Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Cieľom postupu autorizácie je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú k...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Odporúčanie na zaradenie do autorizačného zoznamu Odporúčanie na zaradenie do autorizačného zoznamu Odporúčanie na zaradenie do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii
Agentúra ECHA pravidelne posudzuje látky zo zoznamu kandidátskych látok s cieľom určiť, ktoré látky by sa mali zaradiť do autorizačného zoznamu. Prioritizácia je založená na...
Similar Results Similar Results
04/03/20
Odporúčania podľa prílohy XIV Odporúčania podľa prílohy XIV Predchádzajúce odporúčania
V nariadení REACH sa požaduje, aby zo zoznamu kandidátskych látok agentúra ECHA odporučila prioritné látky, ktoré sa majú zaradiť do prílohy XIV k nariadeniu REACH (tzv....
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 3 results.

Categories Display