Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Mitä tietoja rekisteröijän on annettava? Mitä tietoja rekisteröijän on annettava? Tiedot, jotka sinun on annettava
Aineen rekisteröijän on kerättävä kaikki vaadittavat tiedot rekisteröintiaineistoon, jonka kaksi keskeistä osaa ovat tekninen aineisto, joka vaaditaan aina kaikista aineista,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Rekisteröintiaineiston toimittaminen Rekisteröintiaineiston toimittaminen 6. Rekisteröintiaineiston toimittaminen
Jos olet laatinut rekisteröintiaineistosi IUCLID-järjestelmässä, se on toimitettava kemikaalivirastolle REACH-IT-portaalin välityksellä. REACH-IT on keskitetty tietojärjestelmä,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tietojen keräämisen strategia, pääsivu Tietojen keräämisen strategia, pääsivu Tietojen keräysstrategia
Tietojen keräämisprosessissa on neljä vaihetta, ennen kuin aine voidaan rekisteröidä. Sovi muiden rekisteröijien kanssa töiden jakamisesta tai siitä, ulkoistetaanko työt tai osa...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ennen testausta huomioon otettavat käytännön seikat, pääsivu Ennen testausta huomioon otettavat käytännön seikat, pääsivu Ennen testausta huomioon otettavat käytännön seikatt
Testit tilataan yleensä pakettina. Tästä on se etu, että asiantuntijat tekevät testit nopeasti ja vaadittujen laatustandardien ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti....
Similar Results Similar Results
10/06/20
In vitro -menetelmät, pääsivu In vitro -menetelmät, pääsivu In vitro -menetelmät
Testi, joka tehdään in vitro (”pullossa”), tarkoittaa sitä, että se tehdään elävän organismin ulkopuolella. Testissä käytetään yleensä eristettyjä kudoksia, elimiä tai soluja....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Johdanto: Miten valmistautua aineistojen päivitykseen? Johdanto: Miten valmistautua aineistojen päivitykseen? 7. Valmistautuminen asiakirja-aineistojen päivityksiin
Rekisteröintiaineiston täytyy vastata nykyistä tietämystä siitä, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti tuotantopaikoilla ja koko toimitusketjussa. Tämä tarkoittaa sitä,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Täyttyykö tonni vuodessa -raja yrityksessäni? Täyttyykö tonni vuodessa -raja yrityksessäni? Täyttyykö tonni vuodessa -raja?
Jos yritys valmistaa tai maahantuo ainetta vähemmän kuin yhden tonnin vuodessa, sen ei tarvitse rekisteröidä ainetta. Kun tämä raja täyttyy tai ylittyy, rekisteröintiin...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tietovaatimukset – 10–100 tonnia – pääsivu Tietovaatimukset – 10–100 tonnia – pääsivu Tietovaatimukset: 10−100 tonnia vuodessa
Jos rekisteröitävän aineen tonnimäärä on 10–100 tonnia, siitä on annettava tiedot, jotka on määritetty REACH-asetuksen liitteissä VII–VIII olevassa sarakkeessa 1. Niitä ovat...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tietovaatimukset – 1–10 tonnia – pääsivu Tietovaatimukset – 1–10 tonnia – pääsivu Tietovaatimukset: 1−10 tonnia vuodessa
Kun rekisteröitävän aineen tonnimäärä on 1–10 tonnia, siitä on annettava REACH-asetuksen liitteessä VII olevassa sarakkeessa 1 määritetyt tiedot, joita ovat esimerkiksi tietyt...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Rekisteröintiaineiston luominen IUCLID Cloudissa Rekisteröintiaineiston luominen IUCLID Cloudissa Rekisteröintiaineiston luominen IUCLIDin pilvisovelluksella
Jos hallinnoitavia aineita on vain muutama, voit hyödyntää IUCLID Cloudia, kun luot aineistoja IUCLID-tiedostomuodossa. Palvelun käyttämiseen tarvitset kemikaaliviraston...
