Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINSKA | ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-SL Vložitev predlogov za opustitev prek sistema ePIC Uredba o postopku soglasja...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC – Obvestila o izvozu PIC – Obvestila o izvozu
Izvoz vseh kemikalij, zmesi ali izdelkov, ki vsebujejo eno ali več kemikalij, za katere veljajo zahteve iz uredbe PIC, je treba sporočiti vnaprej. Omogočeno je iskanje obvestil...
Similar Results Similar Results
26/01/18
Priročniki za sistem ePIC – uvodno besedilo Priročniki za sistem ePIC – uvodno besedilo Priročniki o ePIC
Namen priročnikov za sistem ePIC je industriji in pristojnim organom pomagati, da se znajdejo v IT-sistemu, in jim pomagati pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v skladu z...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC – Kemikalije, za katere veljajo zahteve iz uredbe PIC PIC – Kemikalije, za katere veljajo zahteve iz uredbe PIC Kemikalije, za katere veljajo zahteve iz uredbe PIC
V ta razdelek o kemikalijah, za katere veljajo zahteve uredbe PIC, so vključene vse kemikalije, ki so navedene v ustreznih prilogah k tej uredbi. Za kemikalije, ki so navedene v...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Poročanje o izmenjavi informacij Poročanje o izmenjavi informacij Poročanje o izmenjavi informacij
V skladu z uredbo PIC morajo agencija ECHA, Evropska komisija in imenovani nacionalni organi v državah članicah organom v državah nečlanicah EU zagotoviti informacije o...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Vsebina okrožnic PIC Vsebina okrožnic PIC Okrožnica PIC
Okrožnica PIC je poročilo, ki ga dvakrat na leto objavi sekretariat Rotterdamske konvencije. To je ključen dokument za izvajanje postopka soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Letno poročanje o uvozu in izvozu kemikalij na podlagi soglasja po predhodnem obveščanju Letno poročanje o uvozu in izvozu kemikalij na podlagi soglasja po predhodnem obveščanju Letno poročanje o uvozu in izvozu kemikalij na podlagi soglasja po predhodnem obveščanju
Uvozniki in izvozniki kemikalij PIC morajo v prvem četrtletju vsakega leta svoje imenovane nacionalne organe obvestiti o natančnih količinah kemikalije (v obliki snovi ali kot...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Informativni bilten o opustitvi zahteve po izrecnem soglasju Informativni bilten o opustitvi zahteve po izrecnem soglasju
Informativni bilten o opustitvi zahteve po izrecnem soglasju je kratka predstavitev za izvoznike o tem, kaj je opustitev, kakšne zahteve so povezane z njo in kako jo predlagati....
Similar Results Similar Results
29/11/16
Priročnik ePIC za uporabnike iz industrije Priročnik ePIC za uporabnike iz industrije Priročnik ePIC za uporabnike iz industrije (2,948.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9686180 | Faks +358 968618210 | echa.europa.eu Priročnik ePIC za uporabnike iz industrije ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
Priročnik za uporabnike ePIC (carinski organi) 1 (4) September 2015 Javni dokument Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska| Tel. +358...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (uredba PIC, Uredba (EU) 649/2012) ureja uvoz in izvoz določenih nevarnih kemikalij ter nalaga obveznosti podjetjem, ki želijo te...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Zahteva po izrecnem soglasju
Poleg obvezne prijave je pri izvozu kemikalij, vključenih v dela 2 in 3 Priloge I k uredbi o soglasju po predhodnem obveščanju, treba pridobiti tudi veljavno izrecno soglasje...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Postopek obveščanja o izvozu
Izvozniki, ki imajo sedež v državi članici EU, morajo prijaviti nameravan izvoz določenih kemikalij v državo, ki ni članica EU. To velja za kemikalije, navedene v Prilogi I k...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Uredba PIC se uporablja za seznam vpisanih kemikalij (posameznih kemikalij ali skupin kemikalij), ki so vključene v Prilogo I, za zmesi z vsebnostjo takšnih kemikalij v...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display