Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Soovitused – nõutav teave Soovitused – nõutav teave Nõutav standardteave
REACH-määruse kohaselt on nõutavad standardandmed need, mida on vaja vähemalt registreerimiskohustuste täitmiseks, ja need sõltuvad otseselt sellest, kui palju te ainet toodate...
Similar Results Similar Results
26/02/20
Soovitused – ainete identifitseerimine Soovitused – ainete identifitseerimine Aine identifitseerimine
REACH-määrus nõuab, et kõik registreerijad esitavad oma ainete kohta piisavalt aineid identifitseerivat teavet. Iga aine kohta on ainult üks registreerimistoimik, seega peavad...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Soovitused – riskijuhtimine – paneelid Soovitused – riskijuhtimine – paneelid Klassifitseerimine ja märgistamine
Klassifitseerimine ja märgistus on äärmiselt tähtsad, et tagada tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine. Klassifitseerimine ja...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – ainete hindamine – paneelid Soovitused – ainete hindamine – paneelid Aine hindamise otsus
Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada aine ohutu kasutamisega seotud probleeme. Hindav pädev asutus võib nõuda standardsest...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Toimiku hindamise otsus
Kui ECHA leiab, et teie registreerimistoimik ei täida nõutava teabe nõudeid seoses kogusevahemikuga, milles aine registreerisite, teeb ta otsuse. Selle otsusega kohustatakse...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Kokkupuute hindamine ja riski iseloomustus
Kui aine, mis on registreeritud koguses üle 10 t/a, on klassifitseeritud ohtlikuks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) või väga püsivaks ja väga...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – kohandamine – paneelid Soovitused – kohandamine – paneelid Kohandused
Nõutava standardteabe kohandamine tähendab, et katsetamise asemel tuleb esitada üld- või erieeskirjade alusel põhjendus. Üldeeskirjad on eritletud REACH-määruse XI lisas ning...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Soovitused – registreerimine Soovitused – registreerimine Registreerimine
Vastutate teabe kogumise eest nende ainete koguse, omaduste ja kasutamise kohta, mida toodetakse või imporditakse koguses üle 1 t/a. Te esitate need andmed ECHA-le...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Üldsoovitused
Need üldsoovitused rõhutavad ECHA põhisõnumeid, kuidas saate hoida registreerimisandmed korras ja neid ennetavalt täiustada. Ajakohastage korrapäraselt Teie vastutate selle...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna – praktilised näited Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna – praktilised näited Praktilised näited – REACH-registreerimine
5. Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna How to protect your confidential business information [PDF] Nendes õppevideotes tuuakse välja tehnilise toimiku...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Kuidas esitada andmejagamisvaidluse avaldust Kuidas esitada andmejagamisvaidluse avaldust Vaidlused praktikas
Vaidlused võivad olla seotud andmete jagamise või ühisele esitamisele juurdepääsu või sageli mõlemaga. Kõigil juhtudel tagab ECHA, et kohaldatakse samu põhimõtteid ja menetlusi....
Similar Results Similar Results
23/01/20
Registreerimisprotsess Registreerimisprotsess Registreerimisprotsess
Isikud, kes toodavad või impordivad aineid vähemalt 1 tonn aastas, peavad koguma nende ainete omaduste teavet ja edastama selle registreerimistoimikus ECHA-le. Aine ECHA-s...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Soovitused – sissejuhatus Soovitused – sissejuhatus Soovitused registreerijatele
Kõigil REACH-registreerijatel soovitatakse ennetavalt ajakohastada ja üle vaadata oma teave, et parandada registreerimistoimikute kvaliteeti. Järgmised soovitused põhinevad...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – hoidke registreering ajakohane REACH 2018 – hoidke registreering ajakohane Hoidke oma registreeringut ajakohastatuna
Registreerimistoimik peab kajastama aine ohutu kasutamise kõige ajakohasemat teavet. Seega peate toimikut korrapäraselt kontrollima ja uue teabega ajakohastama. See on kõigi...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Hoidke oma registreeringut ajakohastatuna
Similar Results Similar Results
06/11/18
Intro: How to get organised for dossier updates Intro: How to get organised for dossier updates Kuidas korraldada toimiku ajakohastamist?
Registreerimistoimik peab kajastama praegusi teadmisi, kuidas kogu tarneahela ulatuses kasutada ainet ohutult tootmiskohtades ja tarbijakasutuses. See tähendab, et pärast...
Similar Results Similar Results
29/10/18
Kuidas parandada toimikut – toimikukvaliteedi abiline – sissejuhatus Kuidas parandada toimikut – toimikukvaliteedi abiline – sissejuhatus Toimikukvaliteedi abiline
Toimikukvaliteedi abiline aitab registreerijatel enne registreerimistoimiku või päringu ECHA-le saatmist kontrollida oma aine IUCLIDi aineandmestikku ja toimikut, et seal ei...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Hinnake ohtu ja riski
1. Tundke oma tooteportfelli 2. Leidke kaasregistreerijad 3. Korraldage tegevust kaasregistreerijatega 4. Hinnake ohtu ja riski 5. Koostage oma registreering IUCLID-toimikuna...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Leidke kaasregistreerijad
Kohustus kaasregistreerijatega koostööd teha Kõik sama aine kaasregistreerijad kuuluvad koostöörühma ehk aineteabe vahetuse foorumisse (SIEF). Neil tuleb jagada aine...
