos registruotojais susitarkite, kaip pasiskirstysite...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Paprastai sutartis sudaroma dėl viso bandymų rinkinio. Tokios sutarties privalumas yra tas, kad bandymus ekspertai atlieka per protingą terminą ir laikydamiesi būtinų kokybės...
Similar Results Similar Results
10/06/20
<i>In vitro</i> metodai pagrindinis In vitro metodai pagrindinis In vitro metodai
In vitro („mėgintuvėlyje“) atliktas bandymas reiškia, kad jis atliekamas ne pačiame gyvame organizme ir paprastai atliekamas naudojant izoliuotus audinius, organus arba...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Įvadas: Kaip atnaujinti dokumentaciją Įvadas: Kaip atnaujinti dokumentaciją 7. Kaip pasiruošti atnaujinti dokumentacijas
Registracijos dokumentacijoje turi būti naujausi duomenys apie tai, kaip jūsų cheminę medžiagą galima saugiai naudoti gamybos vietose ir kaip ją saugiai gali naudoti naudotojai...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ar aš pasieksiu vienos tonos per metus ribą? Ar aš pasieksiu vienos tonos per metus ribą? Ar aš pasieksiu ribinį vienos tonos cheminės medžiagos kiekį?
Jeigu cheminės medžiagos per metus pagaminate ar importuojate mažiau negu vieną toną, jos registruoti neprivalote. Jeigu pasiekiate minėtą ribą ar ją viršijate, atsižvelgiant į...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Informacijai keliami reikalavimai. 10–100 tonų. Pagrindinis Informacijai keliami reikalavimai. 10–100 tonų. Pagrindinis Informacijai keliami reikalavimai: 10–100 tonų per metus
Norėdami įregistruoti cheminę medžiagą, kurios kiekis tonomis yra 10–100 tonų, turite pateikti REACH reglamento VII ir VIII priedų 1 stulpelyje nurodytą informaciją, kuri apima...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Informacijai keliami reikalavimai. 1–10 tonų. Pagrindinis Informacijai keliami reikalavimai. 1–10 tonų. Pagrindinis Informacijai keliami reikalavimai: 1–10 tonų per metus
Norėdami įregistruoti cheminę medžiagą, kurios kiekis tonomis yra 1–10 tonų, turite pateikti REACH reglamento VII priedo 1 stulpelyje nurodytą informaciją, įskaitant tam tikrus...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojant IUCLID debesiją Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojant IUCLID debesiją Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojantis IUCLID debesijos paslauga
Jeigu esate atsakingas tik už keletą cheminių medžiagų, galite pasinaudoti IUCLID debesija, kad sukurtumėte IUCLID formato dokumentacijas. Kad galėtumėte pasinaudoti paslauga,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kaip išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais. Pagrindinis 1 Kaip išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais. Pagrindinis 1 Kaip išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais
Pagal REACH reglamentą bandymus su stuburiniais gyvūnais (pvz., žiurkėmis, kitais žinduoliais arba žuvimis) galima naudoti tik kaip kraštutinę priemonę siekiant įvykdyti su...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nuo dokumentacijos pateikimo iki sprendimo priėmimo Nuo dokumentacijos pateikimo iki sprendimo priėmimo Nuo pateikimo iki sprendimo priėmimo
Jūsų pateikta dokumentacija bus nagrinėjama atliekant toliau išvardytus žingsnius. 1. Veiklos taisyklių patikra Atliekant veiklos taisyklių patikrą įsitikinama, ar ECHA gali...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Bendros registracijos dalyvių paieška Bendros registracijos dalyvių paieška 2. Bendro registravimo narių paieška
Jums teks dalytis duomenimis ir savo cheminę medžiagą registruoti kartu su kitomis įmonėmis. Kitaip tariant, jūs privalote: REACH-IT sistemoje pateikti užklausą ECHA ir...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Standartinių informacijai keliamų reikalavimų pritaikymas Standartinių informacijai keliamų reikalavimų pritaikymas Standartinių informacijai keliamų reikalavimų pritaikymas
„Pritaikymo“ naudojimas reiškia, kad yra galimybė neatlikti bandymo, pagrįsto tam tikromis bendrosiomis taisyklėmis arba konkrečiomis taisyklėmis, kurios taikomos tik vienam...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Informacijos apie naudojimo būdus rinkimas. Pagrindinė informacija Informacijos apie naudojimo būdus rinkimas. Pagrindinė informacija Informacijos apie naudojimo būdus rinkimas
Savo registracijos dokumentacijoje taip pat turite pranešti / pateikti informaciją apie tai, kaip jūsų cheminė medžiaga naudojama jūsų tiekimo grandinėje. Kad gautumėte tokią...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registracijos dokumentacijos rengimas Registracijos dokumentacijos rengimas 5. Registracijos dokumentacijos parengimas
Surinkę visą informaciją apie savo cheminę medžiagą, kurią būtina turėti siekiant įvykdyti REACH reglamente nustatytus reikalavimus, šiuos duomenis privalote pateikti...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kokios informacijos jums reikia? Tekstas viršuje Kokios informacijos jums reikia? Tekstas viršuje 4. Jums reikalinga informacija
Minimalūs duomenų reikalavimai, kurių privalote laikytis registruodami savo cheminę medžiagą, nurodyti REACH reglamento VI–X prieduose. Teisiniai reikalavimai (standartiniai...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Į kokius savo veiklos aspektus turite atkreipti dėmesį Į kokius savo veiklos aspektus turite atkreipti dėmesį Kokius su jūsų veikla susijusius klausimus turite apsvarstyti?
