Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FÍNSKO| ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-SK Predkladanie návrhov na oslobodenie od povinnosti prostredníctvom aplikácie...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC – oznámenia o vývoze PIC – oznámenia o vývoze
Vývoz všetkých chemických látok, zmesí alebo výrobkov obsahujúcich jednu alebo viacero chemických látok podliehajúcich nariadeniu PIC sa musí vopred oznámiť. Oznámenia o vývoze...
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePic manuals top text ePic manuals top text Príručky k aplikácii ePIC
Účelom príručiek k aplikácii ePIC je pomôcť užívateľom z odvetvia priemyslu a z radov orgánov orientovať sa v systéme IT a splniť si tak povinnosti na základe nariadenia PIC...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC ─ Chemikálie podliehajúce udeleniu predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení PIC ─ Chemikálie podliehajúce udeleniu predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení Chemické látky podliehajúce PIC
Časť o chemikáliách podliehajúcich udeleniu predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC) zahŕňa všetky chemické látky uvedené v príslušných prílohách k nariadeniu PIC....
Similar Results Similar Results
20/12/17
Podávanie správ o výmene informácií Podávanie správ o výmene informácií Podávanie správ o výmene informácií
Podľa nariadenia PIC, agentúra ECHA, Európska komisia a poverené vnútroštátne orgány (PVO) členských štátov majú poskytovať v informácie o chemických látkach, na ktoré sa...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Hlavný obsah obežníka PIC Hlavný obsah obežníka PIC Obežník PIC
Obežník PIC je správa vydávaná dvakrát ročne sekretariátom Rotterdamského dohovoru. Je to kľúčový dokument pri plnení postupov PIC a výmene informácií o nebezpečných chemických...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Každoročné podávanie správ o vývozoch a dovozoch podľa nariadenia PIC – text Každoročné podávanie správ o vývozoch a dovozoch podľa nariadenia PIC – text Podávanie ročných správ o vývozoch a dovozoch podľa nariadenia PIC
Každoročne počas prvého štvrťroku musia vývozcovia a dovozcovia chemikálii PIC povereným národným orgánom poskytnúť informácie o presných množstvách chemickej látky (ako látky...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Informačný list o výnimkách Informačný list o výnimkách
V tomto liste sa nachádzajú stručné informácie pre vývozcov o tom, čo sa považuje za výnimku (waiver), aké sú predpoklady na udelenie výnimky a akým spôsobom možno výnimku...
Similar Results Similar Results
29/11/16
Používateľská príručka aplikácie ePIC pre priemysel Používateľská príručka aplikácie ePIC pre priemysel Používateľská príručka aplikácie ePIC pre priemysel (2,996.7k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Používateľská príručka aplikácie ePIC pre...
Similar Results Similar Results
07/12/15
Používateľská príručka aplikácie ePIC (colná správa) 1 (4) september 2015 Verejný dokument Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel....
Similar Results Similar Results
13/10/15
Nariadením o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC, nariadenie (EÚ) č. 649/2012) sa upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemikálií a ukladajú...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Požiadavka výslovného súhlasu
Vývoz chemikálií uvedených v časti 2 a časti 3 prílohy I k nariadeniu PIC podlieha okrem požiadavky na oznamovanie aj požiadavke existencie platného výslovného súhlasu, ktorý...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Postup oznámenia o vývoze
Vývozcovia so sídlom v členskom štáte EÚ musia oznámiť svoj úmysel vyviezť určité chemikálie do krajiny mimo EÚ. Táto povinnosť sa vzťahuje na chemikálie uvedené v prílohe I k...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Nariadenie PIC sa vzťahuje na zoznam položiek (pre jednotlivé chemikálie alebo skupiny chemikálií), ktoré sú uvedené v prílohe I a na zmesi obsahujúce tieto chemikálie v...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display