Similar Results Similar Results
10/06/20
tarpeettomien eläinkokeiden välttäminen, pääsivu 1 tarpeettomien eläinkokeiden välttäminen, pääsivu 1 Tarpeettomien eläinkokeiden välttäminen
REACH-asetuksen mukaan selkärankaisilla eläimillä (esimerkiksi rotilla, muilla nisäkkäillä tai kaloilla) tehtäviin testeihin voidaan ryhtyä vasta viimeisenä keinona...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Aineiston toimittamisesta päätöksen saamiseen Aineiston toimittamisesta päätöksen saamiseen Toimittamisesta päätökseen
Toimittamisen jälkeen aineisto käy läpi seuraavat vaiheet: 1. Perusedellytysten tarkastus Perusedellytysten tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että kemikaalivirasto voi...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Yhteisrekisteröinnin muiden rekisteröijien löytäminen Yhteisrekisteröinnin muiden rekisteröijien löytäminen 2. Näin löydät yhteisrekisteröinnin muut rekisteröijät
Rekisteröinnin hakijan on osallistuttava tietojen yhteiskäyttöön ja rekisteröitävä aine yhdessä muiden yritysten kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Mukautukset vakiotietovaatimuksiin Mukautukset vakiotietovaatimuksiin Vakiotietovaatimusten mukautukset
”Mukautuksen” hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että on mahdollista olla tekemättä testiä tiettyjen sellaisten yleisten sääntöjen tai erityissääntöjen nojalla, joita sovelletaan...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Käyttöä koskevien tietojen kerääminen, pääsivu Käyttöä koskevien tietojen kerääminen, pääsivu Käyttöjä koskevien tietojen kerääminen
Rekisteröintiaineistossa on ilmoitettava / annettava tietoa siitä, miten ainetta käytetään toimitusketjussa. Nämä tiedot voidaan kerätä monista lähteistä, joita voivat olla...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Rekisteröintiaineiston luominen Rekisteröintiaineiston luominen 5. Rekisteröintiaineiston luominen
Kun aineesta on kerätty kaikki REACH-vaatimusten täyttämiseen tarvittavat tiedot, ne on kirjattava rekisteröintiaineistoon. Tiedosto, joka toimitetaan kemikaalivirastolle aineen...
Similar Results Similar Results
10/06/20
mitä tietoa tarvitaan yläteksti mitä tietoa tarvitaan yläteksti 4. Tarvitsemasi tiedot
Aineiden rekisteröinnissä sovellettavat vähimmäistietovaatimukset on määritetty REACH-asetuksen liitteissä VI–X. Oikeudelliset vaatimukset (vakiotietovaatimukset) ovat...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Aineen turvallisen käytön osoittaminen rekisteröintiaineistossa vaatii paljon aikaa, rahaa ja asiantuntemusta. Yrityksen täytyy käydä vuoropuhelua ja tehdä sopimusperusteisia...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Täytyykö aine rekisteröidä? Täytyykö aine rekisteröidä? Täytyykö aineeni rekisteröidä?
Kun aine on yksilöity, yrityksen tulee selvittää, täytyykö aine rekisteröidä vai onko se vapautettu rekisteröinnistä. Kemikaaliviraston verkkosivustolta voit tarkistaa, onko...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kenen velvollisuus rekisteröinti on? Kenen velvollisuus rekisteröinti on? Täytyykö minun rekisteröidä aine?
Yrityksen on selvitettävä, onko aineen rekisteröinti yrityksen vastuulla vai kuuluuko se jollekin toiselle taholle toimitusketjussasi. 1. Kuka voi rekisteröidä aineen? Aineen...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tuki – rekisteröinti Tuki – rekisteröinti Rekisteröinnin vaiheet
Rekisteröinnillä yrityksesi osoittaa, että sen myymää tai käyttämää kemikaalia käsitellään turvallisesti koko toimitusketjussa. Näin varmistetaan ihmisten terveyden ja...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Aineiden rekisteröinti Aineiden rekisteröinti Rekisteröinti
Yritykset ovat velvollisia keräämään tietoja sellaisten aineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita ne valmistavat tai tuovat maahan yli yhden tonnin vuodessa. Niiden on...