Norėdami registracijos dokumentacijoje įrodyti, kad jūsų cheminė medžiaga yra naudojama saugiai, turite sugaišti daug laiko, skirti nemažai lėšų ir pasitelkti ekspertų nuomones....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama? Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama? Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama?
Nustatę savo cheminės medžiagos tapatybę, turite išsiaiškinti, ar savo cheminę medžiagą privalote registruoti, ar jai taikoma registravimo išimtis. ECHA svetainėje galite...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ar turiu atlikti registraciją? Ar turiu atlikti registraciją? Ar aš turiu atlikti registraciją?
Turite išsiaiškinti, ar cheminę medžiagą privalote registruoti jūs ar kitas subjektas jūsų tiekimo grandinėje. 1. Kokia jūsų, kaip registruotojo, tapatybė? Registraciją...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Pagalba atliekant registraciją Pagalba atliekant registraciją Registracijos etapai
Registracija – tai būdas parodyti, kad jūsų cheminė medžiaga tiekimo grandinėje tvarkoma saugiai ir užtikrinama, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Šią informaciją...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Cheminės medžiagos registracija Cheminės medžiagos registracija Registracija
Įmonės privalo rinkti informaciją apie savo gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų savybes ir jų naudojimo būdus, jeigu jų kiekis per metus viršija vieną toną. Įmonės taip...
Similar Results Similar Results
03/06/20
REACH reglamento paaiškinimas REACH reglamento paaiškinimas REACH paaiškinimas
REACH reglamentas – tai Europos Sąjungos reglamentas, kuris buvo priimtas siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo rizikos, kurią gali sukelti cheminės medžiagos, ir...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Kas yra IUCLID? Kas yra IUCLID? Kas yra IUCLID?
IUCLID yra programinė įranga, skirta duomenims apie būdingas ir pavojingas cheminių medžiagų savybes rinkti, saugoti ir laikyti ir jais keistis. ECHA šią programinę įrangą kuria...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Dirbkite kartu su kitais bendros registracijos dalyviais Dirbkite kartu su kitais bendros registracijos dalyviais 3. Bendradarbiaukite su kitais registravimo dalyviais
Jei esate potencialus registruotojas, galite susidurti su dviem situacijomis. Jei dar nepateikti jokie cheminės medžiagos registracijos dokumentai, turite susitarti su kitais...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją – praktiniai pavyzdžiai Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją – praktiniai pavyzdžiai Praktiniai pavyzdžiai – REACH registracija
Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją How to protect your confidential business information [PDF] Šiuose mokomuosiuose vaizdo klipuose aptariami įvairūs...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Jums nustatyti registracijos įpareigojimai Jums nustatyti registracijos įpareigojimai 1. Jums nustatyti registracijos įpareigojimai
Jūsų privalėjimas registruoti savo cheminę medžiagą ar jūsų atleidimas nuo šios prievolės nustatomas atsižvelgiant į tris veiksnius. Kiekvieną iš šių trijų veiksnių turėtumėte...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Registracijos procedūra Registracijos procedūra Registracijos procedūra
Cheminių medžiagų, kurių per metus pagaminama arba importuojama daugiau nei viena tona, gamintojai ir importuotojai privalo surinkti informaciją apie šių cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
22/01/20
REACH 2018. Nuolat atnaujinkite savo registracijos dokumentus REACH 2018. Nuolat atnaujinkite savo registracijos dokumentus Nuolat atnaujinkite savo registraciją
Registracijos dokumentacijoje turi atsispindėti naujausia informacija apie tai, kaip saugiai naudoti medžiagą. Todėl šią dokumentaciją turite reguliariai peržiūrėti ir...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Nuolat atnaujinkite savo registraciją
Similar Results Similar Results
06/11/18
1. Išsiaiškinkite viską apie savo paskyrą 2. Raskite kitus registravimo dalyvius 3. Bendradarbiaukite su kitais registravimo dalyviais 4. Įvertinkite pavojingumą ir riziką 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Raskite kitus registravimo dalyvius
Įpareigojimas veikti kartu su jūsų bendro registravimo nariais Visi tos pačios cheminės medžiagos bendro registravimo nariai yra bendradarbiavimo grupės, vadinamojo...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Pagal REACH reglamento nuostatas neprivaloma registruoti cheminių medžiagų, jeigu jų kiekis per metus mažesnis kaip viena tona. Siekiant toliau skatinti naujoves, cheminėms...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus (2,068.3k)
Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Versija 2.1 – 2017 m. gegužės mėn. 1 G A I R...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Patarimai MVĮ 1. Nurodykite, kodėl jums reikia konsultanto Ar jums reikia patarimų registracijos proceso klausimais ar ieškote žmogaus, kuris už jus atliktų darbą? Ar jums...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Jūsų cheminės medžiagos preliminarus registravimas Jūsų cheminės medžiagos preliminarus registravimas Jūsų cheminės medžiagos preliminarus registravimas
Jūsų cheminės medžiagos preliminarus registravimas Norėdami pasinaudoti pratęstu registracijos terminu, Europos cheminių medžiagų agentūrai galite pateikti vėlyvos...
Similar Results Similar Results
11/04/18

Categories Display