Similar Results Similar Results
10/08/18
REACH-määruse kohaselt ei ole tarvis registreerida aineid, mida käideldakse koguses alla 1 tonni aastas. Uuenduslikkuse edendamiseks on autoriseerimisest ja piirangutest...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend (1,731.9k)
J U H E N D I D Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Mai 2017 Versioon 2.1 2 Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Nõuanded VKEdele 1. Sõnastage, miks vajate konsultanti Kas soovite nõuandeid registreerimisprotsessi kohta või soovite, et keegi registreeriks teie eest? Või kas vajate abi...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend (374.8k)
J U H E N D Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Versioon 2.1 Oktoober 2017 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) (402.6k)
L Ü H I ÜL E V A A D E Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Dokumendi eesmärk on lihtsas...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 – valmistuge registreerimiseks – paneelid REACH 2018 – valmistuge registreerimiseks – paneelid Koostage oma registreering IUCLIDi toimikuna
Millest alustada? Mis teavet tuleb esitada Registreerimistoimiku koostamine Mis on IUCLID? Kuidas koostada registreerimistoimik IUCLIDi pilveversioonis ECHA pilveteenused...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Registreerimistoimiku loomine
Kuidas koostada registreerimistoimik VKEde IUCLIDi pilveversioonis
Similar Results Similar Results
18/09/17
Mis teave tuleb esitada? Mis teave tuleb esitada? Mis teavet tuleb esitada?
Aine registreerija peab koguma kogu vajaliku teabe registreerimistoimikusse, mis koosneb kahest põhiosast: Tehniline toimik tuleb esitada kõigi registreerimiskohustusega ainete...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Liikmesriigid
Liikmesriigid Euroopa ühingud
Similar Results Similar Results
14/09/17
Lühiülevaade: registreerimisandmed ja toimikute käsitlemine Lühiülevaade: registreerimisandmed ja toimikute käsitlemine Lühiülevaade: registreerimisandmed ja toimikute käsitlemine (379.8k)
L Ü H I Ü L E V A A D E Registreerimine Käesoleva dokumendi eesmärk on lihtsas keeles selgitada registreerimiskohustust ja selles esitatakse juhendi täisversiooni ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Kuidas kontrollida, kas kohalduvad vähendatud andmenõuded Järgmised etapid aitavad kontrollida, kas teie aine registreerimiseks on vaja esitada ainult füüsikalis-keemiliste...
Similar Results Similar Results
28/08/17
PPORD - Link PPORD - Link PPORD-tegevus
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Tundke oma tooteportfelli
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registreerimine
Seotud lingid REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Andmete jagamise juhend Versioon 3.1– jaanuar 2017 1 J U H E N D Andmete jagamise juhend Versioon 3.1 Jaanuar 2017 2 Andmete jagamise juhend ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Segude jaoks alternatiivse keemilise nimetuse taotlemine
Võite esitada ECHA-le taotluse CLP-määruse kohaselt klassifitseeritavates, märgistatavates ja pakendatavates segudes kasutatava aine alternatiivse keemilise nimetuse...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (101.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Soome | echa.europa.eu Tüüpilised kuluelemendid andmete jagamisel ECHA-17-B-05-ET Andmete jagamisel tehtava koostöö peamine...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Ühinege olemasoleva aineteabe vahetuse foorumiga (SIEF) – küsimused ja vastused Ühinege olemasoleva aineteabe vahetuse foorumiga (SIEF) – küsimused ja vastused Valmistuge ühinemima olemasoleva aineteabe vahetuse foorumiga (SIEF)
Küsimused ja vastused Kontrollige, kas aine on registreeritud Kuidas teada saada, kas minu aine on registreeritud ja kes selle registreeris? REACH-IT-i sisselogimine Mis on...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Ülevaade: eelregistreerijate ja päringu esitajate vaidlusmenetluse võrdlus Ülevaade: eelregistreerijate ja päringu esitajate vaidlusmenetluse võrdlus Ülevaade: eelregistreerijate ja päringu esitajate vaidlusmenetluse võrdlus
Menetlus on veidi erinev sõltuvalt sellest, kas aine tuleb eelregistreerida või esitada selle kohta päring. Kui teie aine tuleb eelregistreerida, toimub menetlus vastavalt...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH-määrusega nõutav teave oleneb aine kogusevahemikust ja kasutusaladest. Kui teil nõutud andmeid ei ole, saate pidada läbirääkimisi, et saada juurdepääs üksikuuringutele või...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Korraldage tegevust oma kaasregistreerijatega – SIEFi haldamine ja andmete jagamine 1 2 Esitluse eesmärk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostas käesoleva esitluse...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Leidke kaasregistreerijad ja valmistage ette ühine registreerimine 1 2 Esitluse eesmärk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostas käesoleva esitluse koos märkustega...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Tundke oma tooteportfelli ja alustage kohe ettevalmistusi 1 2 Esitluse eesmärk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostas käesoleva esitluse koos märkustega selleks, et...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Esitage oma registreerimistoimik 2 Esitluse eesmärk Esitluse ja selle märkused on koostanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et aidata teil ette valmistada esitlust...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna 1 2 Esitluse eesmärk Esitluse ja selle märkused on koostanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et aidata teil ette...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Hinnake kemikaalidega seotud ohtu ja riski 1 2 Esitluse eesmärk Esitluse ja selle märkused on koostanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et aidata teil ette valmistada...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Väikestes kogustes aineid käsitleva teabe kogumise etapid 1 (13) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | tel +358 968 6180 | faks...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kulude jagamine erinevaid andmeid vajavate kaasregistreerijate vahel 1 (5) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | tel +358 968...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Üksikuuringu kulude jagamine 1 (4) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | tel +358 968 6180 | faks +358 968 618 210 | echa.europa.eu ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kuidas identifitseerida stabiliseerivat lahustit sisaldavat ainet 1 (3) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kuidas identifitseerida isomeeride segust koosnevat ainet 1 (2) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display