Similar Results Similar Results
03/06/20
REACH-asetus tutuksi REACH-asetus tutuksi REACH-asetus tutuksi
REACH-asetus on Euroopan unionin säädös. Sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä ja tehostaa EU:n...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Mikä on IUCLID? Mikä on IUCLID? Mikä on IUCLID?
IUCLID on ohjelma, joka on tarkoitettu kemiallisten aineiden sisäisiä ja vaarallisia ominaisuuksia koskevien tietojen keräämiseen, tallentamiseen, ylläpitämiseen ja...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Yhteistyö muiden rekisteröijien kanssa Yhteistyö muiden rekisteröijien kanssa 3. Organisoi toiminta muiden rekisteröijien kanssa
Mahdollisena rekisteröijänä voit kohdata kaksi tilannetta: Jos rekisteröintiä ei ole vielä toimitettu, sinun ja aineen muiden mahdollisten rekisteröijien on järjestäydyttävä ja...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Suositukset – tietovaatimukset Suositukset – tietovaatimukset Vakiotietovaatimukset
REACH-asetuksen mukaisilla vakiotietovaatimuksilla tarkoitetaan niitä vähimmäistietoja, jotka on toimitettava, jotta täyttäisit rekisteröintivelvollisuutesi, ja ne määräytyvät...
Similar Results Similar Results
26/02/20
Suositukset – aineen tunnistetiedot Suositukset – aineen tunnistetiedot Aineen tunnistaminen
REACH-asetus velvoittaa kaikki rekisteröijät antamaan riittävästi tietoa, jotta niiden aineet voidaan tunnistaa. Kustakin aineesta saa olla vain yksi rekisteröintiaineisto,...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Suositukset – riskinhallinta – paneelit Suositukset – riskinhallinta – paneelit Luokitus ja merkinnät
Luokitus ja merkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason sekä aineiden, seosten ja esineiden vapaan liikkuvuuden varmistamisessa. Luokitus...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Suositukset – aineen arv. – paneelit Suositukset – aineen arv. – paneelit Aineen arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Aineen arvioinnin tekevät EU:n jäsenvaltiot. Arvioinnin tavoitteena on selventää aineen turvalliseen käyttöön liittyviä huolenaiheita. Arvioiva toimivaltainen viranomainen voi...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Suositukset – aineiston arv. – paneelit Suositukset – aineiston arv. – paneelit Asiakirja-aineiston arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Jos ECHA katsoo, ettei rekisteröintiaineistosi täytä ainettasi koskevia tietovaatimuksia rekisteröidyn tonnimäärän osalta, se tekee asiasta päätöksen. Tämä päätös velvoittaa...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Suositukset – altistuminen ja riski – paneelit Suositukset – altistuminen ja riski – paneelit Altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta
Sinun täytyy tehdä altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta aineille, joita rekisteröidään yli kymmenen tonnia vuodessa, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi tai jos ne ovat...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Suositukset – mukautuspaneelit Suositukset – mukautuspaneelit Mukautukset
Vakiotietovaatimuksen mukautus tarkoittaa sitä, että testin tekemisen sijasta toimitetaan perustelu, joka pohjautuu joko yleisiin tai erityisiin sääntöihin. Yleiset säännöt on...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Suositukset – rekisteröinti Suositukset – rekisteröinti Rekisteröinti
Sinulla on velvollisuus kerätä tietoja sellaisten aineiden tonnimääristä, ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita valmistat tai tuot maahan yli yhden tonnin vuodessa. Toimitat...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Suosituksia rekisteröijille – yleinen – pääteksti Suosituksia rekisteröijille – yleinen – pääteksti Yleisiä suosituksia
Nämä ovat ECHAn keskeisiä viestejä korostavia yleisiä suosituksia, joiden avulla voit pitää rekisteröintitietosi kunnossa ja parantaa niitä oma-aloitteisesti. Päivitä tiedot...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Valmistele rekisteröinti IUCLID-aineistona – käytännön esimerkkejä Valmistele rekisteröinti IUCLID-aineistona – käytännön esimerkkejä Käytännön esimerkkejä – REACH-rekisteröinti
