Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство Препоръка за включване в списъка на разрешенията Заявления за разрешаване
Similar Results Similar Results
11/06/19
Целта на процедурата за разрешаване е веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), постепенно да се заменят с по-малко опасни вещества или технологии, в случай че са...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Препоръка за включване в списъка на разрешенията Препоръка за включване в списъка на разрешенията Препоръка за включване в списъка за разрешаване
ECHA редовно прави оценка на веществата от списъка на кандидатите, за да определи кои трябва най-спешно да бъдат включени в списъка на разрешенията. Подреждането по приоритет...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Препоръки за приложение XIV Препоръки за приложение XIV Предходни препоръки
Съгласно регламента REACH от ECHA се изисква да идентифицира приоритетни вещества от „Списъка с кандидат-веществата“, които да бъдат включени в Приложение XIV на регламента...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display