Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Priporočilo za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo Priporočilo za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo Priporočilo za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo
Agencija ECHA redno ocenjuje snovi, ki so na seznamu kandidatnih snovi, da bi določila, katere naj bodo prednostno vključene na seznam za avtorizacijo. Določitev prednosti...
Similar Results Similar Results
02/06/20
Namen postopka za avtorizacijo je zagotoviti, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo...
Similar Results Similar Results
31/03/20
ECHA is required to submit to the European Commission recommendations of substances that should be subject to authorisation. To this end, ECHA prioritises the substances from...
Similar Results Similar Results
03/03/20
Priporočila iz Priloge XIV Priporočila iz Priloge XIV Prejšnja priporočila
Uredba REACH zahteva, da agencija ECHA s seznama kandidatnih snovi priporoči prednostne snovi, ki naj se vključijo v Prilogo XIV uredbe REACH (seznam snovi za avtorizacijo) in...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display