5. Valmistele rekisteröinti IUCLID-aineistona How to protect your confidential business information [PDF] Ohjevideoissa käsitellään eri näkökohtia, jotka koskevat...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Your registration obligations Your registration obligations 1. Rekisteröintivelvollisuutesi
Se, pitääkö sinun rekisteröidä aineesi vai ei, määräytyy kolmen kriteerin mukaan. Sinun tulee tarkastella kaikkia näitä kolmea kriteeriä jokaisen käsittelemäsi aineen osalta:...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Rekisteröintiprosessi Rekisteröintiprosessi Rekisteröintimenettely
Valmistajien ja maahantuojien, jotka valmistavat tai maahantuovat aineita vähintään yhden tonnin vuodessa, on kerättävä kyseisistä aineista tietoja ja ilmoitettava ne...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Suositukset – johdanto Suositukset – johdanto Suosituksia rekisteröijille
Kaikkia REACH-asetuksen mukaisia rekisteröijiä kehotetaan päivittämään ja tarkistamaan tietojaan aktiivisesti ja parantamaan siten rekisteröintiaineistojensa laatua. Seuraavat...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – rekisteröinnin pitäminen ajan tasalla REACH 2018 – rekisteröinnin pitäminen ajan tasalla Pidä rekisteröintisi ajan tasalla
Rekisteröintiaineistossa on oltava ehdottoman ajantasaista tietoa siitä, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti. Aineistoa on sen vuoksi tarkasteltava säännöllisesti...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Pidä rekisteröintisi ajan tasalla
Similar Results Similar Results
06/11/18
Asiakirja-aineiston parantaminen – Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline – johdanto Asiakirja-aineiston parantaminen – Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline – johdanto Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline
Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline on työkalu, jonka avulla rekisteröijät voivat tarkistaa, onko IUCLIDin ainetiedoissa ja aineistoissa yleisiä puutteita tai...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Arvioi vaarat ja riskit
1. Ota selvää velvollisuuksistasi 2. Etsi muut rekisteröijät 3. Organisoi toiminta muiden rekisteröijien kanssa 4. Arvioi vaarat ja riskit 5. Valmistele rekisteröinti...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Etsi muut rekisteröijät
Velvollisuus työskennellä yhdessä yhteisrekisteröinnin muiden rekisteröijien kanssa Kaikki saman aineen rekisteröijät ovat osa yhteistyöryhmää, jota kutsutaan...
Similar Results Similar Results
10/08/18
REACH-asetuksen mukaisesti alle yhden tonnin vuodessa valmistettavia tai tuotavia aineita ei tarvitse rekisteröidä. Innovoinnin lisäkannustukseksi aineet, joita käytetään...
Similar Results Similar Results
23/05/18
REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet (1,787.4k)
Aineiden yksilöiminen ja nimeäminen REACH- ja CLP-asetusten mukaan Versio 2.1 – toukokuu 2017 1 T O I M I N T A O H J E E T REACH- ja CLP-asetusten mukaista ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Vinkkejä pk-yrityksille 1. Määritä, miksi tarvitset konsultin Haluatko rekisteröintiprosessiin liittyvää neuvontaa vai haluatko konsultin tekevän varsinaisen työn puolestasi?...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet (406.8k)
T O I M I N T A O H J E E T Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) (311.7k)
T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
Välituotteita koskevat toimintaohjeet Välituotteita koskevat toimintaohjeet Välituotteita koskevat toimintaohjeet (1,746.4k)
Välituotteita koskevat toimintaohjeet Versio: 2.1 Lokakuu 2017 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämän asiakirjan tarkoitus on auttaa...
Similar Results Similar Results
13/10/17
REACH 2018 – laadi rekisteröintiaineisto REACH 2018 – laadi rekisteröintiaineisto Valmistele rekisteröintisi IUCLID-aineistona
Näin pääset alkuun Mitä tietoja joudut toimittamaan Luo rekisteröintiaineisto Mikä on IUCLID? Rekisteröintiaineiston luominen IUCLIDin pilvisovelluksella Kemikaaliviraston...
Similar Results Similar Results
03/10/17

Categories Display